Editie: Nummer 1 - 2020

Inhoud
Lees verder
Redactioneel
Lees verder
Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Recent is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ (Embregts et al., 2019) verschenen. In de richtlijn is ervoor gekozen de term ‘probleemgedrag’ te hanteren vanwege zijn grote herkenbaarheid. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat probleemgedrag altijd in de context benaderd moet worden en vaak het gevolg is van een interactie tussen een persoon en zijn/haar omgeving.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn heeft als doel de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en naastbetrokkenen te verbeteren en last en lijden te verminderen. Belangrijke bijkomende doelen zijn het tegengaan van onderbehandeling van psychiatrische stoornissen, het versterken van niet-medicamenteuze behandeling en effectieve inzet van psychofarmaca.

De volledige richtlijn is opgebouwd uit vier Modules. In dit artikel worden de belangrijkste punten uit de richtlijn per Module beschreven.

Lees verder
Kwaliteit van Bestaan

Dit artikel is de uitwerking van een bijdrage aan de VGN Inspiratiebijeenkomst ‘Het nieuwe Kwaliteitsdenken’ van 4 oktober 2019. In dit essay wordt ingegaan op achtergronden en kenmerken van Kwaliteit van Bestaan en wordt het naast enkele andere richtinggevende constructen geplaatst die ook op deze bijeenkomst aan de orde kwamen.

Lees verder
Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies

Het aandeel volwassenen met matig of ernstig overgewicht in Nederland bedraagt momenteel iets meer dan 50%; voor kinderen is dat percentage 12%; voor ondergewicht zijn de percentages veel lager: resp. 1% en 5% (CBS Statline, 2019). Ook veel mensen met verstandelijke beperkingen kampen met overgewicht (o.a. Evenhuis, 2014; Krause, Ware, McPherson, Lennox & O’Callaghan, 2016; Keeman, 2012) of ondergewicht (o.a. Emerson, 2005). Er zijn wereldwijd legio interventies voor een gezonde gewichtsstatus. Interessant is om na te gaan wat bekend is over de effectiviteit van zulke programma’s voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Lees verder
Betekenisvolle samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten worden in toenemende mate betrokken in gezondheidsonderzoek. Betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in gezondheidsonderzoek, ook wel bekend als inclusief gezondheidsonderzoek, wordt geacht te leiden tot een betere match tussen onderzoek en praktijk. Met de start van het promotieonderzoek van Tessa Frankena in 2014 pleitte de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen, een samenwerking tussen het Radboudumc en negen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, voor structurele studie van inclusief gezondheidsonderzoek. Het proefschrift is getiteld “Optimizing inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities”.

Lees verder
Sociale informatieverwerking van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een hoger risico dan hun leeftijdgenoten op het ontwikkelen van externaliserende gedragsproblemen, zoals agressief, grensoverschrijdend en delinquent gedrag (Douma, Dekker, De Ruiter, Tick, & Koot, 2007; Kaal, Brand, & Van Nieuwenhuijzen, 2012; Sainero, Del Valle, López, & Bravo, 2013). Het hoofddoel van dit proefschrift was om op zowel wetenschappelijke als diagnostische wijze bij te dragen aan een beter begrip van agressie en gedragsproblemen bij jeugdigen met een LVB vanuit de theorie van de sociale informatieverwerking (SIV; Dodge, 1980). Dit werd mogelijk gemaakt door het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor het meten van individuele SIV-cognities.

Lees verder
Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care

De afgelopen decennia is de aandacht voor het belang en het positieve effect van palliatieve zorg enorm toegenomen. Ook in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt de meerwaarde van palliatieve zorg steeds meer herkend. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden is het van belang dat de behoefte aan palliatieve zorg tijdig wordt gesignaleerd. Echter, het tijdig signaleren is een belangrijk knelpunt in de praktijk.

Halverwege 2013 zijn het ErasmusMC en Radboudumc daarom gezamenlijk een studie gestart naar de ontwikkeling van een hulpmiddel (checklist voor screening) ter ondersteuning van zorgverleners bij het identificeren van de mensen met verstandelijke beperkingen die mogelijk behoefte hebben aan palliatieve zorg. Dit hulpmiddel, PALLI, is (1) eerst ontwikkeld op basis van kennis uit de dagelijkse zorg en (2) vervolgens getoetst op toepasbaarheid, haalbaarheid en validiteit.

Lees verder
Berichten
Lees verder
Publicaties

Overzicht van relevante, recente publicaties

Lees verder
Agenda

Overzicht van binnenlandse- en buitenlandse congressen in de komende periode.

Lees verder
Internationaal perspectief

Hoe verhoudt de inhoud van NTZ zich tot wat er internationaal wordt gepubliceerd?

Lees verder