Opinie


Nummer 2 - 2020
Langdurig ‘kooien’ ontoelaatbaar

Een van de meest ingrijpende maatregelen in de zorg betreft het vasthouden van patiënten tegen hun wil. Onlangs boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg zich over de vraag of het langdurig vastbinden van een 8-jarig kind met een verstandelijke beperking in overeenstemming is met elementaire mensenrechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De mensonterende omstandigheden waaronder het vastbinden plaatsvond, maakten dat er volgens het Hof sprake was van een onmenselijke behandeling die in strijd is met het folterverbod. Hoewel het een zorginstelling in Noord-Macedonië betrof, is deze casus niet geheel zonder betekenis voor andere landen.

Lees verder

Nummer 2 - 2020
De ontdekking van kwaliteit als ervaring; spiegelen op de laatste boeken van Hans Reinders en Andries Baart

Onlangs verschenen twee boeken over kwaliteitsbeleid in de gehandicapten- en ouderenzorg. Zowel ‘Kwaliteit als ervaring’ van ethicus Hans Reinders uit 2019 als ‘De ontdekking van kwaliteit’ van theoloog Andries Baart uit 2018, constateren dat er grote problemen zijn met het huidige (kwantitatieve) kwaliteitsdenken. In beide boeken staat de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener centraal, al verschillen ze in hun uitwerking.

Lees verder

Nummer 1 - 2020
Internationaal perspectief

Hoe verhoudt de inhoud van NTZ zich tot wat er internationaal wordt gepubliceerd?

Lees verder

Nummer 3 - 2019
Boekbespreking

Boekbespreking van "Niet normaal - Ontwikkelingen en dilemma's in de Nederlandse gehandicaptenzorg" van Jos van der Lans.

Lees verder

Nummer 2 - 2019
Boekbespreking

Boekbespreking van "Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking" en "Ontwikkelingen en dilemma's in de Nederlandse gehandicaptenzorg".

Lees verder

Nummer 3 - 2018
Over inclusie en de weg ernaartoe

In het vorige nummer van NTZ verscheen een overzichtsartikel over sociale inclusie (Schippers et al., 2018). Hoewel dit artikel nuttige aantekeningen bevat, kan er volgens mij meer scherpte en diepgang in dit onderwerp worden aangebracht dan door deze auteurs wordt gedaan. Daarom de onderstaande reactie.

Lees verder

Nummer 1 - 2018
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

In het voorjaar van 2017 is het Kwaliteitskader verschenen. Het Kwaliteitskader is het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsverenigingen en de Inspectie gezondheidszorg (IGZ). Iedereen die er toe doet in de wereld van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking heeft er aan meegewerkt. Dat betekent een breed draagvlak voor dit Kwaliteitskader en dat zou ook goed nieuws voor de kwaliteit van zorg voor de cliënten moeten zijn. Maar is dat ook zo?

Lees verder

Nummer 4 - 2017
Sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling zijn twee verschillende zaken

Jan Gielen brengt in dit artikel enkele nieuwe argumenten naar voren waarmee hij wil aantonen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling
en de cognitieve ontwikkeling toch echt twee verschillende zaken zijn.

Lees verder

Nummer 3 - 2017
Kennisontwikkeling en kennisdeling in gelijkwaardige verbinding tussen praktijk en wetenschap

De kloof tussen wetenschappelijke kennis en toepassing van deze kennis in de klinische praktijk wordt breed en onafhankelijk van inhoudelijke disciplines erkend. In dit artikel zal de samenwerking tussen wetenschap en praktijk geïllustreerd worden aan de hand van het onlangs geactualiseerde onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB).

Lees verder

Nummer 1 - 2017
Gehandicaptenzorg in 2020: een reactie

Als voorzitter van een medezeggenschapsraad van vertegenwoordigers van cliënten bij een aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ben ik altijd geïnteresseerd in kennis die bijdraagt aan betere zorg voor onze cliënten.

Lees verder

Nummer 1 - 2017
Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

In de zomer van 2016 vond in Melbourne het wereldcongres plaats van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities(IASSIDD). Tijdens dit congres waanden we ons in een warenhuis met honderden producten.

Lees verder

Nummer 1 - 2017
Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid

Dit opiniestuk verwoordt een zienswijze op mensen met een verstandelijke beperking die behulpzaam kan zijn bij het interpreteren van de kwaliteit van de hulp die zij ontvangen. Het neemt waardigheid als uitgangspunt, bouwt voort op het heersende paradigma ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking en is te beschouwen als een aanvullende reflectie daarop.

Lees verder

Nummer 2 - 2010
Struisvogels met grote eieren

Opiniestuk. Jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVGJ-ers) vormen een kwetsbare groep. Ze lopen een verhoogd risico om een psychiatrische aandoening te ontwikkelen terwijl de hulpverlening beperkt en fragmentarisch is. Daarnaast worden ze in toenemende mate ook veroordeeld als daders van delicten en vinden ze hun opvang in justitiële inrichtingen.

Lees verder