Editie: Overig

Van de redactie

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

Lees verder
Op onderzoek – Leren onderzoeken en ontwerpen in de rekenles

Ons rekenonderwijs kan wel wat avontuurlijker, bepleit Albert Oving. Dat betekent niet dat leerkrachten veel meer werk moeten doen om er een avontuur van te maken. Leerlingen met goede open vragen aan het werk of aan het denken zetten is vaak al genoeg.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Buiten de waard

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm over de voordelen als je kunt rekenen.

Lees verder
Rekenspellenwedstrijd 2017 (jrg. 36 nr. 3, 2017)
Gratis

Doe mee en misschien ligt straks jouw zelfbedachte rekenspel wel in de (web)winkel!

Lees verder
Volgens Bartjens heeft iets gelezen…

Besprekingen van mooie boeken en websites waar je lekker (mee) kunt rekenen....

Lees verder
7 april 2017: Jaarvergadering en studiedag NVORWO

Op 7 april 2017 organiseert de NVORWO, na de jaarvergadering, een studiedag met als thema 'Rekenen-Wiskunde, een vakgebied in beweging'.

Lees verder
Van de voorzitter – Nieuws uit de vereniging

Nieuws van NVORWO-voorzitter Francis Meester

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Rekenen-wiskunde en taal – Praktijktip (jrg 36. nr. 2, 2016)
Gratis

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets (jrg. 36 nr. 2, 2016)
Gratis

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-methode in een ROC (jrg 35 nr. 5, 2016)
Gratis

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de praktijk van het onderwijs, waar voor het aanleren slechts 1 uur beschikbaar is.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Rekenen-wiskunde over( )denken – Verslag van de 34e Panama-conferentie (jrg. 35 nr. 5, 2016)
Gratis

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Harrie Sormani overleden

Op 21 november jongstleden overleed Harrie Sormani. Meer dan 20 jaar heeft hij voor Volgens Bartjens artikelen en de column „Wiskunde van de straat” geschreven.

Lees verder
Uitslag spellenwedstrijd bekend
Gratis

Wie maakt het mooiste rekenspel? Dat vroegen we aan alle basisschoolleerlingen. Heel veel kinderen hebben meegedaan aan de wedstrijd. De uitslag is bekend!

Lees verder
Symposium Werkgroep Geschiedenis Reken- en Wiskundeonderwijs

Voor de 21e keer kunnen belangstellenden genieten van een interessante dag over de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. Het onderwerp van deze dag is: 400 jaar meetkunde-onderwijs.

Lees verder
Datum jaarvergadering NVORWO vastgesteld.

De volgende jaarvergadering van de NVORWO vindt plaats op 17 september 2015. De vergadering start om half drie en wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Nadere details volgen....

Lees verder
Mag ik me even voorstellen …. NVORWO-voorzitter Francis Meester

Toen ik 63 werd kon ik ervoor kiezen om met pensioen te gaan. Ik was toen 42 jaar actief in het onderwijs, waarvan de helft in het wiskunde / didactiek / rekenopleiding-onderwijs en de andere helft in het onderwijs-management.

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 4 – antwoorden
Lees verder
Volgens Bartjens Studentendag 2015

De 2015-editie van de Volgens Bartjens Studentendag wordt gehouden op vrijdag 10 april en gaat over meten en meetkunde

Lees verder
Veldraadpleging van de Conceptsyllabus Rekenen

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus / toetswijzer rekenen voor VO en mbo. De raadpleging vindt plaats van 2 maart tot en met 26 maart 2015. Er is ook een fysieke raadpleging op 24 maart 2015.

Lees verder
De nieuwe voorzitter van de NVORWO

Op 22 januari heeft een extra jaarvergadering van de NVORWO plaatsgevonden.

Lees verder
Sjoerd Huitema overleden

Sjoerd Huitema, lid van de NVORWO vanaf het begin, is op 19 december 2014 na een lang ziekbed overleden.

Lees verder
Training ‘Diagnosticerend onderwijzen met het protocol ERWD ‘

De NVORWO wil stimuleren dat op een eenduidige manier wordt omgegaan met de aanpak rond .....

Lees verder
Wat doen we voor u?

We zijn altijd in voor nieuwe initiatieven op het gebied van ....

Lees verder
Nationale Rekencoördinator Dag

Op 6 maart 2015 vindt opnieuw de nationale netwerkdag voor rekencoördinatoren plaats......

Lees verder
Bartjens rekendictee 2014 – opgaven

Alle veertien opgaven van het 10e Bartjens Rekendictee van 2014

Lees verder
Bartjens rekendictee 2014 – antwoorden

De antwoorden van de 14 opgaven van het Bartjens Rekendictee 2014

Lees verder
Tiende editie Bartjens Rekendictee

Op 21 november 2014 vond de 10e editie van het Bartjens Rekendictee plaats in Zwolle. 150 rekenaars streden om de titel “Het beste rekenwonder van Nederland.” Wie was Bartjens waar het dictee naar is vernoemd en wie won uiteindelijk deze wedstrijd?

Lees verder
21 november 2014: 10e Bartjens Rekendictee

Op 21 november vindt de jubileum-editie van het Bartjens Rekendictee plaats. Doe nu mee met de voorrondes! Er zijn speciale prijzen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Basisschoolleerlingen die een mooie som insturen maken ook kans op een prijs!

Lees verder
Vervolgcursus Diagnostiek met het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Als vervolg op de eerdere training "Diagnosticerend onderwijzen met het Protocol ERWD" biedt NVORWO de meerdaagse training over Rekendiagnostiek aan. Informatie over deze vervolgcursus:

Lees verder
Schakelcursus Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie op 15 december 2014

Informatie over deze training:

Lees verder
Wat doen we voor u?

We zijn altijd in voor nieuwe initiatieven op het gebied van reken-wiskunde onderwijs. Heeft u een plan, een voorbeeld van good practice, een vraag, onderwerpen die volgens u door de NVORWO onder de aandacht gebracht moeten worden? Laat het ons dan weten!

Lees verder
Jaarvergadering

Eenmaal per jaar organiseert de NVORWO een jaarvergadering met een actuele studiemiddag. Alle leden zijn welkom na aanmelding via een mail naar platform@nvorwo.nl. Het onderwerp van de studiemiddag in 2014 is "21st Century Skills".

Lees verder
Conferenties, netwerken en studiedagen

De NVORWO is, in samenwerking met Panama en SLO, (mede)organisator van bijeenkomsten en studiedagen waar leraren, opleiders, onderwijsadviseurs en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – Perspectief

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de Rekenles - nummer 13 - april 2014

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – Uitgaan van potentie!

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 12 - december 2013

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – De opbrengst

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 11 - september 2014

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – Papieren tijgers

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen - nummer 10 - mei 2013

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – Duurzaam leren

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen in de rekenles - nummer 9 - maart 2013

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – De beginsituatie

Nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 8 - december 2012

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – De opbrengst

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 7 - september 2-12

Lees verder
Kijken naar kinderen in de rekenles – De praktijk

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen - nummer 6 - maart 2012

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo, opgaven

Een rekenkrant vol rekenpuzzels en breinkrakers

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 31, special vo-mbo – antwoorden
Lees verder
Hoe leren we leerlingen goed rekenen? Schoolbrede aanpak van rekenonderwijs

Bij de meest recente rekentoetsresultaten scoren grote groepen leerlingen onvoldoende. Zeker als de kernvakkenregel straks een feit is, worden leerlingen met gebrekkige reken-wiskundevaardigheden genadeloos afgestraft. Wat kan een school hier aan doen?

Lees verder
De referentieniveaus rekenen: F en S in een notendop

In deze Volgens Bartjensspecial komt u veel verwijzingen naar de referentieniveaus rekenen tegen. Ria Brandt zet alle feiten nog eens op een rijtje.

Lees verder
Pizza’s en repen: Leerlijn en didactiek van breuken in het primair onderwijs.

Bronja Versteeg beschrijft de didactiek en de opbouw van de leerlijn breuken, zoals die in het primair onder- wijs wordt gehanteerd.

Lees verder
Onderweg naar 2F: Rekenen in het (v)mbo

Zwakke leerlingen in het vmbo blijken voor veel domeinen primair behoefte te hebben aan begripsvorming en aan onderwijsactiviteiten waarbij instructie en interactie een centrale rol spelen. Kees Buijs onderzoekt en omschrijft.

Lees verder
Aanval op uitval: Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In de regio Wageningen-Veenendaal is door vmbo's en het mbo een project opgezet om het rekenonderwijs op de verschillende po-, vo- en mbo-scholen beter op elkaar aan te laten sluiten. Gert de Kleuver beschrijft de aanpak binnen dit project.

Lees verder
De drieslagfunctioneel rekenen: Rekenonderwijs vormgeven in het mbo.

Rinske Stelwagen en Anja van Kleef schrijven over de Drieslag Functioneel Rekenen. Dit is een denkmodel waarmee rekenonderwijs in het mbo zowel organisatorisch als inhoudelijk kan worden vormgegeven.

Lees verder
Leermiddelen voor rekenen: Wat kun je ermee als docent?

Rekenen staat weer op de agenda in de hele onderwijsketen. De invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft gezorgd voor een explosieve stijging van het aantal rekenmethodes en rekentoetsen, met name voor het mbo.

Lees verder
Visie en beleid: Op weg naar rekenen in andere vakken

Nu de rekentoetsen vanaf 2013/2014 deel uit maken van het examen, ontstaat bij veel vo-scholen de vraag op welke wijze rekenen in het leerplan vormgegeven kan worden. In dit artikel schetst Victor Schmidt de mogelijkheden én de hindernissen.

Lees verder
Gecijferde studenten en docenten: Rekenen in het mbo

De begeleiding bij rekenen van studenten in het mbo vraagt om vakkundige leraren. Die blijken lang niet op alle scholen in voldoende mate aanwezig te zijn. Kees Corbet pleit voor goed opgeleide en gecijferde docenten.

Lees verder
Een stevig fundament: Rekenen met referentieniveaus

Hoe zorgen docenten in het vo en mbo ervoor dat de rekenvaardigheden van de leerlingen op peil gebracht worden?In dit artikel bespreken Ria brandt en Henk Logtenberg in de mogelijkheden voor gedifferentieerd rekenonderwijs binnen en buiten het vak rekenen

Lees verder
Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en dyscalculie: Protocol ERWD voor vo en mbo

In juni 2011 verscheen het protocol ERWD voor het basis- en speciaal onderwijs (ERWD). Het protocol ERWD voor vo en mbo zal rond de zomervakantie 2012 uitkomen. Jaap Vedder en Mieke van Groenestijn omschrijven de gevolgen hiervan op het vo en mbo

Lees verder
Volgens Bartjens reactioneel: Special VO-MBO

Nu rekenonderwijs ook op het vo en mbo tot het curriculum behoort, is het moment daar mo een special uit te geven voor docenten in vo en mbo die met rekenonderwijs te maken hebben of krijgen. Deze wordt aangeboden door de Steunpunten Taal en Rekenen.

Lees verder
Informatief: Over de steunpunten.

Johan van den Berg legt uit wat de Steunpunten mbo en vo zijn en wat zij doen.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Uitgerekend

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm hoe moeilijk het is om jongeren te leren rekenen...

Lees verder
Spel in de rekenles – Breuken en kommagetallen

In de reguliere uitgaven van Volgens Bartjens beschrijft Anneke Noteboom spellen die geschikt zijn om in de rekenles te gebruiken. Voor deze special heeft zij een aantal spellen rond breuken en kommagetallen uitgekozen.

Lees verder
Wiskunde van de straat: 7 000 000 000.

Het is zover: de zeven miljardste inwoner van de wereld is een feit. Als dit zo doorgaat, passen we in het jaar 2600 dan nog wel allemaal op de wereld? Auteur Harrie Sormani voert de berekeningen uit....

Lees verder
Kijken naar kinderen – Professionalisering

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen - nummer 5 - december 2011

Lees verder
Kijken naar kinderen – Verbeelding

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen in de rekenles - nummer 4 - oktober 2011

Lees verder
Kijken naar kinderen – Leren waarnemen

Nieuwsbrief van Kijken naar kinderen - nummer 3 - juni 2011

Lees verder
Kijken naar kinderen – Onderzoek in de praktijk

Nieuwsbrief van Kijken naar kinderen - nummer 2 - mei 2011

Lees verder
Kijken naar kinderen – De aftrap

Nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen - nummer 1 - maart 2011

Lees verder
Praktische voorbeelden bij “Rekenproblemen open aanbieden” – Jaargang 27, nummer 2

Praktische voorbeelden over hoe je kinderen kunt leren redeneren over open rekenproblemen.

Lees verder