Call for Papers 6th IASSIDD Europe Congress: ‘Value Diversity’ open tot 15 december
Lees verder

Nummer 2 - 2020

Inhoud
Gratis
Redactioneel
Gratis
Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In de Nederlandse gezondheidszorg hebben steeds meer mensen een migratieachtergrond, waardoor de interculturele zorg toeneemt. De verschillen tussen de culturele achtergrond van de zorgprofessional en die van de cliënt kunnen de zorg compliceren. Het is essentieel om cultuursensitieve zorg te verlenen. Echter, voor zover wij weten is er weinig onderzoek gedaan naar barrières in de langdurige cultuursensitieve zorg aan mensen met een VB (i.e., langdurige ambulante of intramurale zorg en ondersteuning). De onderzoeksvraag die centraal stond in de huidige studie was daarom: welke factoren belemmeren het verlenen van cultuursensitieve zorg voor mensen met een VB en een migratieachtergrond?

Gratis
Het perspectief van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners op de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag

Probleemgedrag komt met regelmaat voor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Een recent literatuuronderzoek heeft aangetoond dat de organisatiecontext – variërend van het algemene beleid, budgettering, de filosofie van de organisatie, leiderschap, machtsstructuur, en werkmethoden tot de overtuigingen en standpunten van begeleiders – van invloed is op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen (Olivier-Pijpers, Cramm, Buntinx & Nieboer, 2018). Echter, de auteurs concluderen dat deze invloed zeer complex is en niet gemakkelijk te ontrafelen.

Er is behoefte aan een theoretisch kader dat rekening houdt met de complexiteit van de organisatiecontext van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. De ecologische theorie kan worden gebruikt om de onderliggende mechanismen van de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen te ontrafelen. Ecologisch onderzoek naar dit onderwerp vanuit het perspectief van de bewoners ontbreekt echter nog. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was het in kaart brengen van de meningen van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag en de rol van de organisatiecontext bij het voorkómen
en begeleiden in situaties van probleemgedrag, met behulp van de ecologische theorie als theoretisch kader.

Attitudes van buren

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) die professionele ondersteuning behoeven, woonden vroeger in grootschalige afgezonderde instellingen. Maar steeds meer mensen met VB wonen nu kleinschalig in de samenleving. Deze deïnstitutionalisering leidt meestal tot goede uitkomsten ten gunste van vaardigheden en gedrag. Inclusie wordt veel beperkter gerealiseerd (Maaskant, 2019; Bredewold, Hermus & Trappenburg, 2020). Het is interessant na te gaan wat de buurt van hun buren met VB vindt.

Ontwikkelen in Sociale Relaties: hoe technologie sociale relaties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking

Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking: Sociale relaties en ICT’, ingesteld door Bartiméus en Bartiméus Fonds, bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 13 december 2019.

Alle artikelen