Doen


Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Formatief evalueren in je taalles

N.a.v. de SLO-publicatie ‘Formatief evalueren in het primair onderwijs: werken aan groei’ zijn drie leraren van bs. De Bosmark in Dinxperlo taallessen gaan ontwikkelen waarin dat formatief evalueren een belangrijke rol speelt. Zij hebben dat uitgeprobeerd bij verschillende facetten van taalonderwijs in hun eigen groepen. Daaruit bleek dat kinderen een grotere betrokkenheid gingen vertonen. Het klein houden van doelen en het daarnaast formuleren van succescriteria samen met de leerlingen, bleken belangrijke aspecten daarbij. Die vroegen echter in het team ook nog een flinke oefenfase.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Leerlingen leren zoeken op internet, hoe dan?

Zoeken vraagt niet alleen voorbereiding, maar botst vaak ook met de betrouwbaarheid, de leesbaarheid en de geschiktheid van de gevonden bronnen. Via zeven stappen kunnen kinderen dat informatief zoeken zich eigen maken. Gebruik maken van betrouwbare bronnen, is dan een essentieel onderdeel in dat leerproces. Wikikids blijkt een niet erg geschikte bron.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Met een podcast op reis?

Tjeerd v.d. Elsen won de IPON-award voor innovatie van het onderwijs voor zijn aanpak van het radio en podcasts maken met kinderen. Het luisteren naar goede podcasts maakt dat kinderen ongeacht hun leesvaardigheid toch met goede teksten in aanraking kunnen komen. Bovendien stimuleert dat hun creativiteit meer dan video. Zelf podcasts maken stimuleert kinderen om voor te lezen of te spreken in het juiste tempo en met een passende intonatie. Dat draagt ook bij aan hun taalvaardigheid, hun kritisch houding t.o.v. informatie en hun zelfvertrouwen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
taal = meer

Ideeën om kinderen op onderzoek te laten gaan rond diverse taalonderwerpen: verwantschap tussen woorden, nep-vergrotende trappen, naamwoord of bijwoord, raadsels met woorden en letters, goede of foute samentrekkingen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Samen problemen oplossen

Hoe bevorder je dat kleuters complexe taal gebruiken, waarbij ze flink redeneren? Op basis van gesprekken van kleine groepjes kleuters die samen een probleem moesten oplossen werden door de auteur twee situaties vergeleken. Soms deden ze dat samen met elkaar, andere keren met hun leraar. De aanpak is gebaseerd op verhalend ontwerpen. Uit de gespreksverslagen blijkt een rijker en complexer taalgebruik als de leraar er niet bij is. Dit kwam met name door een te sturende rol die leraren namen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Literaire leesgesprekken voeren in de Boekenclub!

Alle leerlingen van de groepen 5 en 6 van bs. D’n Bogerd in Geldermalsen komen eenmaal per maand bij elkaar als boekenclub. Vanuit Bibliotheek Rivierenland begeleidt de auteur deze boekenclub met als doel het leesplezier van de kinderen te vergroten. De hele groep leest hetzelfde boek en daarna bespreken ze in groepjes van 8 wat ze de mooiste stukjes vonden, wat ze ontdekt hebben en allerlei andere leeservaringen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Effectief werken aan leesbegrip en leesmotivatie: het moet en het kan!

In september verscheen het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen – acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Wat is er te leren van basisscholen die dit al anders aanpakten? Daaruit blijkt onder meer dat thematisch werken een kader geeft voor het lezen, waardoor kinderen dit als betekenisvol ervaren. Ook zorgen voor bij zo’n thema passende boeken helpt daarbij. Dit stimuleert ook om dat bevorderen van leesvaardigheid en motivatie niet te isoleren in aparte (begrijpend) leeslessen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
De kracht van de Boekenzoeker

Op basisschool Het Groene Hart in Zuidwolde is twee dagen per week de Boekenzoeker actief. Zij is uitgerust met een lampje, een boekenhoed, een letterjas, en veel kennis over boeken en leesplezier. Zij kreeg voor deze aanpak een Innovatieprijs. Als Boekenzoeker ondersteunt ze het team, maar is vooral met kinderen in gesprek. Via die gesprekjes kan ze kinderen die denken niet van lezen te houden, via hun hobby’s vaak toch enthousiast krijgen voor boeken daarover. Het streven is dat elke leerling minimaal 25 boeken per jaar leest.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)
Digitale uitstapjes bij het voorlezen in nieuwkomersgezinnen

Via vijf ‘uitstapjes’ worden kinderen en hun ouders betrokken bij kinderboeken. Dat loopt van het kaft van een boek interpreteren en herkennen, via filmpjes op YouTube bij informatieve boeken en later bij inmiddels bekende prentenboeken, en het thuis bekijken en beluisteren als luisterboek, waarmee ook een gesprek over dat boek in de thuistaal wordt uitgelokt tot ten slotte de ouders een inlogcode voor digitale prentenboeken van Bereslim bezorgen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Praten honderduit

Naar aanleiding van het in 2019 gepubliceerde peilingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over mondelinge taalvaardigheid beschrijven de auteurs de noodzaak van gerichte aandacht van leraren voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van hun leerlingen. Zij pleiten er o.a. voor om kinderen meer zinvolle gelegenheden te bieden om met andere leerlingen te praten, over hun ervaringen, hun plannen of hun mening over iets. Feedback op dergelijke taaluitingen en een veilig klimaat waarin interactie een normale vorm van leren kan zijn, horen daar ook bij.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Creativiteit in het (taal)onderwijs laat geen potentieel onbenut

De auteurs vinden creativiteit noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom ondersteunen ze op eigen wijze scholen bij het uitvoeren van creatieve projecten die aansluiten bij het curriculum. Goed onderwijs daagt kinderen uit zich creatief en daarmee ook talig te ontwikkelen. Dit artikel beschrijft waar je je als leraar op kunt richten en hoe je dat uitlokken van creativiteit vervolgens kunt aanpakken.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Taal = meer

Opmerkelijke taalaspecten die kinderen uitnodigen daarmee aan de slag te gaan: slechte slogans, wel of niet aan elkaar schrijven, letterlijk of figuurlijk bedoeld, straatpoëzie en soortnamen die zijn gebaseerd op de (achter)naam van een persoon.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Over het voeren van Griffelboeken. Inzichten over leesonderwijs verzameld op de netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal

Diverse presentatoren gaven aandacht aan aspecten van lezen, zoals de in Vlaanderen uitgeprobeerde eetbare verpakking van gedichtjes, het toepassen van de drie stappen van close reading op Donald Duck-strips, het belang van het door leraren introduceren en/of voorlezen van juist bij hun leerlingen nog onbekende boeken, de zinvolheid om thematisch te werken en van daaruit met taal bezig te zijn en daardoor meerdere goede teksten binnen zo’n thema te laten lezen om die context beter te doorgronden en het nut van dat lezen te kunnen ervaren, zorgen voor betekenisvolle teksten in leerjaar drie in plaats van het steeds weer lezen van rijtjes losse woorden, en het herkennen van en inspelen op verschillende typen lezers.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Taaltekeningen: tekenen om iets te vertellen

Kleuters vertellen tijdens een bijschrijfgesprek over hun eigen ervaring aan de leraar en die schrijft er, in overleg, de tekst onder. Voor leerlingen die het nog niet lukt om een herkenbare tekening op papier te zetten, is het fijn dat ze hun verhaal wel kunnen vertellen. Als het dan wordt opgeschreven door de leraar en ook nog wordt voorgelezen, krijgt ook hun verhaal de aandacht die het verdient. Beginnende schrijvers zijn extra gemotiveerd om zelf hun tekst bij hun taaltekening te schrijven. Ook zij vertellen eerst hun verhaal voordat ze het gaan opschrijven.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Leestoetsen en hun betekenis voor het onderwijs. Betekenis en inzet van de AVI-toetsen

In een tweeluik bespreken Anneke Smits en Erna van Koeven de DMT (vorige nummer) en de AVI-toetsen (dit nummer) en beschrijven ze hoe deze leestoetsen zo ingezet (of juist achterwege gelaten) kunnen worden dat ze de leesontwikkeling niet schaden, maar een zinvolle bijdrage leveren aan het goed leren lezen. AVI heeft meer waarde dan DMT, doordat het om het lezen van teksten gaat, het doel van leren lezen. Tegelijk is het gebruik om de AVI-toetsen in te zetten om ‘leesachterstand’ op te sporen. De wetenschappelijke verantwoording toont een afvlakking van de groei na E6. Door koppeling van leesstof aan de door AVI aangewezen leesniveaus wordt de leesontwikkeling juist geremd.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Nieuwkomers – Moedertaal op een voetstuk

Vanuit de ervaringen op haar Middelburgse school beschrijft de auteur hoe belangrijk het erkennen van de moedertaal van de leerlingen blijkt te zijn. Het bevordert niet alleen hun taalontwikkeling in zowel de eigen moedertaal als in het Nederlands, maar geeft hen ook een gevoel van veiligheid, wat ook hun integratie bevordert.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Meer halen uit de schoolbibliotheek – werken aan een levende leescultuur.

De bibliotheek op school is op steeds meer basisscholen aanwezig. De vraag is echter of dit leidt tot meer leesplezier en de motivatie om ook buiten de school meer te lezen. Hierin spelen drie factoren een cruciale rol: 1. De afstemming van de collectie op de interesses van de leerlingen op die school; 2. de rol van de leraar t.a.v. leesactiviteiten, zoals stillezen, voorlezen en leeslessen en 3. de manier waarop ouders via de bibliotheek op school betrokken raken bij het vrijetijdslezen van hun kinderen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Leestoetsen en hun betekenis voor het leesonderwijs – Betekenis en het gebruik van de DMT

Leestoetsen hebben volgens de auteurs slechts een marginale rol bij het goed leren lezen. In dit eerste van twee artikelen gaat het vooral over de functie van de DrieMinutenToets (DMT). Die functie is beperkt en als daaraan een grotere rol wordt toegekend is het effect op de leesvaardigheid en het leesplezier juist averechts.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Meertalige didactieken: verrijkend voor elke leeftijd – De meerwaarde van meertalige didactieken voor het taalonderwijs

Meer talen een plek in de klas geven, leidt tot een positieve attitude ten opzichte van andere talen, wat het leren van vreemde talen bevordert. Leerlingen leren de wereld buiten hun eigen taalgrenzen verkennen, ze worden geprikkeld om nieuwe talen te leren en ze worden gevoeliger voor de parallellen tussen verschillende talen. Een diverser taalaanbod komt zo de taalontwikkeling ten goede. Dit maakt dat de inzet van meertalige didactieken in de verschillende bouwen de ontwikkeling van leerlingen verder stimuleert.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Taal = meer

Vier talige opdrachten voor leerlingen:
- over de betekenis en de verwantschappen van het woord varen,
- raadseltaal, zoals je dat in cryptogrammen tegenkomt,
- het vinden van een passende verzamelnaam, net als bij breuken die gelijknamig moeten worden,
- de functie en de plek van komma’s.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Schrijven betekenisvol maken door formatieve evaluatie

In het streven het schrijfonderwijs betekenisvol te maken en de leerlingen zich daarbinnen eigenaar te laten voelen heeft het team van Het Rastholt in Hoogeveen gekozen voor de cyclus van formatieve evaluatie om dit te realiseren. Op basis van de ervaringen met deze vijf stappen geven zij tips voor andere teams dit ook willen gaan doen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Schoolbreed hetzelfde thema!

Op sbo-school De Windroos in de Nijmeegse wijk Lindenholt werken ze vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs schoolbreed aan thema’s waarbij ze taal en wereldoriëntatie met elkaar verbinden en een rijke variatie aan actieve werkvormen hanteren.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Een sterk leesbeleid op elke school: van le(r/v)ensbelang!

Zowel in de voorstellen van de Taalraad Begrijpend Lezen als in het onlangs verschenen advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief wordt de oproep gedaan om ervoor te zorgen dat elke school een duurzaam leesbeleid heeft. Wat daaronder moet worden verstaan en hoe dat tot stand kan komen, beschrijft Vansteelandt.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Wat ik zing maak ik me eigen. Hoe muziek en taal elkaar kunnen versterken

Tekstdichter en componist De Waard maakte bij de thema’s van Jeelo 48 liederen, maar paste de stijl en sfeer van tekst en muziek steeds aan bij de aard van zo’n thema. Taal en muziek zijn daardoor onlosmakelijk verbonden.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Taal = meer

Onderzoeks- en uitprobeeropdrachten voor leerlingen over reclametaal, beroepsaanduidingen voor mannen en vrouwen, en het ontwerpen en toepassen van vormen van geheimtaal.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Stimuleren van geletterdheid met een prentenboek als uitgangspunt

Tien procent van de leerlingen dreigt als laaggeletterde van school te komen. Dit kun je als team voorkomen door doelgericht het taalgebruik te stimuleren vanaf leerjaar 1, o.m. door een actieve inzet van prentenboeken. Rond die prentenboeken kunnen dan activiteiten en voorwerpen ingezet worden die het verhaal tot leven wekken en taalgebruik uitlokken door de hoofdpersoon a.h.w. tot leven te wekken.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Taal en muziek samen

Op basisschool De Poolster uit Nieuw Roden gaat groep 8 opera De Mikado opvoeren. Dat vraagt veel leeswerk, maar met dat doel voor ogen blijkt dit herhaald en met verschillende intonaties lezen van de rollen een prettige uitdaging.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Woorden en betekenissen Woordenschat verbinden met taalbeschouwing

Vaak hangt de betekenis van woorden af van wie zo’n woord gebruikt en in welke context. Daarmee is kennis van woorden verbonden met taalbeschouwen en zelfs met filosoferen. Dat klinkt misschien heel moeilijk en theoretisch, maar het kan al met kleuters laat Dolf Janson in dit artikel zien.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Taal=meer

Suggesties om onderzoekende taalactiviteiten te laten doen door en met de leerlingen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Alle kleuters hebben iets te vertellen

De verhalen van kleuters zijn niet altijd goed te volgen en lang niet allemaal vertellen ze uit zichzelf en met gemak. Ze zijn soms verlegen, onzeker, beheersen de taal onvoldoende of hebben last van een combinatie daarvan. Maar álle kleuters hebben iets te vertellen, laten Hieke van Til en Marian Bruggink in dit artikel zien.
Daar aandacht voor hebben, goed luisteren, echt nieuwsgierig zijn én doorvragen stimuleert de taalvaardigheid. In een pilotstudie op een school is daarom onderzocht of de inzet van taalrondes, waarin leraar en kinderen elkaar eigen ervaringen vertellen, een positief effect had op de vertelvaardigheid, vergeleken met een groep waar geen taalrondes plaatsvonden.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Taalonderwijs in rijke thema’s

Aan de hand van een fotoverslag wordt duidelijk hoe Marit van der Meulen, die werkt op RKB De Regenboog in Zoetermeer (groep 6), vorig schooljaar met groep 5 is gestart met themagericht taalonderwijs. Zij deed dit vanuit de behoefte aan zinvol, motiverend en effectief taalonderwijs. Op De Regenboog zitten veel anderstalige leerlingen en de instroom van NT2-leerlingen in alle groepen is groot.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Rijke leesstof stimuleert

Andere teksten maken je leesonderwijs betekenisvol, want teksten in schoolboeken zijn dikwijls tamelijk arm: weinig variatie in woorden, slechte verbanden tussen zinnen, compact en vol school- en vaktaal. Vaak zijn die tekstjes precies afgestemd op de vragen die altijd bij zo’n tekst moeten worden beantwoord. In dit artikel beschrijven de auteurs waarom je beter zelf teksten kunt selecteren en waar je die kunt vinden.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Meertaligheid in de klas – voorbeelden uit de onderwijspraktijk

Vanuit recente inzichten uit de literatuur heeft SLO in samenwerking met leraren een aantal lesactiviteiten ontwikkeld waarin meertaligheid centraal staat. De eerste lesactiviteit is al gratis te downloaden. Eind januari vind je ze allemaal op het vakportaal Nederlands van SLO: nederlands.slo.nl.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Ontwikkelschool in de kijker: bs de Regenboog in Schijndel

Een portret van een ontwikkelschool die via Curriculum.nu bezig is met het leergebied Nederlands: hoe ziet hun taalonderwijs er nu uit? Waarom doen ze mee aan en waar hopen ze op? Waar wij afgelopen jaren op De Regenboog mee bezig zijn geweest is de zogenaamde ‘sjablonen-didactiek’. Sjablonen vormen een uitgangspunt om het leren (van kennis en vaardigheid) op gang te helpen. Voor elke vorm van taaluitingen hebben we een concrete uitwerking voor leerlingen gemaakt. Die uitwerking noemen wij een sjabloon.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Een leerlijn schrijven met ‘peer response’

Op basis van onderzoek is een leerlijn ontwikkeld, waarbij leerlingen elkaar helpen hun teksten systematisch te verbeteren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Taal = meer

Opdrachten voor leerlingen: woordentrappen maken, herkennen van stopwoorden, spiegelwoorden, in uitdrukkingen met geen dat woord veranderen in een, woorden die ervaringen oproepen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Werken aan taaldoelen? Maak radio!

Leerlingen zelf radio laten maken zodat ze beter te worden in taal. Met die gedachte startte Radio Actief als radiozender een jaar geleden op basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Nu maken kinderen van groep 5 t/m 8 wekelijks een radioprogramma met als belangrijkste doel: werken aan de eigen taalvaardigheden door de wereld te ontdekken. In dit artikel vertellen Tjeerd van den Elsen en Marieke Hamburg over dit unieke project op hun school.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taal in de buitenschoolse context

Wat is de kracht van buitenschools leren? Wat kunnen scholen ervan leren en hoe kunnen buitenschoolse partners verbindingen zoeken met taalontwikkeling binnen de klas? Voor dit artikel ging Itie van den Berg met verschillende Groningers uit de onderwijspraktijk en de kinderopvang in gesprek om de mogelijkheden voor taalontwikkeling in en buiten school in kaart te brengen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Ipads in de begrijpend leesles

In dit artikel beschrijven de auteurs aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld waarin verschillende apps worden gebruikt, hoe je iPads interactief kunt inzetten in het begrijpend leesonderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Wees kieskeurig met prenten-apps

In de appstores van Apple en Google zijn veel apps te vinden met verhalen voor kinderen. Vrijwel altijd zijn die voorzien van veel toeters en bellen. Hierdoor verdwijnt het verhaal zelf wat naar de achtergrond. Dit heeft een negatief effect op de uitbreiding van de taalvaardigheid en de woordenschat. Het kan echter anders. Christiaan Coenraads vertelt hoe dit zit.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Grammatica is leuk (deel 2)

In het eerste deel van deze korte serie over betekenisgericht grammaticaonderwijs zagen we hoe peuters met twee woorden al onderscheid weten te maken tussen doenzinnen en zijnzinnen. Nu bouwen we daarop voort en gaan we die zinnen al wat verder aankleden en onderzoeken

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Aan de slag met ongeletterde ogen: aandachtpunten bij de alfabetisering van nieuwkomers

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Taalonderwijs in beeld

Leerlingen uit groep 7a en 7b van de Dom Helder Camaraschool uit Groningen hebben echte speeddates gehouden met boeken. Gedurende 2 minuten hadden ze een ‘date’ met een ander kind. Om de beurt vertelden ze elkaar 1 minuut lang over hun favoriete boek.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Grammatica is leuk (deel 1)

De schoolgrammatica zoals die al decennia onderdeel is van het taalonderwijs, is qua inhoud en qua vorm niet aantrekkelijk. Dolf Janson zal in de drie nummers van MeerTaal, die dit schooljaar verschijnen, een inkijkje geven in een andere invulling van grammaticaonderwijs, gebaseerd op onderzoek en ontwikkelwerk vanuit de Radboud Universiteit.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Het Lees Promotie Team aan de slag

Vier leerlingen uit groep 8 zitten in de hal van daltonschool obs ’t Schöppert in Hengelo (O) met elkaar te overleggen. Samen vormen zij het Lees Promotie Team (LPT) van de school. In dit artikel beschrijft Paul Smidt, leraar op het Schöppert, hoe ze als team leerlingen hierbij begeleiden.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Hoe krijg je een goed zicht op de beginsituatie van nieuwkomers zonder hen te testen?

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
‘Juf dit is een mooi woord!’

Door gebruik te maken van literatuur en het stimuleren van eigen creativiteit, leer je kinderen om naar de wereld te kijken vanuit verschillende invalshoeken en ‘out of the box’ te blijven denken. Om leraren hierbij te ondersteunen ontwikkelden de auteurs samen met scholen een leerlijn literatuur & lezen.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Discussiëren kun je leren

Voor kinderen is het steeds belangrijker dat ze kunnen meepraten over maatschappelijke vraagstukken. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze leerlingen leren om gezamenlijk te discussiëren over technologische vraagstukken.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Zomerdip wordt zomertop

Leraren melden het en wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er tijdens de lange zomervakantie bij sommige kinderen een achteruitgang in leesvaardigheid optreedt. De auteurs laten in dit artikel zien hoe professionals en ouders samen de zomerdip aanpakken.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Taalrondes en de taalmethode

Willemijn Vernout volgde de opleiding tot consulent Taalvorming, waarbij ze leerde werken met taalrondes en het implementeren van taalrondes in het curriculum van de basisschool. In dit artikel vertelt ze hoe je deze verbinding kunt leggen, zodat je zelf ook kunt gaan experimenteren met taalrondes bij je taalmethode.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Doelgericht werken in passend onderwijs

GAS staat voor Goal Attainment Scaling, letterlijk het inschatten van de mate waarin een doel behaald is. Marian Bruggink en Judith Stoep vertellen over hun project: GAS Geven: Doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs te beginnen.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
De taal van het kijken

Kijken naar kunst en daar met elkaar over praten door middel van Visual Thinking Strategies (VTS) stimuleert de taalontwikkeling. Kinderen breiden hun woordenschat uit, leren zich verbaal uit te drukken en ontwikkelen hun kritisch denkvermogen. Scholen in Nederland ontdekken deze methode nu ook.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Door een taalbril zie je overal

Taal en muziek hebben veel gemeen. Ze bestaan allebei uit betekenisvolle klanken. Liedteksten kunnen iets aan muziek toevoegen en omgekeerd. Lees in dit artikel welke verbindingen tussen taal en muziek benut kunnen worden om kinderen zowel in muziek als in taal vooruit te helpen.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Taal leren door te filosoferen

Filosoferen is heel leerzaam, kinderen leren kritisch en creatief te denken én het is goed voor hun taalontwikkeling. Hoe filosoferen aan de taalontwikkeling bijdraagt, laat Fabien van der Ham van filosofiejuf.nl in dit artikel zien. Tenslotte geeft ze een belangrijke tip voor het zelf begeleiden van een filosofisch gesprek.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

AZC-school De Hesselanden in Emmen staat op het terrein van het AZC, waar gezinnen met minderjarige kinderen verblijven. Kinderen die de taal nog moeten leren gaan naar het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA). Na een jaar (vier modules Nederlands) gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool. Judith Zwart, taalcoördinator, vertelt over de werkwijze op haar school.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Gerichter aan de slag met begrijpend lezen

Veel kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen krijgen tijdens de lessen in dit “vak” verlengde instructie. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat de verlengde instructie niet voor alle kinderen de meest effectieve ondersteuning is. De auteur bespreekt hoe leraren beter kunnen differentiëren en zo aansluiten bij de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Snellezen in groep 8

Elk jaar weer buigen leraren zich over de vraag hoe leerlingen op de stap naar het voortgezet voorbereid moeten worden. Op De Hovenschool in Deventer ontstond het idee om aan een programma studievaardigheden een onderdeel ‘snellezen’ toe te voegen. In dit artikel wordt die keuze verantwoord, de opzet van het programma beschreven en de eerste ervaringen gedeeld.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Paula Piera en Susanne Oudshoorn werken bij het Taalcentrum in Almere, het Taalcentrum verzorgt o.a. het onderwijs aan de kinderen van het AZC in Almere, Wij vroegen hen naar hun ervaringen en om een paar tips voor het werken met deze doelgroep.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Koffer vol woorden

Poëzie voor midden- en bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Poëzie

Poëzie stimuleert moeiteloos verschillende 21e-eeuwse vaardigheden: gedichten schrijven en bespreken nodigt uit tot creativiteit en samenwerken en doet ook een beroep op sociale en culturele vaardigheden van leerlingen. In de volgende lessuggesties bekijken de kinderen met nieuwsgierige ogen de wereld om hen heen en zichzelf.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Taalonderwijs in beeld

Van start tot finish volgen we hoe de kinderen van groep 6 van KBS de Achthoek in Amsterdam binnen het thema Dieren aan hun werkstukken werken. Een enthousiasmerende activiteit waarbij verschillende vakken met elkaar geïntegreerd worden.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Poëzie – Cijfergedichten

Poëzie is meer dan alleen taal. In de vorm en de inhoud van gedichten spelen ook getallen vaak een rol. Gebruik deze lessuggesties om met leerlingen uit de middenbouw met getallen in gedichten aan de slag te gaan.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Meer kennis, meer inzicht, meer taal

Wilt u uw zaakvaklessen uitdagender maken? Voer dan taaldenkgesprekken met uw leerlingen. Daarmee slaat u twee vliegen in een klap: u werkt aan zaakvakdoelen én aan taalontwikkeling. In ontwerponderzoek is een onderbouwde, samenhangende didactiek ontwikkeld die in de praktijk uitvoerbaar is én toepasbaar is in alle zaakvakken. Taaldenkgesprekken zijn de kern. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe u deze didactiek in uw eigen zaakvaklessen kunt toepassen.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Spelend is leren een makkie!

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Poëzie

Dichten rond 4/5 mei.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
1+1= SAMEN

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Leer kleuters mindmappen

Mindmappen wordt steeds vaker als werkvorm in het onderwijs gebruikt. Het helpt leerlingen bij het structureren en onthouden van informatie. Dit artikel geeft een beschrijving van deze werkwijze, aangevuld met praktische handvatten om in uw eigen kleutergroep met mindmappen aan de slag te gaan!

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Het gebruik van Twitter in de klas

De magische aantrekkingskracht van de computer is er! Zodra het internet opgestart is, is er een hoge mate van betrokkenheid in je groep. Of het nu een website, een filmpje, of om Pinterest met foto’s gaat. Het werkt! In dit artikel aandacht voor Twitter: Hoe kun je Twitter inzetten als middel voor taalonderwijs?

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Beeldsonnetten van Ted van Lieshout inspireren leerlingen

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Aan de slag met Wikikids

WikiKids is het meest authentieke schrijflab voor kinderen ter wereld. Zo zou Gerard Dummer WikiKids (www.wikikids.nl), de Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen, het liefst omschrijven. WikiKids biedt voor het onderwijs veel mogelijkheden om stelonderwijs, maar ook wereldoriëntatie, mediawijsheid en 21st century skills te stimuleren.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Tjee, er fietst een kikker over het water….

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Taalonderwijs in beeld

Schooltijd.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Taaltegels

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder