Oproep: deelname online database COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking
Lees verder

Nummer 1 - 2020

Inhoud
Redactioneel
Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Recent is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ (Embregts et al., 2019) verschenen. In de richtlijn is ervoor gekozen de term ‘probleemgedrag’ te hanteren vanwege zijn grote herkenbaarheid. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat probleemgedrag altijd in de context benaderd moet worden en vaak het gevolg is van een interactie tussen een persoon en zijn/haar omgeving.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn heeft als doel de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en naastbetrokkenen te verbeteren en last en lijden te verminderen. Belangrijke bijkomende doelen zijn het tegengaan van onderbehandeling van psychiatrische stoornissen, het versterken van niet-medicamenteuze behandeling en effectieve inzet van psychofarmaca.

De volledige richtlijn is opgebouwd uit vier Modules. In dit artikel worden de belangrijkste punten uit de richtlijn per Module beschreven.

Kwaliteit van Bestaan

Dit artikel is de uitwerking van een bijdrage aan de VGN Inspiratiebijeenkomst ‘Het nieuwe Kwaliteitsdenken’ van 4 oktober 2019. In dit essay wordt ingegaan op achtergronden en kenmerken van Kwaliteit van Bestaan en wordt het naast enkele andere richtinggevende constructen geplaatst die ook op deze bijeenkomst aan de orde kwamen.

Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies

Het aandeel volwassenen met matig of ernstig overgewicht in Nederland bedraagt momenteel iets meer dan 50%; voor kinderen is dat percentage 12%; voor ondergewicht zijn de percentages veel lager: resp. 1% en 5% (CBS Statline, 2019). Ook veel mensen met verstandelijke beperkingen kampen met overgewicht (o.a. Evenhuis, 2014; Krause, Ware, McPherson, Lennox & O’Callaghan, 2016; Keeman, 2012) of ondergewicht (o.a. Emerson, 2005). Er zijn wereldwijd legio interventies voor een gezonde gewichtsstatus. Interessant is om na te gaan wat bekend is over de effectiviteit van zulke programma’s voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Betekenisvolle samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten worden in toenemende mate betrokken in gezondheidsonderzoek. Betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in gezondheidsonderzoek, ook wel bekend als inclusief gezondheidsonderzoek, wordt geacht te leiden tot een betere match tussen onderzoek en praktijk. Met de start van het promotieonderzoek van Tessa Frankena in 2014 pleitte de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen, een samenwerking tussen het Radboudumc en negen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, voor structurele studie van inclusief gezondheidsonderzoek. Het proefschrift is getiteld “Optimizing inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities”.

Alle artikelen