Weten


Jaargang 49 - nr. 1 - 2020
Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Er worden meer generieke vaardigheden gevraagd zoals: probleemoplossend vermogen, samenwerken, goed communiceren en levenslang leren. De onderwijspraktijk lijkt nog niet volledig in lijn met deze aan startende beroepsbeoefenaars gestelde eisen. Traditioneel onderwijs gaat er nog te vaak vanuit dat overdracht van kennis door experts automatisch leidt tot leren, terwijl onderzoek uitwijst dat dit niet het geval is. Een onderwijsconcept dat het aanleren van sociale vaardigheden/competenties faciliteert, is Team-based Learning (TBL). In dit artikel wordt de methode van het TBL onderwijsconcept besproken, gebruikmakend van onderzoek naar de effectiviteit van TBL.

Lees verder

Jaargang 49 - nr. 1 - 2020
In gesprek met…. dr. Anja Boevé over onderzoek naar innovaties op het gebied van toetsing

Een interview met dr. Anja Boevé over haar promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen waarin zij vier onderwijsinnovaties op het gebied van toetsing onder de loep nam.

Lees verder

Jaargang 49 - nr. 1 - 2020
Verklaren persoonlijkheid en studiekeuze verschillen in studiemotivatie in het hoger onderwijs?

De vraag die in dit artikel centraal staat is in hoeverre intrinsieke studiemotivatie van studenten samenhangt met hun persoonlijkheid en gekozen studierichting. Om deze vraag te beantwoorden is meer dan 800 hbo-studenten van vier verschillende faculteiten (van een onderwijsinstelling in het zuiden van Nederland) een online vragenlijst voorgelegd. Hiermee werden vijf centrale karaktertrekken – gebaseerd op de OCEAN ofwel Big Five theorie – in kaart gebracht.

Lees verder

Jaargang 49 - nr. 1 - 2020
Interessante links naar online onderwijs

Voor informatie over online onderwijs kun je terecht bij een aantal organisaties. De links naar de websites vind je in dit artikel. Voor meer algemene informatie over docentprofessionalisering in het HO en voor interessante, belangrijke bijeenkomsten verwijzen we tevens naar de website van EHON.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 2 - 2019
Studie(keuze)motieven van pabostudenten

Een beschrijving van een studie om inzicht te krijgen in de motieven van pabo-studenten om voor de pabo te kiezen en na de start deze opleiding voort te zetten, of te switchen en er vroegtijdig mee te stoppen.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 2 - 2019
Cognitieve psychologie en onderwijs: een verslag van het onderwijscongres “Making Shift Happen”

Een verslag van het onderwijscongres dat georganiseerd is rondom John Sweller (emeritus professor, University of New South Wales) en zijn lezing over Cognitieve Belasting Theorie. Zijn theorie ligt vaak aan de basis voor argumenten voor het model van directe instructie (leren als een begeleid proces) in het debat over wat goed onderwijs is.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 2 - 2019
Bindend Studieadvies (BSA): Paardenmiddel of sluitstuk van kwaliteitszorg?

Om een beeld te krijgen van de effecten van de invoering van een Bindend Studieadvies (BSA) op het studierendement en de selectieve en verwijzende functie van het eerste studiejaar van de bacheloropleiding is een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 1 - 2019
Lesson Study: Samen met collega’s en direct toepasbaar in de praktijk

Een interview met twee docenten van de Hogeschool Utrecht over Lesson Study, een puur praktijkgerichte manier van professionaliseren in teamverband. Zij geven een beeld van Lesson Study in de praktijk en vertellen over de meerwaarde ervan.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 1 - 2019
Lectoraat onder de loep

Fuusje de Graaff heeft een evaluatiemodel ontwikkeld waarmee zowel de wetenschappelijke bijdrage als de praktijkgerichtheid van onderzoek van lectoraten op een kwalitatieve manier kan worden bepaald. In dit artikel past zij het vier stappen model toe op de 30 publicaties van het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Hogeschool. Zo neemt de auteur ons stap voor stap mee in hoe het model werkt.

Lees verder

Jaargang 48 - nr. 1 - 2019
Interessante publicaties

Korte recensies over:
- 'Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.' van auteurs: Paul. A. Kirschner, Luce Claessens & Steven Raaijmakers.
- 'How people learn II: Learners, Contexts, and Cultures (2018).' van uitgever: National Academic Press.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 3 - 2018
Ho stop! Een interventie studie naar de opbrengsten van een weerbaarheidstraining bij studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sociaal werkers in Nederland krijgen in hun werk vaak met agressie te maken. Veel meer dan voor de sociale transitie van januari 2015 komen medewerkers van welzijnsorganisaties, gemeenten en sociale teams bij mensen thuis. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de veiligheid van professionals (Hogendorp, 2017). Hoe kunnen sociaal werkers weerbaar worden in situaties waarin een cliënt agressief wordt? Helpt een weerbaarheidstraining in de opleiding tot sociaal werker hierbij?

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 3 - 2018
Het ontdekken van talenten in een talentgerichte leerroute

Sinds september 2016 kent de voltijd HRM-opleiding van de Fontys Hogeschool Human Resources Management en Toegepaste Psychologie een leerroute waarin studenten gericht werken aan het ontdekken van hun talenten. Om talenten te ontdekken werken studenten in kleine groepen aan vraagstukken uit het Human Resources Management werkveld. Dit artikel legt uit hoe de eerste lichting studenten dat heeft ervaren en hoe zij hun ontdekte talenten inzetten en ontwikkelen tijdens de stage in het derde leerjaar.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 2 - 2018
Institutional Change: Voices, Identities, Power, and Outcomes. Educational Developpers wisselen ervaringen uit in de Verenigde Staten

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), gehouden van 5 tot 8 juni 2018 in Atlanta, USA. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dinestverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten. Elke twee jaar wordt een conferentie gehouden met een breed gekozen thema waarbij inhoudelijke uitwisseling mogelijk is met collega onderwijskundigen uit diverse landen. Deze conferentie werd bezocht door meer dan 400 onderwijskundige ondersteuners en onderwijsontwikkelaars om good practices uit te wisselen en om nieuwe uitdagingen te identificeren.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 1 - 2018
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 1 - 2018
Impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen op de leerapproach

In dit actieonderzoek wordt de leerapproach van studenten in een studentgecentreerde competentiegerichte leeromgeving vergeleken met die in een
traditionele leeromgeving. Studenten uit de bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen namen deel aan een bevraging betreffende aspecten die de
leerapproach beïnvloeden.

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 1 - 2018
Peer review in het hoger onderwijs: Praktische tips om peer review effectief in te zetten.

Elkaar feedback geven en peer review worden steeds belangrijker. Vandaar dat dit op Nederlandse universiteiten steeds meer gemeengoed wordt. Zo ook op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar in opdracht van de Dean van het TU/e Bachelor College met een praktijkonderzoek en literatuurstudie de volgende vragen zijn verkend: Hoe kunnen studenten (en docenten) gemotiveerd worden voor peer review? Onder welke voorwaarden is peer review effectief?

Lees verder

Jaargang 47 - nr. 1 - 2018
Signaal

Story design, Het geheim achter een strategisch ijzersterk verhaal, Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras, Boom Uitgevers Amsterdam, 2017.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 3
Scholarship of Teaching and Learning: de missing link

Hans van Hout stelt in deze bijdrage dat 'scholarship' de kloof tussen fundamenteel onderzoek en onderwijspraktijk kan dichten.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 3
Simulatieleren in het verpleegkundig ethiekonderwijs: evaluatie van inleefsessies in het zorg-ethisch lab Zwolle

In het zorg-ethisch lab (ZEL) worden ‘inleefsessies’ gehouden waarin zorgverleners in opleiding met derden, vaak zelf (ervaren) zorgverleners, die de rol van zorgvrager ‘spelen’, een dagdienst in een woonzorgvorm nabootsen en evalueren. Dit document doet verslag van evaluaties van het ZEL: welke leerervaringen zeggen deelnemers in de inleefsessies te hebben en waardoor wordt dat naar eigen zeggen beïnvloed?

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 3
Signaal

Frans Meijers & Karien Mittendorf (2017), Zelfreflectie in het hoger onderwijs.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 2
Voorspellen in het kader van de studiekeuzecheck: tijd voor verbetering

In dit artikel leveren we commentaar op de stand van zaken rondom de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck heeft als doel het voorspellen van studiesucces of de match van een potentiele student met een studie in het hbo of wo.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 2
Selectie of ‘gedwongen matching’ in de master – identificeren van instrumenten die studiesucces kunnen voorspellen bij Farmacie

Zoektocht naar voorspellers voor studiesucces ten behoeve van een transparante, objectieve en reproduceerbare selectieprocedure voor de masteropleiding Farmacie (Universiteit Utrecht).

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 2
Ethics, Care and Quality in Educational, Development: uitwisselen van ervaringen in Zuid Afrika

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), 24 – 27 November 2016, Kaapstad, Zuid Afrika.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 2
Signaal

Gageldonk van, K. (2017) Op zoek naar onderzoek. De totstandkoming van de onderzoekfunctie in het hoger beroepsonderwijs. Leiden.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 1
Werkplekleren: een geïntegreerd model om continue en zelfregulerende competentiegroei op de werkplek te stimuleren

Hoe kunnen we het werkplekleren organiseren zodat de ontwikkeling van een continue en zelfregulerend leerproces in een discontinue opleidingscontext
optimaal gestimuleerd wordt? Verschillende wetenschappelijke studies resulteerden in een model dat een antwoord biedt op deze vraag (Embo 2015). Dit artikel heeft tot doel om het model aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe te lichten.

Lees verder

Jaargang 46 - nr. 1
Exploring freedom and control in global higher education

De Society for Research into Higher Education (SRHE) hield van 7 tot en met 9 December 2016 haar jaarlijkse conferentie in Newport, Wales. De conferentie werd bezocht door zo’n 400 deelnemers van binnen en buiten Europa. Een doel van de bezoekers was onderzoeksresultaten te presenteren en inspiratie op te doen voor huidig en toekomstig hoger onderwijsonderzoek. Lees hier het verslag van de conferentie.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 3
To Flip or not to Flip

Flipping the Classroom is hot in onderwijsland, iedereen praat erover en veel docenten zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar wat is Flipping the Classroom
nu eigenlijk ? Wat is de relatie met de taxonomie van Bloom? En waar moet je allemaal aan denken als je als docent aan de slag wil met Flipping the Classroom?

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 3
Nieuwe generatie curriculumdesign

Gebaseerd op de 21ste eeuwse vaardigheden heeft de Arteveldehogeschool te Gent vijf generieke leerresultaten omschreven die ze voor al haar studenten
en docenten in elke bacheloropleiding wil bereiken. In dit artikel beschrijven we deze vijf leerresultaten alsook een curriculum-designmodel voor de implementatie ervan. Centraal in dat design staat zelfsturing om de 21st century skills te bereiken.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 3
Signaal

Evelyn van de Veen (2016) Hoe maak ik een toetsopdracht? Handleiding voor toetsopdrachten en beoordelingsformulieren in het hoger onderwijs, Communicatiereeks

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 2
Signaal

Dochy, F., Berghmans, I., Koenen, A-K., Segers, M. (2016). Bouwstenen voor High Impact Learning. Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 1
Actualisering in onderwijs met bachelorscan

Saxion heeft in het kader van de Wmo-werkplaats Twente een scan ontwikkeld voor de opleidingen binnen het domein Social Work. Deze bachelorscan is een instrument waarmee docenten hun eigen onderwijs eenvoudig op actualiteit kunnen screenen.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 1
Het belang van Intrinsieke motivatie en vasthoudendheid – Op zoek naar praktische aanknopingspunten voor de studiekeuzecheck

Door een studiekeuzecheck zouden studenten beter geïnformeerd en gemotiveerd aan een studie beginnen; er ontstaat daardoor een betere match tussen vooropleiding en hbo. Als gevolg daarvan zouden eerstejaarsstudenten minder uitvallen of van studie veranderen. In deze bijdrage beschrijven we factoren, die een rol spelen bij de studiekeuze.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 1
Nut en waarde van multiple choice toetsen

De discussie over het nut en waarde van summatieve multiple choice toetsen is onverminderd actueel. De toegenomen mogelijkheden tot digitale toetsing doet opnieuw vragen rijzen over het gebruik van summatieve multiple choice toetsen in vergelijking met andere toetsvormen. Op basis van een literatuuronderzoek is gepoogd op enkele veel gestelde vragen een antwoord te vinden.

Lees verder

Jaargang 45 - nr. 1
Signaal

Social learning en leren met sociale media, Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens (Noordhoff Uitgevers, 2015).

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 3
Assessmentopties in het hoger onderwijs – Wanneer kiezen niet gelijk staat aan verliezen

In deze bijdrage wordt onderzocht welke criteria studenten hanteren om een keuze te maken tussen twee vooropgestelde examenvormen voor een opleidingsonderdeel, of zij veilige dan wel uitdagende keuzes maken en of studenten uit hogere jaren anders kiezen dan hun jongere collega’s.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 3
The perfect match – Een behoefteonderzoek naar matching tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider op het HBO

In dit ‘wensen en behoeften-onderzoek’ is aan 95 studenten voor hun afstuderen gevraagd of ze gematcht willen worden aan een afstudeer-begeleider en of dit op basis van persoonlijkheid, inhoud of leerstijl zou moeten gebeuren. Ook wordt hen gevraagd wat zij belangrijke eigenschappen vinden in een afstudeerbegeleider. Eenentachtig procent geeft aan gematcht te willen worden.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 3
De dromen en daden van het Twents Onderwijsmodel

De Universiteit Twente heeft in 2013 een vernieuwend didactisch onderwijsconcept ingevoerd bij alle bachelor-opleidingen. Wat werd beoogd en wat is bereikt? Een beschrijving van de implementatie aan de hand van evaluatieresultaten.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 3
Signaal

Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (2015). Doceren in het hoger onderwijs. Een introductie. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
Het Twents Onderwijsmodel: verslag van het eerste TOM seminar

Dit artikel bevat een verslag van het eerste seminar over het Twents Onderwijsmodel (TOM) dat op 19 mei 2015 is georganiseerd door de Universiteit Twente. Het doel was om de deelnemers te inspireren en te informeren over TOM en te discussiëren over de invulling van ‘Student Driven Learning’.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
Een impressie van de Onderwijsresearchdagen 2015

Onder de titel ‘Verleidend onderwijs onderzoek’ zijn dit jaar de onderwijsresearchdagen in Leiden gehouden. Het is voor bezoekers en deelnemers van dit, ook
dit jaar weer perfect georganiseerde, evenement een goede gelegenheid om zich te informeren over de stand van zaken van het onderwijskundig onderzoek in Nederland en Vlaanderen aan universiteiten en hogescholen.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
SOP tweedaagse juni 2015

De studiegroep onderwijskundige professionalisering (SOP, onderdeel van de EHON) bestaat dit jaar veertig jaar. Het thema van de SOP tweedaagse 2015,
gehouden op 11 en 12 juni in Amsterdam, was dan ook “Oogsten, ijken, vooruit kijken”.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
5de LNO²-congres: “De onderwijsondersteuner onderzocht: zoeklicht op zijn onderwijssymbiose”

Op 21 mei 2015 hield het Vlaamse ‘Lerend netwerk van onderwijsondersteuners (LNO²)’ haar jaarlijkse congres aan de Hogeschool Gent.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 2
Signaal

Peter van Petegem, Jelle Geyskens, Ann Stes, Sara van Waes, & Christel Verdurmen (2015). Praktijkboek innoverend onderwijs. Leuven: Lannoo Campus.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Aantal examenkansen en studievoortgang

Naast invoering van het bindend studieadvies in het eerste studiejaar zullen de studenten aan de Politieacademie vanaf 2015 nog maar twee examenkansen krijgen. De veronderstelling is dat een hoog aantal examenkansen leidt tot uitstel- en mogelijk zelfs afstelgedrag bij studenten. In dit artikel is een literatuurstudie gedaan naar een mogelijke samenhang tussen het aantal kansen om een examen te doen en de studievoortgang.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Bevordering van actieve participatie in onderwijsgroepen in probleemgestuurd onderwijs: Een pilot studie van een grafische evaluatiemethode

Dit artikel beschrijft een pilot met een grafische evaluatie-methode, waarbij studenten hun eigen functioneren in de onderwijsgroep evalueren. Deze methode helpt studenten en tutoren bij het bespreken van het functioneren van de onderwijs-groep. Het houden van deze tussentijdse evaluatie blijkt te zorgen voor minder terugtrek gedrag en voor verbeterde evaluatie en interactie in de onderwijsgroepen.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Educatieve documentaires beschikbaar voor onderwijsinstellingen in Nederland en België

Circa 300 uur aan verrijkingsmateriaal voor (online) onderwijs op middelbaar, hoger en universitair onderwijs. B-Motion biedt kwalitatief hoogwaardige
documentaires, veelal BBC materiaal, op het gebied van biologie, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, kunst, religie, filosofie en economie.

Lees verder

Jaargang 44 - nr. 1
Signaal

Dominique Sluijsmans, Desirée Joosten-ten Brinke, Tamara van Schilt-Mol (red) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 1
Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics

Een goede rubric helpt docenten én studenten. Docenten baseren er hun beoordeling en feedback op. Studenten zien waar ze staan in hun ontwikkeling en waar ze nog aan moeten werken. Maar wat houdt het in om rubrics te maken en hoe werken rubrics precies bij de beoordeling?

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 1
Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie

Toetsing is een krachtig middel om het studiegedrag van studenten te sturen. De toetsresultaten van de studenten zijn bepalend voor het rendement van een
opleiding. Omdat deze rendementen achterblijven bij de streefcijfers zoeken opleidingsteams naar manieren om het studiegedrag van studenten te sturen met interventies op toetsgebied.

Lees verder

Externe Audits van de BKO in het perspectief van de Strategische Agenda HO

Alle Nederlandse universiteiten hebben in 2008 een overeenkomst getekend waarin is afgesproken elkaars regelingen voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
wederzijds te erkennen. De BKO-regeling van universiteiten is bedoeld om de onderwijskwaliteit van docenten te waarborgen.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 1
Ervaringen van een docenten-professionaliseringstraject

OvO oktober 2003.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 3
Onderwijsontwikkeling over de grenzen heen. De meerwaarde van een netwerk voor onderwijsondersteuners

Het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²), ontstaan in 2010, faciliteert het samenwerken van onderwijsondersteuners in hoger onderwijsinstellingen
en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) in Vlaanderen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en activiteiten van het netwerk.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 3
Educational Development in a Changing World: uitwisselen van ervaringen in Zweden

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 15 tot 18 juni 2014 haar tiende conferentie in Stockholm. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 3
Signaal

Knops, Jacques (2014). Beter beoordelen van projectwerk. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Hoe actief zijn studenten écht tijdens een onderwijsproject?

Pilot-onderzoek naar het meetbaar maken van de activiteit van de individuele student in een projectonderwijs-setting.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Leren inspireren als docent in het HBO: Het belang van studie, levenservaring en wijsheid

Geringe contacttijd, sterke focus op rendement.... dat vraagt om inspirerende docenten binnen het HBO. Welke rol spelen studie, levenservaring en wijsheid bij het leren inspireren? Daarover gaat dit onderzoek.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Onderwijsinnovaties: Goede ontwerpen of onmogelijke theepotten?

Onderwijsvernieuwingen maken alleen kans van slagen als ze door docenten als praktisch bruikbaar worden ervaren. In dit artikel wordt uiteengezet wat een onderwijsvoorstel praktisch bruikbaar maakt, waarom de meeste voorstellen vaak als onpraktisch worden ervaren, en hoe deze praktisch kunnen worden gemaakt.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Rectificatie

In het vorige nummer ontbrak de literatuurlijst van het artikel: ‘Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie’ van Veronica Bruijns.

Lees verder

Jaargang 43 - nr. 2
Signaal

Anneke Smits (2012) Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning. Proefschrift University of Twente, Enschede. Natasja Brouwer, Peter J. Dekker, Jakko van der Pol (april 2013) e-Learning Cookbook. TPACK in Professional Development in Higher Education. SURF.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Redactioneel

Door Herma Roebertsen.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Risicostudenten identificeren bij aanvang van de studie

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzocht welke studentkenmerken op het gebied van vaardigheden, studiekeuze, motivatie en persoonlijkheid bij aanvang van de studie een voorspeller kunnen zijn van studieresultaten. Het onderzoek onder 467 studenten uit het eerste jaar toont aan dat verschillende factoren effect hebben op studieresultaten.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Onderzoek naar diversiteit in onderwijs vanuit studentenperspectief

In dit artikel beschrijven we welke ervaringen en opvattingen studenten Pedagogiek en Social Work van twee hogescholen in Amsterdam hebben met diversiteit in het onderwijs. We gaan in op hun beleving van de samenstelling van de klas, de inhoud van het curriculum, hun ervaringen met de beroepspraktijk, en laten zien tot welke tips voor onderwijsverbetering zij komen.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Videofragmenten, een effectieve aanvulling?

Eerstejaars studenten van de Rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht krijgen sinds 2012 als aanvulling op hoorcolleges videofragmenten van kernthema’s aangeboden. Onze veronderstelling is dat studenten die vaker naar de videofragmenten kijken en meer zelftoetsen maken, meer inzicht in de stof krijgen dan
studenten die dat minder vaak doen. Deze verwachting blijkt bevestigd te worden.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
15 jaar Landelijk Netwerk Onderwijs en Ontwikkeling HBO

Het O&O netwerk is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij onderwijskundig advies, ontwikkeling- en beleidsvorming binnen hogescholen. Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar bijeen rond een actueel thema op het terrein van beleid of wetenschap, ingeleid door één van de leden of een gastspreker uit de h(b)o-wereld.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 3
Signaal

Stevens, Danelle E. & Levi, Antonia J. (2013). Introduction to rubrics. An assessment tool to save grading time, convey eective feedback, and promote student learning. Second edition. Sterling, Virginia: Stylus publishing.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Cultuurspiegels: op zoek naar evenwicht in management en organisatiecultuur in het hoger onderwijs

Management in het algemeen en kwaliteitszorg in het bijzonder is dialectisch van aard. Het gaat om het zoeken en vinden van creatieve en werkbare oplossingen voor paradoxen of schijnbare tegenstellingen. Zo voelt iedereen die actief is in het onderwijs aan dat een zekere vrijheid nodig is om gedreven en creatief te zijn. Aan de andere kant vraagt de zorg voor kwaliteit om afspraken die deels in formele regels, procedures, doelstellingen en actieplannen worden vastgelegd.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Professionele koersbepaling in excellentie onderwijs. Honours studenten reflecteren op hun talenten.

Dit artikel laat zien hoe, in het Honours College Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, middels een interventie bestaande uit reectietalentenworkshops met de focus op successituaties, geprobeerd is om de reectievaardigheden van studenten te vergroten.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Nieuws vanuit EHON

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 2
Signaal

Expertisecentrum Hoger Onderwijs (2013). Vijftig onderwijstips. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
Wynand tussen de techneuten

Wynand Wijnen leidde rond 2000 enkele jaren de ontwikkeling en invoering van Ontwerpgericht Onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven. Twee naaste
medewerkers van destijds reflecteren op zijn activiteiten.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
De cesuurmethode Cohen-Schotanus bij de opleiding Geneeskunde in Leiden

De beslissing omtrent de cesuur, de grens onvoldoende/ voldoende, is een belangrijke en moeilijke beslissing. In de literatuur worden verschillende methoden
voorgesteld voor het bepalen van de cesuur. In deze studie wordt de invloed onderzocht van het elimineren van vragen en het verkleinen van de referentiegroep
op de uitkomsten van toetsen bij gebruik van de cesuurmethode Cohen-Schotanus.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
Inleiding op het artikel ‘Toetsprogrammering en rendementsverlies’ door W.H.F.W. Wijnen (OvO, 1986)

Het artikel van Wijnen over de invloed van het toetsprogramma op het rendement snijdt een actueel probleem aan. Net als 25 jaar geleden is het verbeteren van het rendement een beleidsdoelstelling in het hoger onderwijs.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
EHON nieuws

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Lees verder

Jaargang 42 - nr. 1
Signaal

Berkel, H van, Jansen, E., & Bax, A. (red.) (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendements-verbeteringen in het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
Across the globe higher education teaching and learning: Where east meets west

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 23 tot 25 juli 2012 haar negende conferentie. Bij het ICED zijn nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
De erfenis van ‘Het Nieuwe Leren’

Volgens Simons (2010), een van de grondleggers van ‘het nieuwe leren’ in 1998, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar welke ondersteuning het beste werkt in het leerproces van leerlingen en hoe dit georganiseerd moet worden. In dit artikel wordt de balans opgemaakt. Wat heeft ‘het nieuwe leren’ gebracht en
bestaat er nog een toekomst voor dit Nederlandse onderwijsconcept?

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij eigenbelang

Weinig studenten stellen zich kandidaat voor de medezeggenschapsraden in hun hogeschool. In dit artikel is via twee vignetstudies nagegaan welke
factoren deze lage bereidheid kunnen verklaren. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat studenten een hogere participatiebereidheid tonen, als hun inspraak ook positieve gevolgen heeft voor henzelf, en dus hun eigenbelang dient.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
Feedback door digitale toetsen leidt tot significant betere studieresultaten

De Erasmus School of Economics (ESE) maakt, naast kleinschalige onderwijsmethoden, sinds collegejaar 2011-2012 intensief gebruik van wekelijkse digitale (formatieve) toetsen in het Bachelor 1 onderwijs om studenten individueel feedback te geven. In dit artikel wordt gekeken naar wat het effect is van het aanbieden van deze toetsen op het studieresultaat.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
In Memoriam Wynand Wijnen
Lees verder

Jaargang 41 - nr. 3
Signaal

Karen Stegers-Jager (2012). At-Risk Medical Students: Characteristics and Possible Interventions. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 2
Weblectures, een verrijking van het onderwijs

Ervaringen met verschillende varianten van weblectures in het hoger onderwijs.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 2
De ROTOR, Onderwijs ontwikkelen met kwaliteit

In dit artikel wordt een recent ontwikkeld denk- en handelingsmodel beschreven, dat bedoeld is om ontwikkelingen in onderwijs of beroep systematisch te ontwerpen en te monitoren en zo de kwaliteit ervan te borgen.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 2
Leerproces verbeteren door formatieve toetsen

Artikel uit de oude doos in het kader van het jubileumjaar: D.N.M. de Gruijter. Bureau Onderzoek van Onderwijs. Rijksuniversiteit Leiden, 1974

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 2
Signaal

Beoordelen van competenties. Geerligs, J. (2012). Gouda: Raccent.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
Effectieve kwaliteitszorg vereist een systematische werkwijze en een cultuur van flexibiliteit en open communicatie

Onderzoek bij 266 docenten van achttien HBO-opleidingen in 2008 en bij achttien directeuren en senior docenten van zes opleidingen in 2010 laat zien dat de docenten van alle opleidingen een voorkeur hebben voor op flexibiliteit gerichte organisatiewaarden en dat zij kwaliteit vooral zien als het versterken en verbeteren van het onderwijs.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
Kennis leren op een hbo-opleiding social work: wat levert het op?

Leren ze wel genoeg kennis? Leren ze wel de goede kennis? Krijgen ze wel genoeg kennisinstructie? Er is veel ‘te doen’ over kennis leren in het hedendaagse hoger beroepsonderwijs. Dit artikel doet verslag van een zoektocht naar antwoorden op bovenstaande vragen.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
Uitdagen van excellente studenten

In deze case study onderzochten we de ervaringen van studenten in een zeer uitdagende cursus. De centrale vragen waren hoe het evenwicht tussen uitdaging en competentie door (excellente) studenten werd ervaren, en wat de uitdaging voor hen precies inhield. voor hen precies inhield. Een interessante uitkomst was dat deze excellente studenten veel meer uitdaging aankonden dan je zou verwachten.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
College lopen niet slechter op band dan op gehoor

ln het studiejaar 1968/69 is het Economisch lnstituut van de rijksuniversiteit Utrecht ertoe overgegaan onderwijs te geven aan eerstejaarsstudenten in de rechten met behulp van bandrecorders.

Lees verder

Jaargang 41 - nr. 1
Signaal

75 modellen van het onderwijs. Remco Coppoolse, Dammis Vroegindeweij (2010). Noordhoff Uitgevers.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
Excelleren in Hoger Onderwijs en Samenleving: Een integratief model rondom uitmuntende prestaties

Er is een model ontwikkeld dat helpt bij de bespreking van doceerstrategieën die studenten stimuleren om tot uitmuntende prestaties te komen. Een breder blikveld is nodig; de vraag wat prikkelt tot excelleren staat niet op zichzelf en is nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
De leer- en motivatiekenmerken van studenten in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een toegenomen heterogene instroom, dit zowel wat betreft leeftijd, vooropleiding en werk- en gezinssituatie, als wat betreft leer- en motivatiekenmerken. De opleidingen in het volwassenenonderwijs worden dan ook uitgedaagd om hun onderwijs hierop af te stemmen.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
Towards a model of student engagement: Identifying engagement triggers in Dutch higher vocational education.

What motivates students to work harder for their studies? Why students choose to engage in certain activities and whether there is a link between these
engagement scales and actual performance?

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
Professionalisering van docenten in het hbo

Wat is het effect van docentprofessionaliseringsactiviteiten: specialisatie, ook vanwege de toegenomen maatschappelijke eisen tot certificering, of zichzelf juist verbreden in hun vakmanschap? Wat betekent dit voor de beroepsautonomie?

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
Signaal

Reenalda, M. (2011). Effecten van dualisering in het hbo. Enschede: Universiteit Twente.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 3
EHON nieuws

Op 30 september 2011 vond in Utrecht de tweede jaarvergadering van het EHON plaats. Deze keer was er voor een programma gekozen, waarbij de jaarvergadering een uur zou duren, waarna een aantrekkelijk inhoudelijk middagprogramma werd aangeboden onder de titel 'Meer met minder'.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
Promoveren door medewerkers van het hoger beroepsonderwijs: een verdere verkenning

Steeds meer medewerkers in het hbo beginnen een promotietraject. Vrijgesteld voor andere taken voor meestal twee dagen per week, proberen zij binnen
vier jaar de doctorstitel te behalen. Dit explorerend onderzoek geeft een beeld van deze promovendi. Wie zijn ze? Tegen welke problemen lopen zij aan?

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
(Beter) leren doceren in het hoger onderwijs. Evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor beginnende docenten

Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor didactische professionalisering van docenten in het hoger onderwijs. Zowel aan universiteiten als aan hogescholen is een grote diversiteit aan trajecten ontstaan. Er is niet zoveel bekend over welke uitgangspunten worden gehanteerd in deze trajecten en wat het effect ervan
is.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
Leerpunten uit talentprogramma’s in het bedrijfsleven voor honoursprogramma’s in het hoger onderwijs: een verkenning

Programma’s voor getalenteerde studenten in het hoger onderwijs, ook wel honoursonderwijs genoemd, staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Om inspiratie op te doen voor de opzet van dergelijke programma’s is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de opzet, uitvoering en achtergronden van talentprogramma’s in het bedrijfsleven.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 1
Signaal

Clark, L., & Zubizarreta, J. (red) (2008). Inspiring exemplary teaching and learning: Perspectives on teaching academically talented college students. National Collegiate Honors Council Publication. Birmingham, AL: Commercial Printing Company.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 2
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 2
Interne onderwijsdifferentiatie in een bachelor Farmacie cursus

Dit artikel bespreekt een onderwijskundige interventie bij de bachelor Farmacie van de Universiteit Utrecht naar de mogelijkheden tot differentiatie van de leeromgeving binnen één cursus, de cursus Bereiding en Analyse.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 2
Hoe voorkomen we dat studenten met een negatief BSA wederom een verkeerde studie kiezen?

In 2005 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het Bindend Studieadvies (BSA) ingevoerd. Het BSA stelt opleidingen in staat om studenten met onvoldoende motivatie, discipline of aanleg tijdig op te sporen en van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Om studenten met een negatief BSA te behoeden voor een tweede verkeerde studiekeuze heeft de Erasmus School of Economics (ESE) een pilot uitgevoerd, die hieronder besproken wordt.

Lees verder

Jaargang 40 - nr. 2
Signaal

http://www.bvdatabank.be/databank/ en http://www.studiesuccesho.nl/

Lees verder