Archief Tijdschrift Taal tot en met jaargang 8, nummer 12 2017
Lees verder

Jaargang 10 nummer 15 2019

Redactioneel

Van de redactie.

Gratis
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Gratis
Meertaligheid in beeld: Animatieclips en verwerkingsactiviteiten over meertaligheid voor basisschoolleerlingen

Leraren en leerlingen komen telkens meer in aanraking met andere talen dan het Nederlands – scholen zijn in toenemende mate talig divers. Onderzoek suggereert dat het waardevol is om deze talige diversiteit als rijkdom te zien. Eén van de manieren om deze rijkdom te verzilveren is door het onderwerp meertaligheid te bespreken en te verkennen in de klas; dit draagt bij aan een open en nieuwsgierige houding ten aanzien van talen, taalvariëteiten en meertalige taalverwerving bij kinderen. Taalwetenschappers van de Radboud Universiteit hebben hierover een serie animatieclips ontwikkeld, getiteld Meertaligheid in Beeld. Leraren kunnen deze animatieclips in de klas gebruiken om meertaligheid als onderwerp te introduceren en te exploreren.
In dit artikel introduceren we de serie animatieclips, bespreken we onderliggende wetenschappelijke achtergronden, en doen we suggesties voor verwerkingsactiviteiten die bij de animatieclips passen.

Naar meer grip op mondelinge vaardigheden. Doelgericht werken met behulp van krachtige routines en reflectie

In dit artikel willen we een lans breken voor doelgericht werken aan de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in de groepen 1 tot en met 8. Het mondelinge domein is alomtegenwoordig in klassen en lessituaties, maar uit het recente Peilingsonderzoek naar mondelinge taalvaardigheid in groep 8 komt naar voren dat dat nog niet betekent dat het beheersingsniveau, zoals dat in het Referentiekader Taal onder 1S/2F beschreven is, door de gewenste minimaal 65% van de leerlingen in groep 8 behaald wordt (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Om het domein meer onder de aandacht te brengen, hebben we op basis van ervaringen en ontwikkelwerkzaamheden in de praktijk een achttal routines uitgewerkt waarmee doelgerichte ontwikkeling van het mondelinge domein, met een stevige positie voor reflectie, onder handbereik komt.

De beste stuurlui staan aan wal!

Omdat iedereen op school heeft gezeten, heeft ook iedereen een mening over het (lees)onderwijs; het is net voetbal, ook daar staan de beste stuurlui aan wal. Op het schoolplein en tijdens verjaardagen praten ouders van schoolgaande kinderen, als zogenaamde deskundigen, over het onderwijs dat volgens hen niet deugt. Vol overtuiging vertellen zij wat er op school en in de klas anders en beter zou moeten; vol overtuiging vertellen zij waarom de methodiek die de leerkracht hanteert voor hun kind niet werkt. Om de relatie met deze ouders en de gezelligheid van zo’n verjaardag niet te verstoren, laat ik al deze prietpraat, die als wijsheden worden verspreid, vaak van me afglijden. Maar, soms wordt het me te gortig en explodeer ik (zoals nu) in een column.

Herken kleuters met risico op latere leesproblemen

Lezen is een vaardigheid die kinderen moeten leren. Het is nodig om hen daarin expliciet te stimuleren en te begeleiden. Sommige kinderen - de zogenaamde ‘risicolezers’ - beginnen met minder kansen of minder vaardigheden aan de leesontwikkeling en kunnen daardoor problemen ervaren bij de start van het leesonderwijs. Zij ontwikkelen mogelijk leesmoeilijkheden of zelfs ernstige leesproblemen. Door deze kinderen al in de kleuterklas te signaleren, kunnen ze extra voorbereid worden op een zo vlot mogelijke leesstart met leesplezier. Het is daarom belangrijk risicosignalen te herkennen nog voordat leesproblemen opduiken.

Gratis
Alle artikelen