Nieuwe online omgeving per 1 oktober
Lees verder

Nummer 3 - 2020

Inhoud
Gratis
Redactioneel
Gratis
Sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking tijdens de 2017/2018 influenza epidemie in Nederland: Mogelijke implicaties voor de COVID-19 pandemie

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben vaak een slechtere algehele gezondheid in vergelijking met mensen uit de algemene bevolking en komen in het dagelijks leven vaak in nauw contact met anderen tijdens de zorg, ondersteuning en het wonen in groepsvoorzieningen. Veelvoorkomende gezondheidsproblemen onder mensen met VB zijn diabetes, cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen. Hierdoor bestaat het vermoeden dat mensen met VB mogelijk een verhoogd risico hebben op een virusinfectie, zoals het severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2), een slechtere prognose na infectie en een verhoogd risico op overlijden. Ondanks dat de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus (COVID-19) als pandemie wordt erkend, zijn er weinig betrouwbare epidemiologische statistieken of literatuur beschikbaar voor zorgverleners of beleidsmakers over de specifieke risico’s en consequenties van virusuitbraken in de VB-populatie in vergelijking met de algemene bevolking.

De meest recente virusuitbraak in Nederland, voor COVID-19, met sterk verhoogde sterfte was tijdens het griepseizoen van 2017/2018. Ondanks dat de ziekte toen (voornamelijk influenza type-B) en haar ontwikkeling verschillend waren ten opzichte van COVID-19 en er destijds geen substantiële maatregelen zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, geeft een analyse van de patronen in oversterfte inzicht in de potentiele implicaties voor personen met VB ten tijde van een pandemie, zoals de huidige COVID-19 uitbraak.

COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen

Een professionele zorgsector kan niet zonder een goed georganiseerde kennisinfrastructuur. Vanuit deze onderkenning gaf het ministerie van VWS in 2017 opdracht aan ZonMw om een programma te ontwikkelen waarmee bestaande Academische Werkplaatsen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking structurele middelen konden krijgen om het ophalen van vraagstukken uit de praktijk te ondersteunen, hun door de praktijk geïnspireerde wetenschappelijke onderzoek verder uit te bouwen en verder bij te dragen aan de professionaliteit van de zorgpraktijk. Deze Academische Werkplaatsen bundelden hun krachten in de landelijke Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. In het tweede jaar van dit programma kreeg de COVID-19 pandemie het veld in haar greep. Dit artikel beschrijft de inzet van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen om gezamenlijk de nieuwe kennisvragen, inzichten en ideeën te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden, gegevens en reflectie, en zodoende een bijdrage te leveren aan de vele inspanningen die het veld levert om in deze volstrekt nieuwe situatie de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met verstandelijke beperkingen, zo goed mogelijk te ondersteunen.

Gratis
Taal als spiegel – aannames over kwetsbaarheid

De aandacht bij de eerste aankondiging van preventiemaatregelen ter voorkoming van het coronavirus richtte zich vooral op de bescherming van ‘kwetsbare mensen’, meer specifiek ‘kwetsbare ouderen’. Het algemeen
belang van de preventiemaatregelen voor iedereen in onze samenleving leek meer op de achtergrond aanwezig. Hoewel er aanvankelijk gesproken werd over het doen ‘met zijn allen, met 17 miljoen mensen’, was er toch ook steeds sprake van een ‘wij’ en ‘zij’. Hoewel de in deze crisisperiode gehanteerde indelingen van mensen (het ‘hokjesdenken’) logisch lijken en gebaseerd op feiten, spelen impliciete aannames een belangrijke rol. Anders dan ten tijde van de Spaanse griep sluit het huidige coronavirus goed aan bij onderliggende opvattingen in onze maatschappij. Daarmee vormt het voor velen ongemerkt een bevestiging van aannames en vooroordelen waar mensen met een beperking, die nu samen met ‘de ouderen’ onder de ‘kwetsbare groep’ worden geschaard, zich al decennialang aan proberen te ontworstelen.

Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking het wonen met begeleiding?

Tot op heden is in onderzoek naar de begeleidingservaringen van mensen met een verstandelijke beperking niet gekeken naar hoe deze ervaringen zich verhouden tot en ingebed zijn in de bredere context van hun persoonlijke leven(sgeschiedenis) en sociale omstandigheden. Een van de doelen van het promotieonderzoek was daarom het op gedetailleerde wijze in kaart brengen van de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking met het wonen met begeleiding, om beter te kunnen begrijpen waarom begeleiders en andere professionals een belangrijke rol (blijven) spelen in hun leven

Alle artikelen