Editie: Nummer 2 - 2020

Inhoud
Gratis
Lees verder
Redactioneel
Gratis
Lees verder
Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Gratis

In de Nederlandse gezondheidszorg hebben steeds meer mensen een migratieachtergrond, waardoor de interculturele zorg toeneemt. De verschillen tussen de culturele achtergrond van de zorgprofessional en die van de cliënt kunnen de zorg compliceren. Het is essentieel om cultuursensitieve zorg te verlenen. Echter, voor zover wij weten is er weinig onderzoek gedaan naar barrières in de langdurige cultuursensitieve zorg aan mensen met een VB (i.e., langdurige ambulante of intramurale zorg en ondersteuning). De onderzoeksvraag die centraal stond in de huidige studie was daarom: welke factoren belemmeren het verlenen van cultuursensitieve zorg voor mensen met een VB en een migratieachtergrond?

Lees verder
Het perspectief van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners op de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag

Probleemgedrag komt met regelmaat voor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Een recent literatuuronderzoek heeft aangetoond dat de organisatiecontext – variërend van het algemene beleid, budgettering, de filosofie van de organisatie, leiderschap, machtsstructuur, en werkmethoden tot de overtuigingen en standpunten van begeleiders – van invloed is op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen (Olivier-Pijpers, Cramm, Buntinx & Nieboer, 2018). Echter, de auteurs concluderen dat deze invloed zeer complex is en niet gemakkelijk te ontrafelen.

Er is behoefte aan een theoretisch kader dat rekening houdt met de complexiteit van de organisatiecontext van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. De ecologische theorie kan worden gebruikt om de onderliggende mechanismen van de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen te ontrafelen. Ecologisch onderzoek naar dit onderwerp vanuit het perspectief van de bewoners ontbreekt echter nog. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was het in kaart brengen van de meningen van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag en de rol van de organisatiecontext bij het voorkómen
en begeleiden in situaties van probleemgedrag, met behulp van de ecologische theorie als theoretisch kader.

Lees verder
Attitudes van buren

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) die professionele ondersteuning behoeven, woonden vroeger in grootschalige afgezonderde instellingen. Maar steeds meer mensen met VB wonen nu kleinschalig in de samenleving. Deze deïnstitutionalisering leidt meestal tot goede uitkomsten ten gunste van vaardigheden en gedrag. Inclusie wordt veel beperkter gerealiseerd (Maaskant, 2019; Bredewold, Hermus & Trappenburg, 2020). Het is interessant na te gaan wat de buurt van hun buren met VB vindt.

Lees verder
Ontwikkelen in Sociale Relaties: hoe technologie sociale relaties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking

Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking: Sociale relaties en ICT’, ingesteld door Bartiméus en Bartiméus Fonds, bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 13 december 2019.

Lees verder
Eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen: context, inhoud, ervaringen

Er is weinig bekend over eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen (VB). Mensen uit de algemene populatie maken gebruik van de huisartsenpost. Voor mensen met VB is dit echter niet vanzelfsprekend. De kennis die we bij aanvang van dit onderzoek hadden, is voornamelijk gebaseerd op individuele ervaringen en niet eerder structureel in kaart gebracht.

Lees verder
Langdurig ‘kooien’ ontoelaatbaar

Een van de meest ingrijpende maatregelen in de zorg betreft het vasthouden van patiënten tegen hun wil. Onlangs boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg zich over de vraag of het langdurig vastbinden van een 8-jarig kind met een verstandelijke beperking in overeenstemming is met elementaire mensenrechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De mensonterende omstandigheden waaronder het vastbinden plaatsvond, maakten dat er volgens het Hof sprake was van een onmenselijke behandeling die in strijd is met het folterverbod. Hoewel het een zorginstelling in Noord-Macedonië betrof, is deze casus niet geheel zonder betekenis voor andere landen.

Lees verder
De ontdekking van kwaliteit als ervaring; spiegelen op de laatste boeken van Hans Reinders en Andries Baart

Onlangs verschenen twee boeken over kwaliteitsbeleid in de gehandicapten- en ouderenzorg. Zowel ‘Kwaliteit als ervaring’ van ethicus Hans Reinders uit 2019 als ‘De ontdekking van kwaliteit’ van theoloog Andries Baart uit 2018, constateren dat er grote problemen zijn met het huidige (kwantitatieve) kwaliteitsdenken. In beide boeken staat de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener centraal, al verschillen ze in hun uitwerking.

Lees verder
Berichten
Lees verder
Agenda

Overzicht van binnenlandse- en buitenlandse congressen in de komende periode.

Lees verder
Organisatieperspectief

Welke betekenis heeft het organisatieperspectief in onderzoek? In deze reflectie onderzoek ik deze vraag samen met Jac de Bruijn en Hans van der Wielen.

Lees verder