Praktijkonderzoek


Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Schrijftandem – per twee aan de slag met schrijfstrategieën!

Het schrijven van teksten vinden Vlaamse leerlingen aan het eind van het basisonderwijs lastig. De auteur heeft in haar promotieonderzoek vanuit de Universiteit Gent geprobeerd hieraan iets te veranderen. Zij koos voor twee opties: instructie en samenwerken in tweetallen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Taalonderzoek in de praktijk: Annerose Willemsen en Rianne van Rooijen

Annerose Willemsen promoveerde op een proefschrift over haar analytische observaties van het effect van klassengesprekken over de informatieve teksten in geschiedenismethoden. Uit de literatuur bleek niet specifiek genoeg hoe leraren zo’n gesprek moesten uitlokken en zo faciliteren dat het tot verdieping van de kennis over die inhouden en tot beter begrip van de informatie uit de teksten leidt. Leraren bleken in de praktijk wel een breed repertoire te hebben, maar zich lang niet altijd bewust te zijn van de effecten van hun rolneming.
Rianne van Rooijen promoveerde op een onderzoek naar het effect van (de stem van) de moeder bij het leren van nieuwe woorden door tweejarige peuters. Daartoe werd aan twee groepen peuters enkele nieuwe woorden geleerd, met gebruikmaking van animaties waarin die bedoelde voorwerpen werden getoond. Daarbij werd zo’n voorwerp bij de peuters van de ene groep door de eigen moeder benoemd in zinnetjes bij die animaties. Bij de peuters van de andere groep werd dit gedaan door een voor hen onbekende. Peuters die het leerden van hun moeder onthielden die woorden, de anderen niet.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Boeken beleven en bevatten – de lerarenopleider als leesbevorderaar.

Welke boeken maken indruk op pabo-studenten? Deze vraag hebben de auteurs aan 347 studenten van Hogeschool KPZ gesteld. In dit artikel beschrijven ze wat de voorkeuren van studenten zeggen over deze aankomende leesbevorderaars en wat deze informatie betekent voor het curriculum op de pabo. Hun conclusie is dat in ieder geval de leescultuur moet worden versterkt en dat de opleiders moeten zorgen dat de studenten voorbij de fase van het belevend lezen komen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Taalonderzoek in de praktijk: Inger van Gennep en Stiene Prinsen

Uit het praktijkonderzoek van Van Gennep bleek dat ondanks het belang van de beheersing van algemene en meer specifieke (school)taal bij rekenen-wiskunde, leraren onvoldoende aandacht hadden voor zowel begrip van die taal, als voor het zelf gebruiken van die taal door de leerlingen.
Uit het praktijkonderzoek van Prinsen naar welke types mondelinge feedback leraren gebruiken, uitgevoerd in twee klassen uit het zesde leerjaar basisonderwijs in Vlaanderen, blijkt dat leraren nauwelijks laten merken van het belang hiervan op de hoogte te zijn. De
meest effectieve vorm, reflectieve feedback, wordt weinig gebruikt en wanneer de leraren
van deze vorm gebruik maken, zijn de vragen die ze stellen vaak te gesloten.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Iedereen taalcompetent in de 21e eeuw? – drie uitdagingen voor het po

Van den Branden benoemt drie uitdagingen voor het taalonderwijs in de basisschool:
1. Actualiseer het curriculum en baseer doelen en inhouden op wat kinderen in de 21e eeuw met taal moeten kunnen doen. 2. Baseer de didactiek op wat wetenschappers in de 21e eeuw weten over krachtig taalonderwijs en maak je taalonderwijs uitdagend en betekenisvol. 3. Werk niet alleen aan taal is daarom een logische consequentie met twee accenten: doorbreek de grenzen tussen vakken en stimuleer samenwerking binnen en buiten de school, zodat taalgebruik functioneel is.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Uitgesproken mondelinge taalvaardigheid

In het schooljaar 2016-2017 is in opdracht van de Onderwijsinspectie een peilingsonderzoek naar mondelinge taalvaardigheid uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de vaardigheden spreken, luisteren en gesprek voeren, zoals die in de referentieniveaus 1F en 2F zijn beschreven. Het aantal leerlingen dat 2F haalt is laag.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Stelonderwijs: wat weten we uit onderzoek en praktijk?

De auteurs beschrijven wat bekend is over effectieve schrijfaanpakken en spitsen dit toe op wat leraren hiervan in hun praktijk bruikbaar vinden. Dit vertalen zij vervolgens naar stelonderwijs op de pabo. Door de schrijftaak persoonlijk en betekenisvol te maken en leerlingen kunnen samenwerken, blijkt dat de kwaliteit groeit. (www.awonderwijs.nl)

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
taalonderzoek in de praktijk – Eline Prijs

Eline Prijs deed onderzoek in tweetalig primair onderwijs (Nederlands en Engels) naar de verschillen in taalgebruik tussen leerlingen met Nederlands als thuistaal en NT2-leerlingen. Hieruit bleek dat de beide groepen niet significant verschilden bij het vertellen van een verhaaltje in het Nederlands, maar dat de NT2-leerlingen beter scoorden bij het vertellen van een verhaaltje in het Engels.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Taalonderzoek in de praktijk – Femke van der Wilt

Femke van der Wilt promoveerde aan de VU op de rol van communicatieve taalvaardigheid bij sociale afwijzing. Leidt een lager niveau van taalvaardigheid eerder tot sociale afwijzing dan bij kinderen die dit lagere niveau niet hebben? In de literatuur is vrijwel alleen de woordenschat onderzocht. Daarom onderzocht zij de communicatieve taalvaardigheid. Hieruit bleek dat een lage score daarin inderdaad samenhing met meer afwijzing.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Beter tweedetaalleren met handen en voeten?

De dissertatie van de auteur over het effect van Total Physical Response (TPR) beschrijft dat de verschillende aanpakken geen effect hadden op het resultaat op woordenschattoetsen. Wel bleek het apart nemen van de betreffende kleuters voor woordenschatuitbreiding en hen dan alle aandacht geven effectief. Een laptop voor instructie weegt qua effect niet op tegen het persoonlijk uitvoeren door een leraar.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Meer meertaligheid in het basisonderwijs…Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten

Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het onderwijs. In dit artikel worden de achtergronden en bedoelingen besproken van recent gestarte projecten vanuit de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen rond het inzetten van alle daar in het onderwijs aanwezige talen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Taalonderzoek in de praktijk: Harry Stokhof

Harry Stokhof promoveerde juni 2018 aan de Open Universiteit op het proefschrift: “How to guide effective student questioning?” een onderzoek naar de begeleiding van vraaggestuurd onderwijs.
Leraren hebben hiervoor een flexibele ondersteuning nodig, die enerzijds structuur geeft om voorkennis te verkennen, leervragen op te roepen en samen kennis te bouwen met de antwoorden, en anderzijds ruimte biedt om dit naar eigen inzichten in de eigen klas te organiseren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Taalonderzoek in de praktijk: Nicole Swart

Nicole Swart is in december 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zij onderzocht de rol van woordenschat bij het begrijpen van teksten in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarbij heeft zij ook gekeken naar de invloed van cognitieve factoren op de ontwikkeling van begrijpend lezen. Een focus op woorden, relaties en inhoud van de tekst en kinderen daarover in gesprek laten gaan is effectief. Dit hoeft niet alleen tijdens de lees- of taalles, ook bij de zaakvaklessen kunnen leerlingen op een actieve manier veel (woord)kennis en vaardigheden opdoen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Een leerlijn schrijven met ‘peer response’

Op basis van onderzoek is een leerlijn ontwikkeld, waarbij leerlingen elkaar helpen hun teksten systematisch te verbeteren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Het taaltraject

Hoe pabostudenten van hogeschool Saxion in Deventer een-op-een nieuwkomers helpen met hun verwerving van de Nederlandse taal.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Ontwikkelschool (J.H. Snijdersschool in Rijswijk ZH) in de kijker

Deze school doet als ontwikkelschool voor het vak Nederlands mee met de ontwikkeling van Curriculum.nu. Een van de leraren van de school beschrijft hoe ze dit traject aangrijpen om binnen het leergebied Nederlands de spelhoeken te verrijken en verdiepen en de kwaliteit van de eigen teksten van de leerlingen te verbeteren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Taalonderzoek door Rosa Teepe

Promotie aan de Radboud Universiteit (2018) op basis van onderzoek naar de rol van ouderbetrokkenheid in de voorschoolse educatie. Met name het effect van het gezinsgerichte programma VVE Thuis op de woordenschat van peuters is onderzocht en bleek aantoonbaar.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Taalonderzoek door Fenna Swart

Promotie aan de Universiteit Utrecht (2018) op basis van onderzoek naar de 'percepties van lerarenopleiders over taal in leren en lesgeven'. Dit leidde tot vijf gebieden waar actie nodig is: taalbewustzijn, actief luisteren, organiseren van interactie, taalondersteuning, verbeteren van taal in leren en lesgeven.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Alle Zwolse kinderen leren lezen

In het kader van de rubriek Taalonderwijs in beeld vertellen medewerkers van Stadkamer in Zwolle, de Beste Bibliotheek van Nederland 2018, hoe zij i.s.m. hogeschool Windesheim en de de gemeente Zwolle werk maken van leesbevordering op de (voor)scholen in Zwolle.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Taal en W&T

Hoe draagt een lessenserie wetenschap & techniek bij aan de taalvaardigheid van leerlingen? In het kader van een onderzoeksproject leren leraren van leerjaar 6 taalbevorderende en taalondersteunende strategieën toe te passen bij hun w&t-lessen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taalonderzoek in de praktijk

Chiel van der Veen promoveerde eind 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift getiteld ‘Dialogic classroom talk in early childhood education’. Brigitte Vugs promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit met haar onderzoek naar het werkgeheugen van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Taalonderzoek in de praktijk

Yvonne van Rijk promoveerde in mei 2017 aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift ‘Maximizing meaning: reading informative texts in Developmental Education’, een onderzoek naar het leren lezen van informatieve teksten in de midden-/bovenbouw van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Taalonderzoek in de praktijk

Suzan Nouwens is in 2017 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op de rol van executieve functies bij het ontwikkelen van begrijpend lezen in de bovenbouw van de basisschool.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Taalonderzoek in de praktijk

Fedor Baarslag heeft in het kader van zijn masterstudie Leren en Innoveren (MLI) onderzoek gedaan naar leesfilms. Loes van Druten promoveerde in 2016 aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘linguistic diversity and early literacy learning’, een onderzoek naar de stimulering van taalontwikkeling van het jonge kind.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Taalonderzoek in de praktijk

Lisa van der Sande (promovenda) en Roel van Steensel (bijzonder hoogleraar Leesgedrag) onderzochten het effect van leesmotivatieprogramma’s op leesmotivatie en op leesbegrip. Rachel Plak is in december 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden met haar onderzoek naar het stimuleren van taalvaardigheid met digitale prentenboeken.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Taalonderzoek in de praktijk

Bé Poolman promoveerde in maart 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de verschillen in taalontwikkeling bij jonge kinderen in Noordoost- Nederland. Lisanne Bos is in mei 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit en Centrum Brein en Leren met onderzoek naar beter leren lezen met verbeeldingskracht.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Taalonderzoek in de praktijk

Gertrud Cornelissen promoveerde op 31 mei aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op literatuuronderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs. Monica Koster & Renske Bouwer zijn op 2 september gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op schrijfonderwijs in het primair onderwijs.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Taalonderzoek in de praktijk

Thijs Nielen promoveerde begin 2016 aan de Universiteit Leiden met het proefschrift ‘Aliteracy: Causes and solutions’, een onderzoek naar leesbevordering in het basisonderwijs.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Taalonderzoek in de praktijk

Eva van de Sande is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op de rol van executieve functies voor het leren lezen. Zij onderzocht interventies om het zelfsturend leervermogen van kleuters te ondersteunen tijdens oefeningen in beginnende geletterdheid.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Taalonderzoek in de praktijk

Evita van de Groep studeerde aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede. Ze deed onderzoek naar effectief leren met cognitieve strategieën. Ze maakte daarbij gebruik van de MatriXmethode.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Taalonderzoek in de praktijk

Helen Reed is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp: Wiskundig denken, leren en presteren. Ze heeft o.a. onderzoek gedaan naar het stimuleren van het causaal redeneren bij kleuters.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Taalonderzoek in de praktijk

Carmen Damhuis promoveerde op 13 februari aan de Radboud Universiteit. Zij deed onderzoek naar de woordenschatverwerving van kleuters. Erika van Steensel-Mollema is afgestudeerd aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede. Ze heeft onderzoek gedaan naar het effect van muziekonderwijs op de taalontwikkeling bij kleuters. Klarinske de Roos heeft onderzoek gedaan naar het inhoudelijk leiderschap van de taalcoördinatoren in Friesland.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Taalonderzoek in de praktijk

Annelie Meuleman-Jager is masterstudent Leren & Innoveren en heeft onderzoek gedaan naar het monitoren van eigen tekstbegrip van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Nina Wassink studeerde Neerlandistiek aan de RUG en deed onderzoek naar de verbinding tussen het poëzieonderwijs en het taalonderwijs op de basisschool. Esther Pouw is masterstudent Leren & Innoveren en heeft onderzoek gedaan naar woordenschatverwerving bij het leren van een tweede taal met behulp van de Total Physical Response-methodiek.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Taalonderzoek in de praktijk

Jenaplanschool De Mheen is een academische basisschool in Apeldoorn. Op deze academische basisschool heeft Maaike Remmers, een vierdejaarsstudent van de Katholieke Pabo Zwolle, samen met de teamleden gewerkt aan een ontwerponderzoek gericht op begrijpend lezen. Een ontwerponderzoek kent twee componenten: ontwerpen en onderzoeken.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Taalonderzoek in de praktijk

Sharon Holterman over het effect van woordleerstrategieën op de woordenschat van leerlingen en de samenhang met de leesvaardigheid.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Taalonderzoek in de praktijk

PABO-student Nelissa Memelink over de integratie van woordenschat bij de zaakvakken.

Lees verder