Praktijkonderzoek


Jaargang 48 - nr. 1 - 2019
Nederlandse verpleegkundigen en hun competenties voor ethisch overleg

Bart Cusveller en Annemiek Schep-Akkerman schrijven over verpleegkundigen, ethiek en de plek van ethiek in de opleiding. In dit artikel wordt de vraag gesteld in hoeverre verpleegkundigen en verpleegkundestudenten competenties ontwikkelen voor deelname aan ethisch overleg. Het antwoord op deze vraag zou gevolgen kunnen hebben voor het onderwijsprogramma van verpleegkundestudenten. Dat is onderzocht met behulp van een vragenlijst. Daarnaast worden bevindingen gepresenteerd over de betrouwbaarheid van de vragenlijst.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 3 - 2018
Studentbetrokkenheid stimuleren via autonomie

In dit artikel doen we verslag van een onderwijsinterventie naar het stimuleren van studentbetrokkenheid door het bieden van autonomie. Deze interventie bouwt voort op bevindingen van een eerder experiment (Peltenburg, Luijs, & Hunziker, 2016) dat liet zien dat studenten vinden dat meer autonomie samengaat met een grotere betrokkenheid en dat zij graag zelf de keuze maken voor de mate van autonomie in het onderwijs. In de hier beschreven interventie mochten studenten zelf kiezen of zij meer autonomie wensten bij het volgen van het vak LeerKracht 3.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 2 - 2018
Uitdagingen bij het stimuleren van diep leren in Small Private Online Courses (SPOCs)

Docenten in SPOCs (Small Private Online Courses) zijn ondervraagd over hun grootste uitdagingen bij het bereiken van diep leren. Resultaten laten zien dat de vijf meest voorkomende uitdagingen als volgt zijn: 1) Aansluiting tussen leerdoelen en leeractiviteiten 2) Inzicht in de behoeften van studenten 3) Flexibiliteit om doceerstrategie aan te passen 4) Sociale cohesie en 5) Mogelijkheden tot dialoog. Als we de resultaten vergelijken vanuit het perspectief van de ‘Community of Inquiry’ van Garrison en Kanuka (2004), zien we dat docenten in SPOCs voldoende aandacht hebben voor content-overdracht, maar meer nadruk zouden kunnen leggen op sociale en vooral didactische activiteiten.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 2 - 2018
Het verhogen van de formatieve waarde van summatieve toetsen door studentbetrokkenheid bij de toetscyclus

Het is van belang dat studenten bij aanvang van een studiedonderdeel de beoordelingscriteria en de vereiste standaarden begrijpen om tot de juiste prestatie te komen. De criteria voor succes dienen immers het uitgangspunt te zijn voor het leren van de student. In de praktijk blijken deze criteria echter lang niet altijd helder voor studenten. Vaak begrijpen ze deze criteria niet helemaal of het vereiste niveau is onduidelijk. Door studenten actief te betrekken bij deze beoordelingscriteria kan feedup worden geboden waardoor voor studenten duidelijker wordt wat van hen wordt verwacht. Dit artikel beschrijft een onderzoek dat gericht is op het verhelderen van deze criteria.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 1 - 2018
De invloed van docentgedragingen op de docent-studentrelatie

In dit artikel wordt uiteengezet welke gedragingen volgens studenten een positieve docent-student relatie (DSR) kenmerken en wat die gedragingen inhouden. Met een positieve DSR wordt een DSR bedoeld die volgens studenten bijdraagt aan hun motivatie. Als uitgangspunt wordt hiervoor een praktijkonderzoek gebruikt dat werd uitgevoerd binnen een paramedische opleiding.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 3
Soft skills als competentie in het HBO – Het creëren van draagvlak als competentie in het HBO

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat vooraf ondersteuning en goedkeuring wordt verkregen voor plannen of beslissingen. Een goede beheersing van draagvlak creëren levert de student voordeel in de toekomst. In een praktijkgericht onderzoek is gezocht naar welke bekwaamheden hierin belangrijk zijn en hoe die het beste in een curriculum verankerd kunnen worden, zodat de student als werknemer beter voorbereid is op die toekomst.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 3
Een explorerend onderwijsexperiment naar het stimuleren van studentbetrokkenheid

De ervaringen die in dit experiment zijn opgedaan, en meer specifiek (1) de leerervaringen van de opleidingsdocenten, (2) de beleving van de betrokken
studenten van hun deelname aan het experiment, en (3) de relatie met de keuze in toetsproduct door de studenten, zijn in dit artikel onderwerp van studie.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 2
Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek

Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 2
‘Let’s get international’ – De verwerving van internationale en interculturele competenties via een online internationaal groepswerk

Deze studie onderzoekt aan de hand van evaluatievragen (1) de impact van een online internationaal groepswerk op de internationale en interculturele competenties van studenten en (2) de factoren die de beoordeling van het groepswerk beïnvloeden. De resultaten wijzen op de mogelijkheden die een internationaal groepswerk biedt.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 2
Welke opvattingen hebben docenten fysiotherapie over professioneel beoordelen?

Het vragenlijstonderzoek waarvan in deze publicatie verslag wordt gedaan geeft antwoord op de vraag: Wat is de perceptie van de hbo-docent over professioneel beoordelen? Het blijkt dat aspecten zoals het samen met een collega beoordelen (meerogenprincipe) en het medeverantwoordelijk maken van studenten bij beoordelen nog aandacht vragen. De uitkomsten bieden aangrijpingspunten voor verdere professionaliseringsplannen.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Toegepaste Biologie tutoren onder de loep – Studenten en tutoren beoordelen tutorgedrag

Begin 2014 is er op de HAS Hogeschool bij de opleiding Toegepaste Biologie een onderzoek gedaan naar de tutoren bij probleemgestuurd onderwijs (PGO). Doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van de huidige tutoren te inventariseren en aandachtspunten in het tutor functioneren te belichten.

Lees verder