Weten


Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Praten honderduit

Naar aanleiding van het in 2019 gepubliceerde peilingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over mondelinge taalvaardigheid beschrijven de auteurs de noodzaak van gerichte aandacht van leraren voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van hun leerlingen. Zij pleiten er o.a. voor om kinderen meer zinvolle gelegenheden te bieden om met andere leerlingen te praten, over hun ervaringen, hun plannen of hun mening over iets. Feedback op dergelijke taaluitingen en een veilig klimaat waarin interactie een normale vorm van leren kan zijn, horen daar ook bij.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Over het voeren van Griffelboeken. Inzichten over leesonderwijs verzameld op de netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal

Diverse presentatoren gaven aandacht aan aspecten van lezen, zoals de in Vlaanderen uitgeprobeerde eetbare verpakking van gedichtjes, het toepassen van de drie stappen van close reading op Donald Duck-strips, het belang van het door leraren introduceren en/of voorlezen van juist bij hun leerlingen nog onbekende boeken, de zinvolheid om thematisch te werken en van daaruit met taal bezig te zijn en daardoor meerdere goede teksten binnen zo’n thema te laten lezen om die context beter te doorgronden en het nut van dat lezen te kunnen ervaren, zorgen voor betekenisvolle teksten in leerjaar drie in plaats van het steeds weer lezen van rijtjes losse woorden, en het herkennen van en inspelen op verschillende typen lezers.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Leestoetsen en hun betekenis voor het onderwijs. Betekenis en inzet van de AVI-toetsen

In een tweeluik bespreken Anneke Smits en Erna van Koeven de DMT (vorige nummer) en de AVI-toetsen (dit nummer) en beschrijven ze hoe deze leestoetsen zo ingezet (of juist achterwege gelaten) kunnen worden dat ze de leesontwikkeling niet schaden, maar een zinvolle bijdrage leveren aan het goed leren lezen. AVI heeft meer waarde dan DMT, doordat het om het lezen van teksten gaat, het doel van leren lezen. Tegelijk is het gebruik om de AVI-toetsen in te zetten om ‘leesachterstand’ op te sporen. De wetenschappelijke verantwoording toont een afvlakking van de groei na E6. Door koppeling van leesstof aan de door AVI aangewezen leesniveaus wordt de leesontwikkeling juist geremd.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Boeken beleven en bevatten – de lerarenopleider als leesbevorderaar.

Welke boeken maken indruk op pabo-studenten? Deze vraag hebben de auteurs aan 347 studenten van Hogeschool KPZ gesteld. In dit artikel beschrijven ze wat de voorkeuren van studenten zeggen over deze aankomende leesbevorderaars en wat deze informatie betekent voor het curriculum op de pabo. Hun conclusie is dat in ieder geval de leescultuur moet worden versterkt en dat de opleiders moeten zorgen dat de studenten voorbij de fase van het belevend lezen komen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)
Nog meer taal

Signalering van enkele verschenen boeken:
Carolien Frijns: De vliegtuigklas – een literair-professionele gids over taal en onderwijs
Dolf Janson: Op zoek naar betekenissen via letters en klanken – aanvankelijk lezen dat vanaf het begin gericht is op de betekenis achter de woorden.

Een kindertekst en opmerkelijk taalgebruik van een kind

Aankondiging van het pabocongres over lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Meer halen uit de schoolbibliotheek – werken aan een levende leescultuur.

De bibliotheek op school is op steeds meer basisscholen aanwezig. De vraag is echter of dit leidt tot meer leesplezier en de motivatie om ook buiten de school meer te lezen. Hierin spelen drie factoren een cruciale rol: 1. De afstemming van de collectie op de interesses van de leerlingen op die school; 2. de rol van de leraar t.a.v. leesactiviteiten, zoals stillezen, voorlezen en leeslessen en 3. de manier waarop ouders via de bibliotheek op school betrokken raken bij het vrijetijdslezen van hun kinderen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Leestoetsen en hun betekenis voor het leesonderwijs – Betekenis en het gebruik van de DMT

Leestoetsen hebben volgens de auteurs slechts een marginale rol bij het goed leren lezen. In dit eerste van twee artikelen gaat het vooral over de functie van de DrieMinutenToets (DMT). Die functie is beperkt en als daaraan een grotere rol wordt toegekend is het effect op de leesvaardigheid en het leesplezier juist averechts.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Meertalige didactieken: verrijkend voor elke leeftijd – De meerwaarde van meertalige didactieken voor het taalonderwijs

Meer talen een plek in de klas geven, leidt tot een positieve attitude ten opzichte van andere talen, wat het leren van vreemde talen bevordert. Leerlingen leren de wereld buiten hun eigen taalgrenzen verkennen, ze worden geprikkeld om nieuwe talen te leren en ze worden gevoeliger voor de parallellen tussen verschillende talen. Een diverser taalaanbod komt zo de taalontwikkeling ten goede. Dit maakt dat de inzet van meertalige didactieken in de verschillende bouwen de ontwikkeling van leerlingen verder stimuleert.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Schrijven betekenisvol maken door formatieve evaluatie

In het streven het schrijfonderwijs betekenisvol te maken en de leerlingen zich daarbinnen eigenaar te laten voelen heeft het team van Het Rastholt in Hoogeveen gekozen voor de cyclus van formatieve evaluatie om dit te realiseren. Op basis van de ervaringen met deze vijf stappen geven zij tips voor andere teams dit ook willen gaan doen.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Een sterk leesbeleid op elke school: van le(r/v)ensbelang!

Zowel in de voorstellen van de Taalraad Begrijpend Lezen als in het onlangs verschenen advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief wordt de oproep gedaan om ervoor te zorgen dat elke school een duurzaam leesbeleid heeft. Wat daaronder moet worden verstaan en hoe dat tot stand kan komen, beschrijft Vansteelandt.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Wat ik zing maak ik me eigen. Hoe muziek en taal elkaar kunnen versterken

Tekstdichter en componist De Waard maakte bij de thema’s van Jeelo 48 liederen, maar paste de stijl en sfeer van tekst en muziek steeds aan bij de aard van zo’n thema. Taal en muziek zijn daardoor onlosmakelijk verbonden.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Taaldenkgesprekken: samen denken en praten over een krachtige kwestie maakt taalleren spannend.

In een taaldenkgesprek daagt de leraar leerlingen uit om mee te doen, mee te denken en mee te praten. Ook in een groep nieuwkomers bevatten is dat heel nuttig, want zo’n gesprek bevat alle noodzakelijke ingrediënten voor taalverwerving: sociale interactie met rijk taalaanbod en uitgedaagde taalproductie.

Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020)
Nog meer taal

Hier worden drie nieuwe uitgaven gesignaleerd: Hoeveel talen spreek jij?, Lees! Een oproep tot een leesoffensief, Literaire gesprekken in de klas.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Iedereen taalcompetent in de 21e eeuw? – drie uitdagingen voor het po

Van den Branden benoemt drie uitdagingen voor het taalonderwijs in de basisschool:
1. Actualiseer het curriculum en baseer doelen en inhouden op wat kinderen in de 21e eeuw met taal moeten kunnen doen. 2. Baseer de didactiek op wat wetenschappers in de 21e eeuw weten over krachtig taalonderwijs en maak je taalonderwijs uitdagend en betekenisvol. 3. Werk niet alleen aan taal is daarom een logische consequentie met twee accenten: doorbreek de grenzen tussen vakken en stimuleer samenwerking binnen en buiten de school, zodat taalgebruik functioneel is.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
inhoudsopgave
Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Het taaltalent van Lilian Marijnissen

Lilian Marijnissen is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Zij werd door het wekelijkse radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen Taalstaatmeester 2018, vanwege haar heldere taalgebruik. Dit was aanleiding om eens na te gaan welke invloeden dat taalgebruik hadden geholpen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Nog meer taal – strooigoed

Signalering van Reflectiewijzer mondelinge taalvaardigheid (www.peilpunt.nl) en van lesmateriaal mondelinge taal dat bij de peiling is gebruikt (www.slo.nl). Op deze site zijn ook lesactiviteiten te downloaden om aandacht aan meertaligheid te schenken. Verder het nieuw verschenen boek Leren kun je observeren (www.janson.academy). Verder een kindertekst uit een nieuwkomersschool.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Gebarentaal voor iedereen! Over het belang van gebarentaal voor horende kinderen

3000 kinderen kregen een kennismakingsles Nederlandse Gebarentaal, een van onze inheemse talen. Het enthousiasme van leerlingen en leraren kwam door nieuwsgierigheid en het besef dat deze vaardigheid bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving. Hoe jonger je een taal leert, hoe minder moeite dat kost en het werkt ook stimulerend op de cognitieve ontwikkeling. Als basis voor deze introductie kiest men dan voor ondersteunende gebaren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
sbo De Carrousel in Hoogeveen – ontwikkelschool in de kijker

In dit derde portret van een ontwikkelschool van Curriculum.nu voor het leergebied Nederlands lezen we hoe het bespreken van de tussenproducten in het team, met een groepje ouders en met leerlingen informatie en bewustwording oplevert. Ouders en leerlingen hebben verschillende voorkeuren. Het team komt ook in beweging, want hun kennis verdiept zich en het stimuleert hen andere aanpakken in hun praktijk in te voeren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
inhoudsopgave
Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Je kunt niets zonder kennis – taalonderwijs zonder trucjes

Naar aanleiding van de publicatie van de zg. Grote Opdrachten van de ontwikkelgroep Nederlands van Curriculum.nu beschrijft Marc van Oostendorp wat hem in deze teksten opvalt. Zijn motto is daarbij dat je moedertaal leren nooit ophoudt en dat het daarom belangrijk is om leerlingen niet alleen te trainen in hun taalvaardigheid, maar ze ook kennis over taal en taalgebruik aan te reiken. Alleen zo kun je blijven leren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Het taaltalent van Annet Schaap

Dit artikel beschrijft hoe de succesvolle illustratrice Annet Schaap ertoe gekomen is om zelf een boek te schrijven: het meermalen bekroonde boek Lampje.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Woorden en betekenissen Woordenschat verbinden met taalbeschouwing

Vaak hangt de betekenis van woorden af van wie zo’n woord gebruikt en in welke context. Daarmee is kennis van woorden verbonden met taalbeschouwen en zelfs met filosoferen. Dat klinkt misschien heel moeilijk en theoretisch, maar het kan al met kleuters laat Dolf Janson in dit artikel zien.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Meer meertaligheid in het basisonderwijs…Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten

Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het onderwijs. In dit artikel worden de achtergronden en bedoelingen besproken van recent gestarte projecten vanuit de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen rond het inzetten van alle daar in het onderwijs aanwezige talen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Alle kleuters hebben iets te vertellen

De verhalen van kleuters zijn niet altijd goed te volgen en lang niet allemaal vertellen ze uit zichzelf en met gemak. Ze zijn soms verlegen, onzeker, beheersen de taal onvoldoende of hebben last van een combinatie daarvan. Maar álle kleuters hebben iets te vertellen, laten Hieke van Til en Marian Bruggink in dit artikel zien.
Daar aandacht voor hebben, goed luisteren, echt nieuwsgierig zijn én doorvragen stimuleert de taalvaardigheid. In een pilotstudie op een school is daarom onderzocht of de inzet van taalrondes, waarin leraar en kinderen elkaar eigen ervaringen vertellen, een positief effect had op de vertelvaardigheid, vergeleken met een groep waar geen taalrondes plaatsvonden.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Rijke leesstof stimuleert

Andere teksten maken je leesonderwijs betekenisvol, want teksten in schoolboeken zijn dikwijls tamelijk arm: weinig variatie in woorden, slechte verbanden tussen zinnen, compact en vol school- en vaktaal. Vaak zijn die tekstjes precies afgestemd op de vragen die altijd bij zo’n tekst moeten worden beantwoord. In dit artikel beschrijven de auteurs waarom je beter zelf teksten kunt selecteren en waar je die kunt vinden.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Meertaligheid in de klas – voorbeelden uit de onderwijspraktijk

Vanuit recente inzichten uit de literatuur heeft SLO in samenwerking met leraren een aantal lesactiviteiten ontwikkeld waarin meertaligheid centraal staat. De eerste lesactiviteit is al gratis te downloaden. Eind januari vind je ze allemaal op het vakportaal Nederlands van SLO: nederlands.slo.nl.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Ontwikkelschool in de kijker: bs de Regenboog in Schijndel

Een portret van een ontwikkelschool die via Curriculum.nu bezig is met het leergebied Nederlands: hoe ziet hun taalonderwijs er nu uit? Waarom doen ze mee aan en waar hopen ze op? Waar wij afgelopen jaren op De Regenboog mee bezig zijn geweest is de zogenaamde ‘sjablonen-didactiek’. Sjablonen vormen een uitgangspunt om het leren (van kennis en vaardigheid) op gang te helpen. Voor elke vorm van taaluitingen hebben we een concrete uitwerking voor leerlingen gemaakt. Die uitwerking noemen wij een sjabloon.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019)
Hoe geef je de talenkennis die nieuwkomers meebrengen een plek in je onderwijs?

Leerlingen die nog geen Nederlands spreken, zijn al taalvaardig in een andere taal. Als leraar zou je die talenkennis van leerlingen kunnen benutten. Maar hoe doe je dat?
De auteurs beschrijven hoe een webapp van de Universiteit Utrecht, vol informatie over thuistalen, leraren kan inspireren en ondersteunen.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
inhoud

inhoudsopgave

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Op weg naar nieuwe kerndoelen voor het taalonderwijs

Curriculum.nu heeft als opdracht uit te zoeken wat leerlingen in po en vo in de nabije toekomst moeten kennen en kunnen. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe hebben leraren uit het ontwikkelteam voor het leergebied Nederlands dat proces ervaren tot dan toe? Welke wensen hebben zij zelf voor de ontwikkeling van het vak?

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Toekomstbestendig Nederlands taalonderwijs in het buitenland

Omdat 14000 kinderen buiten Nederland en Vlaanderen wekelijks onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur volgen heeft de onderwijsorganisatie LanguageOne een eigen curriculum ontwikkeld. De context waarbinnen deze kinderen leven en leren sluit niet aan op bestaande Nederlandse taalmethoden. De nieuwe aanpak mikt op een meer universele aanpak, maar tegelijk ook op maatwerk.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Nog meer taal!

Aankondiging van de jaarkalender creatief schrijven voor leerjaren 5-8 en de ervaring van een leerling uit groep 2 in beeld en tekst.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Lezen wordt leuker als je zelf schrijft

Het gedurende een maand of een half jaar wekelijks een kinderboekenschrijver op school inzetten, blijkt stimulerend voor de motivatie om zowel te gaan lezen als zelf te schrijven. Dit artikel beschrijft hoe de Stichting De Schoolschrijver op scholen hiermee aan de slag is.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taalonderwijs waar je blij van wordt

MeerTaal bestaat vijf jaar! Hoe kun je zo’n feestje beter vieren dan door met elkaar stil te staan bij voorbeelden van taalonderwijs waar je blij van wordt. Daarom hebben de redactieleden voor dit nummer voorbeelden verzameld van taalonderwijs waar ze blij van worden.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taal in het nieuwe waarderingskader van de inspectie

Het toezicht van de onderwijsinspectie is veranderd. De onderwijsinspectie heeft niet alleen haar werkwijze gewijzigd, maar ook het waarderingskader waarmee ze de kwaliteit van scholen en de kwaliteitszorg van besturen in kaart brengen. In dit artikel lichten inspecteurs Herman Franssen en Thea Manders enkele onderdelen van dit nieuwe waarderingskader toe, toegespitst op het taalonderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Inspiratie uit onderwijsboeken

Tijdens studiedagen of in een vaktijdschrift als MeerTaal, kom je regelmatig titels van boeken tegen waarvan je denkt ‘die zou ik eens moeten gaan lezen’. In de praktijk van alledag komt van het lezen van die mooie titels echter weinig terecht. In dit artikel vertelt Patty Roos, leraar op een basisschool in Amsterdam, over hoe boeiend het is in zo’n boekenclub te zitten en beschrijft ze een aantal onderwijsboeken die de club gelezen heeft en de invloed daarvan op haar onderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taalonderwijs in beeld

Taal verrijken met de vele talen in de groep.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Grammatica is leuk (deel 3 en slot)

In de eerste aflevering hebben we aan de hand van peuterzinnen doenzinnen en zijnzinnen onderscheiden. In het tweede deel gingen we daarop verder en ontdekten dat er verschillende rollen in zo’n zin kunnen voorkomen, waaronder die van de hoofdrolspeler, het onderwerp. In dit laatste deel van de serie over grammaticaonderwijs maken we zinnen nog verder af. We gaan nu na onder welke omstandigheden gebeurt wat de zin beschrijft.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

In Vlaanderen start de meerderheid van de nieuwkomers meteen in een reguliere klas. Ze krijgen vaak wel enkele uren per week les in een apart klasje, maar het grootste deel van de tijd zitten ze samen met Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. En dat lukt! Er is echter wel een specifieke aanpak voor nodig.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 3 (2017-2018)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Over tweetalig onderwijs in Nederland en daarbuiten

Tweetalig primair onderwijs (tpo) met Engels als tweede onderwijstaal is nieuw in Nederland. In dit artikel gaan de auteurs in op het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en inrichting van tpo, kijken ze over de landsgrenzen en bespreken ze de opkomst van deze nieuwe vorm van onderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
De hardnekkigheid van laaggeletterdheid

In gesprek met Hanneke Wentink, manager Nederlands & communicatie bij Radboud in’to Languages aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Leesbegrip en leesplezier in de bovenbouw

Lezen met begrip is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen leren op de basisschool. Leesbegrip is onlosmakelijk verbonden met leesplezier: kinderen die lezen leuk vinden, zullen vaker boeken lezen en hun leesvaardigheid steeds verder uitbreiden. Leesbegrip en leesplezier van bovenbouwleerlingen vormden dan ook de ingrediënten van het onderzoek dat in dit artikel besproken wordt.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Taalonderwijs in beeld

Op basisschool de Kruudwis in Venray wordt de taalmethode Taal in Beeld regelmatig flexibel en effectief ingezet. Via het leerstofoverzicht bij deze methode selecteren leraren zelf eenvoudig lesdoelen die op dat moment het beste passen bij de activiteiten in de klas. Zo kunnen ze makkelijk variëren op de in de methode aangeboden lessen.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 2 (2017-2018)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
De kleuterklas als voedingsbodem voor leesontwikkeling

Sinds mei 2017 is er een nieuw Protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1 en 2. Hier worden onder andere risicofactoren in beschreven die al in de kleuterklas gesignaleerd kunnen worden en die latere problemen met (leren) lezen kunnen voorspellen. Dit artikel beschrijft deze risicofactoren en geeft aan welke vervolgstappen je kunt zetten als je risicofactoren bij een kleuter signaleert.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
De verbeelding aan de macht

Het vertellen van verhalen staat onder druk. Leraren kiezen steeds vaker voor een filmpje of wat foto’s, pakken vaker een voorleesboek of geven leerlingen vaker een tekst te lezen, dan dat ze een verhaal vertellen. In dit artikel pleiten de auteurs voor hernieuwde aandacht voor de ‘ouderwetse’ vertelling. Hoewel… ‘ouderwets’? Hoezo zou dat eigenlijk ouderwets zijn?

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
‘Juf, wat betekent vee?’

In de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) zijn 3000 woorden opgenomen voor leerlingen in groep 1 en 2. In de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK) zijn ruim 9000 woorden beschreven voor leerlingen van groep 3 t/m 8 (www.digiwak.nl). In dit artikel beschrijft de auteur hoe Digiwak tot stand is gekomen, welke mogelijkheden de site biedt voor leraren en hoe hiermee gewerkt kan worden in het woordenschatonderwijs.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Geef ze de ruimte!

Kinderen leren veel uit de gesprekken die ze voeren met jou als leraar, maar uit het onderzoek van Nynke van der Schaaf naar gesprekken op de naschoolse opvang, blijkt dat kinderen ook heel veel leren van de gesprekken die ze met elkaar voeren. In dit artikel legt de auteur uit hoe je van dit soort gesprekken leermomenten maakt, vooral door hen zelf met oplossingen te laten komen.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Taalonderwijs in beeld

Muziek en taal samen: Living Lab in groep 1 en 2.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Veel scholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Een nieuwe handreiking voor scholen schetst een meerjarenperspectief
voor de integratie van nieuwkomerskinderen. Maaike Hajer van Hogeschool Utrecht en Saskia Versloot van Marant van het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) vertellen hierover.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Onderwijs in mondelinge taalvaardigheid, wat is daar zo moeilijk aan?

Wie de referentieniveaus Taal bestudeert zal zien dat mondelinge taalvaardigheid een belangrijk onderdeel is van het taalonderwijs. Toch wordt er op de basisschool weinig echt expliciet onderwijs gegeven in mondelinge taalvaardigheid. In dit artikel legt de auteur uit wat onderwijs in mondelinge taalvaardigheid zo ingewikkeld maakt.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Toekomstproof Taalonderwijs

Bij het herformuleren van haar schoolvisie liet basisschool De Droomspiegel in Almere zich inspireren door Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe het schoolteam met haar gedachtegoed aan het werk ging. Een proces dat ook voor scholen, die zich baseren op andere ideeën, inspirerend kan zijn.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Taalonderwijs in beeld

Taalonderwijs op CBS Rehoboth.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 2 (2016-2017)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Geletterdheidspraktijken

We gebruiken, ondanks de digitale revolutie, vooral papieren teksten in ons leesonderwijs. Terwijl het ons in datzelfde leesonderwijs nog steeds niet lukt om onze leerlingen gemotiveerde lezers te laten worden. In dit artikel zet de auteur uiteen waarom de tijd nu rijp is om ons leesonderwijs te herzien, zodat we leerlingen beter kunnen voorbereiden op de toekomst.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Taal en de zintuigen

We ervaren de wereld met onze zintuigen: we zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Deze ervaringen kunnen we met elkaar delen door middel van taal. Maar hoe doen we dat eigenlijk? In dit artikel geven de auteurs suggesties om in de klas met deze taal van de zintuigen aan de slag te gaan. Het is een voorbeeld van onderzoekend leren op de grens van taalonderwijs en wereldoriëntatie.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Meer halen uit gesprekken met jonge kinderen

Binnen de afdeling Theoretische- en Onderwijspedagogiek van de VU Amsterdam is de afgelopen jaren een grootschalig interventieonderzoek uitgevoerd waarin leraren werden begeleid in het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken met jonge kinderen. In dit artikel laat Chiel van der Veen zien hoe leraren meer kunnen halen uit deze gesprekken en wat daarbij de rol van metacommunicatie is.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Taalonderwijs in beeld

Ingrid de Lange werkt op SBO de Watergeus met de oudste kleuters. Sinds twee jaar werken Ingrid en haar collega’s met de taalronde, een werkwijze waarin de eigen ervaringen van de kinderen centraal staan en de taaldomeinen op een natuurlijke manier met elkaar worden verbonden.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Meer-taal-bewustzijn

Moniek Sanders is onderwijsadviseur/taalspecialist bij het ABC in Amsterdam. In dit artikel houdt de auteur een een pleidooi voor erkenning van meertaligheid in het onderwijs.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
De vonk springt over

Lenneke Streefland (22 jaar) uit Vlijmen werd dit jaar Pabo-Voorleeskampioen van Nederland. In dit artikel beschrijft de auteur hoe dit proces verliep: voor haar maar ook voor haar docenten en medestudenten van de Fontys Pabo ‘s-Hertogenbosch.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 1 (2016-2017)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Mijn klas een krachtige taalomgeving voor vluchtelingen?

Onderwijs aan vluchtelingkinderen kan verzorgd worden op een speciale taalschool, of in een taalklas, maar ook op reguliere scholen. Door de nieuwe toestroom van asielzoekers, zien steeds meer scholen zich gesteld voor de vraag ‘hoe pakken wij het onderwijs voor deze leerlingen aan?’ Ada van Dalen en Frederike Groothoff denken in dit artikel mee over het creëren van een krachtige taalomgeving voor vluchtelingenkinderen.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Interactief Engels in de middenbouw

Hoewel het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) steeds populairder wordt, hebben scholen nog veel vragen over een effectieve aanpak voor het vvto. Esther Dijkstra ontwikkelde een interactieve lessenreeks en onderzocht in haar masterscriptie het effect van deze lessen op de woordenschat.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Leesgesprekken in de praktijk

Door de focus in het onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken is ook in het leesonderwijs een sterke nadruk op toetsen komen te liggen. Maar met toetsen krijg je geen volledig beeld van de leesvaardigheid van leerlingen. Leesgesprekken zijn een noodzakelijke aanvulling op bestaande toetsen. In dit artikel vertellen de auteurs wat leesgesprekken zijn, wat ze toevoegen aan toetsen en wat ze in de praktijk opleveren.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Rekenen en taal: samen sterker

Binnen het taal- en rekenonderwijs wordt al enige tijd gezocht naar mogelijkheden om die samenhang te vergroten. Onlangs werd hier opnieuw aandacht voor gevraagd: de redacties van MeerTaal en Volgens Bartjens brachten elk een nummer over dit thema uit en organiseerden samen de conferentie Rekenen op Taal. De auteur las beide nummers, bezocht de conferentie en blikt in dit artikel terug en vooruit.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Taalonderwijs in beeld

Zaaiend woorden leren met groep 1/2.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Conceptueel leren op de PABO

Om studenten te motiveren onderbouwd professioneel te handelen, zijn bij Fontys ’s-Hertogenbosch 10 fi lmpjes over taal gemaakt. Daarin geven taaldocenten hun visie op wat goede, taalgerichte leraren doen en dagen daarmee kijkers uit tot een gesprek. In dit artikel vertellen de auteurs hoe deze filmpjes tot stand zijn gekomen en hoe ze in de (onderwijs)praktijk gebruikt kunnen worden.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 3 (2015-2016)
Nieuwsgierigheid belonen?

Elke leraar kent het: Je wil graag een talige activiteit organiseren voor een kleiner groepje leerlingen, je bent echter nog maar pas begonnen, en daar komen de eerste kleuters al over het muurtje piepen. “Wat zijn jullie aan het doen? Ik wil meedoen!” Vaak verzoeken we de kleuters dan meteen om zich terug aan hun taak te wijden. Maar wat als we nieuwsgierige kinderen nu eens voortaan zouden belonen?

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Kern en keuze: het taalonderwijs in 2032

Staatssecretaris Sander Dekker lanceerde in februari 2015 het Platform Onderwijs2032. Deze lancering vormde de start van de dialoogfase waarin het Platform een open maatschappelijke dialoog aanging met het veld met o.a. vele brainstormsessies tot gevolg. In dit artikel bespreken de auteurs de opbrengst van de discussieavond in de dialoogfase (brainstorm), het voorlopige voorstel van het Platform Onderwijs2032 en de reacties van de netwerken op dit voorstel in consultatiefase.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Spel in de 21e eeuw

Spelend onderzoekend leren zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden die in onze eeuw van belang zijn, voor jonge kinderen betekenis krijgen. In dit artikel wordt helder hoe onderbouwleraren spelverhalen kunnen opbouwen waarbinnen ruim aandacht is voor het ontwikkelen van deze actuele 21e-eeuwse vaardigheden.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Taalonderwijs in beeld

De kinderen van groep 7 van basisschool De Gerardus Majella in Broekland werken aan de woordenschatontwikkeling met de taalmethode Taal op Maat.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
De jonge journalist

Om een verhaal op een goede manier te schrijven, of een goed verslag te maken, moeten kinderen zich specifieke kennis en vaardigheden eigen maken. Het gebruik van apps bij het maken van verhalen maakt het voor kinderen vaak nog aantrekkelijker. De auteurs gaan in op de vele mogelijkheden die de diverse apps bieden en de werkwijze die zij daarbij hanteren.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
IPC en taal

Als een school het eigen onderwijs typeert als great learning, great teaching, great fun dan is de kans groot dat zij daar werken met het International Primary Curriculum (IPC), een integraal, thematisch en creatief curriculum. In Nederland zijn dat inmiddels zo’n 140 basisscholen. In dit artikel gaan we op een van die scholen na, hoe zij hun taalonderwijs verbinden met zo’n thematische aanpak.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Betogende teksten schrijven

In dit artikel geven de auteurs een voorbeeld van een les betogend schrijven. Leerlingen worden daarbij verleid niet alleen hun eigen standpunt te beargumenteren, maar ook na te denken over mogelijke tegenargumenten. Daarmee oefenen ze democratische vaardigheden als denken, respecteren en zich verplaatsen in een ander.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 2 (2015-2016)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Verhalend Ontwerpen in groep 6/7/8

Bij Verhalend Ontwerpen zijn leerlingen op een natuurlijke manier voortdurend bezig met taal-, lees- en rekenonderwijs, terwijl het hoofdthema wereldoriënterend kan zijn. Bij een Verhalend Ontwerp lijken de leerlingen alles zelf te doen, is er een betekenisvolle werkelijkheid, helpt de leraar de leerlingen leren en is er een zinvolle samenhang tussen vakken. Met een kleine inleiding zitten de leerlingen al snel in het verhaal.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Taaltalent

Het taal- en rekentalent van Ionica Smeets.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Drijven en zinken

In het lectoraat ‘Wetenschap en Techniek in het Onderwijs’ van Saxion worden taalgerichte lessen voor wetenschap en techniek ontworpen en beproefd. In dit artikel laten de auteurs aan de hand van een uitgewerkte lessenserie over drijven en zinken zien hoe leraren zelf lessen kunnen ontwerpen waarin zowel aandacht is voor de conceptuele ontwikkeling als de ontwikkeling van vaktaal.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
‘‘Eén plus één is twee’’: Rekenen op taal

Het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de vraag in welke mate de ontwikkeling van rekenvaardigheid afhankelijk is van taalvaardigheid en wat de invloed is van ouders op de ontwikkeling van het rekenen in de onderbouw van het primair onderwijs. In dit artikel bespreken de auteurs de resultaten en de praktische handvaten die het voor de onderwijs en thuispraktijk oplevert.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Rekenen met woorden

Woorden kun je bekijken alsof het getallen zijn. In dit artikel laat de auteur zien dat je ook met woorden allerlei ‘rekenbewerkingen’ kunt uitvoeren: verdubbelen, optellen en vermenigvuldigen. Daarmee laat hij zien hoe taalbeschouwingslessen nieuwsgierigheid kunnen wekken en kunnen uitdagen tot onderzoek.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Rekenen in de taalronde

De taalronde (zie kader) is ontwikkeld om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Regelmatig komen in taalrondes rekenkundige begrippen en vraagstukken voorbij. Vaak gebeurt dat spontaan, maar je kunt als leraar ook bewust geschikte onderwerpen kiezen om kinderen gemotiveerd aan het rekenen te krijgen. Aan de hand van een aantal voorbeelden, laten de auteurs zien dat werken vanuit eigen ervaringen aan rekenen hetzelfde effect heeft.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Wiskundetaal: symbolen, begrippen en betekenissen

Taal en rekenen-wiskunde hebben veel gemeen. In beide vakken worden symbolen gecombineerd tot betekenisvolle eenheden: lettertekens tot woorden en cijfersymbolen tot getallen. Woorden vormen samen zinnen en getallen gecombineerd met bewerkingstekens vormen ‘rekenzinnen’. Maar wiskundetaal heeft ook verschillende eigenaardigheden. De auteur bespreekt er enkele en geeft aan hoe de leraar daarmee rekening kan houden.

Lees verder

Jaargang 3 - Nummer 1 (2015-2016)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Nieuwe methoden aanvankelijk lezen

Sinds het schooljaar 2014/15 zijn er twee nieuwe methoden voor aanvankelijk lezen op de markt: Veilig Leren Lezen Kim-versie en Lijn 3. In dit artikel bespreken de auteurs de vernieuwingen in de didactiek van de leerlijnen technisch lezen en spelling met de onderdelen aanleren van de letters, woordlezen en spelling. De tabel waarin de auteurs beide methoden vergelijken staat op de website: www.meertaal.vangorcum.nl.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Hé, ik schrijf graag!

Wie schrijven louter evalueert aan de hand van toetsen of het verbeteren van schrijfproducten, krijgt slechts een beperkt zicht op de schrijfcompetenties van leerlingen. In dit artikel tonen de auteurs de kracht van een schrijfportfolio aan. Zij kaderen het portfolio binnen een visie op breed evalueren en binnen een taalbeleid op school. Of over hoe leren en evalueren hand in hand kunnen gaan.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Werkwoordspelling: Houd het simpel!

Het correct leren spellen van werkwoorden heeft het imago van ‘moeilijk’. Het effect daarvan is dat in spellinglessen het omgaan met werkwoorden uitgebreide aandacht krijgt. Het gevolg is echter dat het juist daardoor onnodig moeilijk gemaakt wordt. Dit is helemaal niet nodig, want het correct spellen van werkwoorden is vrij simpel.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
De ontbrekende schakel

Dat lezen belangrijk is voor kinderen, dat is bekend. Maar wat doen leraren in groep 7 en 8 om hun leerlingen te laten lezen? Welke activiteiten en typen leesbevordering gebruiken leraren? Spelen verschillen tussen leraren een rol? En laten leraren zich leiden door hun leerlingen?

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Een beter begin met BoekStart

‘Loont’ het om kinderen in hun eerste levensjaar voor te lezen? Meer dan interacties tussen ouder en kind tijdens eten of spelen, is voorlezen een stimulans voor de taalontwikkeling. Veel ouders denken echter dat je baby’s niet kunt voorlezen “want ze begrijpen toch niet wat je zegt, ze stoppen boekjes liever in hun mond”. Uit de wetenschap komen andere geluiden.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 3 (2014-2015)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Samen van ideeën naar tekst

Met elkaar lezen leerlingen van groep 5/6 een tekst over aardbevingen door gaswinning in Groningen. Er moet iets gebeuren, vinden de kinderen. Ze gaan in drie of viertallen een eerste versie van een brief aan Minister Kamp schrijven. Ze genereren samen ideeën en overleggen over de formulering en opbouw van de tekst. Door gesprekken van leerlingen tijdens het schrijven te observeren, kun je zien hoe leerlingen samen een schrijfproduct tot stand brengen.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Meer lezen met de Kidsbieb

De Kidsbieb in Assen wordt gerund door de kinderen van groep 7 van OBS De Driemaster en CBS De Lichtbaak. Met ondersteuning van de Bibliotheek Assen is de ruimte ingericht als
kinderbibliotheek. Voor en door kinderen. Kinderen verantwoordelijkheid geven bij het bevorderen van lezen, daar draait het om in de aanpak van een kinderbibliotheek.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Passend onderwijs voor talentvolle leerlingen

‘Excellente leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd’ is een veelgehoord geluid. Maar wat is dan een zinvolle en aantrekkelijke aanpak voor deze groep kinderen? Volgens de auteurs kun je door te werken met MY POD tegemoet komen aan de behoefte van de excellente leerling. Hiermee kunnen leerlingen werken aan een eigen onderzoek en breiden ze hun denkvaardigheden uit. Een heel motiverende aanpak, zo blijkt!

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Poëzie

‘Dit wordt een topjaar voor mij, denk ik. Ik zal mijn beste en mooiste zinnen en beelden boven halen!’ zegt de 11-jarige Yasmin Kirhan die met haar gedicht Kleuren in de straat de vijfde Kinderstadsdichter van Sint-Niklaas, België is geworden.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Zinvol lezen in groep 3

Isabelle Vingerhoets vertelt hoe leraren die ontwikkelingsgericht werken er in slagen om in groep 3 het leren lezen zinvol te maken met lees- en schrijfactiviteiten die voortvloeien uit thema’s in de klas, de vragen van kinderen en interessante boeken en spelactiviteiten. Ideeën die ook bruikbaar zijn op scholen die het aanvankelijk lezen via een andere didactiek aanbieden!

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Co-teaching: samen op zoek naar taalkansen bij jonge kinderen!

Hieke van Til en Caroline Offerhaus vertellen hoe je, door op een andere manier met peuters en kleuters in gesprek te gaan en gebruik te maken van hun eigen ervaringen, deze taalkansen kunt benutten. Niet alleen tijdens geplande activiteiten, maar de hele dag door. Taal leer je door taal te gebruiken; kinderen moeten de kans krijgen zoveel mogelijk betekenisvolle taal in betekenisvolle contexten te gebruiken.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Taalontwikkeling door onderzoekend leren binnen thema’s

In het kader van een meerjarig onderzoek van het Lectoraat Taalgebruik & Leren van de NHL Hogeschool voeren leerlingen van zeven scholen twee keer per jaar een onderzoeksproject uit naar aanleiding van een thema. De auteurs beschrijven hoe je leerlingen onderzoekend kunt laten leren met voorbeelden uit de nieuwe projectmap rond de Kinderboekenweek.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Op expeditie met Rob Ruggenberg

Jeugdboekenschrijver Rob Ruggenberg is een leven lang journalist geweest bij de Brabantse pers - na een paar jaar varen voor de marine - en heeft daar zijn taalgevoeligheid op peil gehouden en z’n nieuwsgierig-heid en reislust lang kunnen bevredigen. Uiteindelijk deed zich een kans voor om de krant vaarwel te zeggen en zich te richten op een wat jonger leespubliek en wat heeft dat doorleefde en prachtige verhalen opgeleverd!

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Hooggeëerd publiek!

Oefenen met theaterlezen, geïntegreerd met de didactische principes van RALFI, heeft een positief effect op het technisch leesniveau, de fluency en de leesmotivatie van leerlingen
met leesproblemen. Dat bleek in 2010 al uit het onderzoek Mag ik meedoen? Theaterlezen voor leerlingen met leesproblemen van Hanneke Stapel-Vleems en in 2012 uit het onderzoek 'Applaus voor jou!' van Elseline Knuttel. Maar het blijkt meer en meer ook uit de praktijk. De kinderen vervullen hun rol met vuur!

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Poëzie

Henriëtte Sikkema (11) zit in groep 8 van de Johannes Bogermanschool in Grootegast. Ze maakte het gedicht 'Zomervakantie'.

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 1 (2014-2015)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Groengeelbruine mannetjes ont-armen of omarmen

Talensensibilisering is een manier om leerlingen en leraren op positieve wijze in contact te brengen met taaldiversiteit. Bij talensensibilisering is het niet de bedoeling dat leerlingen een specifieke taal leren, maar wel een open attitude ontwikkelen ten aanzien van talen en culturen. In dit tweeluik wordt op deze manier van omgaan met meertaligheid in de klas ingegaan. Eerst bespreekt Carolien Frijns de kansen (en valkuilen) van talensensibilisering. In het tweede deel nemen we een kijkje in de praktijk, op een dorpsschool in Drenthe.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Leren schrijven met peer response

Voor kinderen is schrijven zonder twijfel de moeilijkst te leren taalvaardigheid. Veel leraren ervaren het realiseren van goed schrijfonderwijs als een lastige en arbeidsintensieve taak. In het SLOproject “Leren schrijven met peer response” is lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en is het effect ervan op de schrijfvaardigheid onderzocht. Leren schrijven met hulp van medeleerlingen (‘peer response’) blijkt een veelbelovende aanpak voor het schrijfonderwijs.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Taal inclusief!

Over de vraag: “Willen jullie meewerken aan het ontwikkelen van een plusboek bij onze taalmethode?” hoefden Manon Hulsbeek en Ellis Bronkhorst niet lang na te denken, want er was nauwelijks geschikt materiaal voor taalverrijking beschikbaar. In dit artikel vertellen zij over het ontwikkelwerk, illustreren dit met twee thema’s en delen enkele ervaringen van eerste gebruikers.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Zalf of crème

In dit artikel worden handvatten gegeven hoe je tijdens de voorbereiding en uitvoering van je taal- en zaakvaklessen om kunt gaan met de verschillen in woordkennis tussen leerlingen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Pictoverhalen

In de eerste leerjaren van de basisschool ligt traditioneel de nadruk op het ‘leren lezen’, waarna dit in de midden- en bovenbouw steeds meer verschuift naar ‘lezen om te leren’. Met andere woorden: de aandacht verschuift van technisch lezen naar begrijpend lezen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Onderwijs aan anderstalige kleuters

Openbare basisschool De Broekheurne in Enschede heeft een schakelklas voor groep 2. Maximaal 12 kinderen uit de groepen 2 krijgen er drie ochtenden per week, gedurende een jaar, extra aandacht op het gebied van taal. De rest van de tijd gaan deze leerlingen naar hun eigen groep. Doordat de groep klein is, krijgen ze allemaal veel aandacht. In dit artikel beschrijven twee leraren uit de praktijk van deze schakelklas hoe zij het taalonderwijs voor deze groep leerlingen vormgeven.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Poëzie

Melle is 8 jaar en zit in klas 3 (groep 5) van de Widar Vrijeschool in Groningen. Hij schreef 'Wonen in de bomen'.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Wetenschap en technologie creëert uitdagende taalsituaties

In dit artikel beschrijven we hoe de Radboud Universiteit Nijmegen binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht een antwoord probeert te vinden op de volgende drie vragen. Welke rol speelt taal bij het leren onderzoeken? Hoe kan de leraar mondelinge taalvaardigheden extra stimuleren in deze situaties? En hoe kunnen ouders kennisontwikkeling bij hun kind stimuleren?

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Begrijp jij wat je leest?

Wat op het rooster staat als ‘begrijpend lezen’ krijgt in veel scholen de nodige aandacht. Met name schoolleiders vragen zich af hoe de score op toetsen kan worden opgekrikt. Leraren zouden vooral graag meer merken van de transfer naar lezen in andere vakken. In dit artikel geeft Dolf Janson naar aanleiding van lesobservaties wat ideeën die zowel die transfer als de scores vooruit kunnen helpen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
De taal van het water klatert…

Krachtige, prachtige taal in een nieuwe gedichtenbundel, verzameld door Hans en Monique Hagen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Begrijpend lezen: het kan slimmer en beter

Lezen met begrip is een complexe vaardigheid. Onder invloed van krimp en de wet op passend onderwijs worden de niveauverschillen tussen leerlingen in klassen steeds groter, maar de beschikbare onderwijstijd blijft hetzelfde. Dit stelt leraren voor een nog grotere opgave. Hoe vind je als leraar de juiste handelingsgerichte aanpak om de opbrengsten van begrijpend lezen te verbeteren? De auteurs beschrijven op welke manier leraren hun onderwijsaanbod in begrijpend lezen kunnen optimaliseren en geven voorbeelden van oplossingen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Taalonderzoek in de praktijk

Op 10 juni 2013 promoveerde .Jantien Smit op het onderzoek dat ze uitvoerde aan het Freudenthal Instituut voor Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze ontwikkelde een repertoire van docentstrategieën waarmee leraren vaktaalontwikkeling kunnen bevorderen. Met deze “scaffolding”-strategieën zetten leraren de taalontwikkeling metaforisch gezien “in de steigers”.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Zo stil als dynamiet dat opgeslagen ligt

Het herkennen van figuurlijk taalgebruik wordt in het referentiekader pas genoemd bij niveau 2F in het domein lezen. Toch is het ook heel goed mogelijk en leuk om ook al met jonge kinderen te werken aan het herkennen van beeldspraak.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Schrijfmeters maken

Hoe kun je de schrijfontwikkeling van je leerlingen volgen? Voor het volgen van de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen bevat het LVS van het Cito geen toetsen. Wat zijn de alternatieven? In dit artikel bespreken Kees de Glopper en Joanneke Prenger de mogelijkheid om beoordelingsschalen te gebruiken. Door de inzet van zulke ‘schrijfmeters’ kan de frequentie waarmee leerlingen teksten schrijven omhoog gaan.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Poëzie

Mea Rinsema is 12 jaar, als ze het gedicht 'Niets' schrijft. Ze is leerling van de Nassauschool in Groningen

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)
Nog meer taal!
Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
De meerwaarde van samen observeren

Sinds de invoering van het Referentiekader Taal wordt van leraren nog meer dan voorheen verwacht dat ze de ontwikkeling van leerlingen op de verschillende taaldomeinen volgen. Voor de domeinen mondelinge vaardigheid en schrijfvaardigheid is dit vaak geen eenvoudige klus, ook door het ontbreken van goede instrumenten.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
In ondernemend leren krijgt taal waarde

Draagt ondernemend leren bij aan de taalontwikkeling van kinderen? We zien dat kinderen hun eigen maatstaven ten aanzien van taal gaan opschroeven vanuit hun verantwoordelijkheden voor hun kinderbedrijf. Ze besteden meer tijd aan taal en leggen de lat hoger.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Gedicht

Joanne Hoekstra is 17 jaar oud en dicht al sinds haar dertiende.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Actief meedenken tijdens interactief voorlezen

Interactief voorlezen is niet alleen een leuke manier om kinderen actief te laten meedoen tijdens voorlezen, maar is ook nog eens goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Interactief voorlezen kent echter vele gezichten. In dit artikel laten we zien waarom en hoe interactief voorlezen ingezet kan worden om actief meedenken te bevorderen.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
De taalles als taallab

Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Werken aan woordenschat

Kinderen hebben een flinke voorsprong op school als ze een grote woordenschat hebben die ze actief en flexibel kunnen inzetten. Een goed ontwikkelde woordenschat is een belangrijke factor voor succes in hun schoolloopbaan en voor het latere functioneren in onze kennismaatschappij.

Lees verder

Jaargang 1 - Nummer 1 (2013-2014)
Schrijven in het hart van het taalonderwijs

Kinderen uit groep 3 kun je geen groter plezier doen dan hen schrijftaakjes te geven en vervolgens te bewonderen wat ze geschreven hebben. Jammer genoeg gaat die motivatie voor schrijven in de loop van de jaren snel achteruit. Veel leraren zijn ontevreden met de schrijfproducten van hun leerlingen, maar ook met de kwaliteit van hun eigen lessen.

Lees verder