Weten

We bouwen een schip!

De Achthoek heeft een schoolproject over sociale veiligheid. Het is de bedoeling het met de kinderen te hebben over afspraken die je moet maken om op een goede en veilige manier te kunnen samenleven en samenwerken.

Lees verder
Effectieve invoering van Startblokken-Basisontwikkeling

Al vóór de Regelingen VVE startten drie locaties in Schiedam een project met Startblokken-Basisontwikkeling.Voor de zomer van 2000 is het eerste invoeringsjaar afgerond en kijken de betrokkenen met tevredenheid terug op het tot nu toe afgelegde traject.

Lees verder
De boekenkast van Beppie van Heijst

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Fout toetsen

Kritici van de snel groeiende toetspraktijk in onze scholen krijgen langzamerhand meer aandacht dan voorstanders. Voor de voorstanders zou een einde moeten komen aan subjectieve oordelen over leerresultaten en aan de rapportcijfer-cultuur.

Lees verder
Structuur in het onderwijs. Orde en volgorde in ontwikkelingsgericht perspectief

Ontwikkelingsgericht onderwijs streeft ernaar om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te stimuleren. Deze pogingen hebben een structurerende werking, doordat ze berusten op een visie op leren en ontwikkeling en dus niet volledig willekeurig zijn.

Lees verder
Harry Potter in de actuakring

De actuakring wordt uitgewerkt met behulp van de vijf W’s: waarom, wat, wie, waar en wanneer. De vragen bieden structuur aan haar handelingsproces.

Lees verder
Vieren is delen

Het leven is een feest en feesten moet je vieren. Dus: het leven moet je vieren. Aanleidingen daarvoor zijn altijd wel te vinden en het samen vieren levert essentiële emotionele en sociale leerervaringen op. Dat is de kern van dit verhaal.

Lees verder
Ik wil goed zijn. Een beginnende leerkracht vertelt en tekent

Dan kom ik het prentenboek van Tony Ross tegen: ‘Ik wil groot zijn’. Het inspireert me om mijn eigen zoektocht naar een goede juf in ogenschouw te nemen.

Lees verder
Helpers op de werkvloer. Interne begeleiders in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De rol van de interne begeleider is de laatste jaren sterk voor het voetlicht gekomen. De auteur legt twee activiteiten voor die effectief zijn in het samen werken aan de invoering van goed onderwijs: klasconsultaties en werkoverleg.

Lees verder
De boekenkast van Rindert Kromhout

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Werken aan kwaliteit met Horeb

De druk die op scholen wordt uitgeoefend om toetsen te gebruiken, lijkt nog steeds toe te nemen. Ontwikkelingsgerichte scholen hebben voor de onderbouw hun eigen kwaliteitsstandaarden en kunnen daarmee én met Horeb aan kwaliteitseisen beantwoorden.

Lees verder
EECERA 2001

Eind augustus 2001 was de internationale conferentie van de European Early Childhood Education Research Association te gast op de Hogeschool Alkmaar.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Het toetsen kan beginnen …

De kranten staan er vol van: verhalen over kommer en kwel in het onderwijs! Opvallend weinig leerkrachten en directies komen aan het woord.

Lees verder
Ondernemers ondernemen. Maatschappelijke activiteiten in de bovenbouw

Ingeborg Jansen vertelt over maatschappelijke activiteiten in de bovenbouw van haar basisschool.

Lees verder
Leren aan het leven. Maatschappelijke praktijken in het curriculum van voortgezet onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs echter dient, juist in deze tijd, gericht te zijn op de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Als dit de opdracht is, wat moet dan de inhoud van het onderwijs zijn?

Lees verder
De meerwaarde van samenwerking. Groepsleerkracht en logopediste in een mytylgroep

Groepsleerkracht en logopediste hebben een vorm van samenwerking gevonden, die ten goede komt aan de kleuters van hun mytylschool. Ontwikkelingsgericht onderwijs biedt een inspirerend referentiekader voor een beter aanbod en effectieve hulp aan kinderen.

Lees verder
HOREB: systematisch zoeken met een goed kompas

Extern begeleider en leerkrachten van de onderbouw werken samen om met Horeb het observeren én de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een praktijkvoorbeeld.

Lees verder
Bouwen aan goed onderwijs. Thematische activiteiten in de middenbouw

De bouw van een nieuwe school biedt de middenbouw een uitstekende gelegenheid voor thematische activiteiten waarin vakgebieden en kerndoelen een plaats hebben.

Lees verder
De boekenkast van Jeannette Schut

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Rugzakkinderen. Tussen ideaal en praktijk

De overheid wil kinderen met een handicap meer mogelijkheden bieden om naar een reguliere school, dicht bij huis, te gaan. Ouders mogen zelf kiezen op welke school ze hun kind willen aanmelden.

Lees verder
In memoriam Pierre Bourdieu (1930 – 2002)

Op 23 Januari 2002 is in Parijs Pierre Bourdieu overleden. Hij was sinds 1982 hoogleraar sociologie aan het prestigieuze Collège de France en auteur van vele boeken en artikelen die over de gehele wereld opzien gebaard hebben.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Gouden herinneringen. De school bestaat 75 jaar!

Als basisschool de Kring 75 jaar bestaat, zijn er tal van feestelijke activiteiten. De lezers van Zone is een kijkje achter de schermen gegund bij de exposities van ‘gouden herinneringen’ en ‘speuren in het verleden’.

Lees verder
Zonder liefde lukt het niet…..

Midden in een veelkleurige wijk sta ik op een heerlijke zomeravond op het schoolplein van één van ‘mijn’ scholen. Ik ben uitgenodigd voor een eindejaarsfeest.

Lees verder
Gespreksactiviteiten in een ontwikkelingsgerichte klas

Bea Pompert legt voor dat goede gesprekken om echte kwesties gaan, dat ze aan activiteiten en verhalen verbonden zijn, dat de groepsgrootte er toe doet en dat de leerkracht voor een goede gespreksvoering zorgt.

Lees verder
In gesprek met jonge kinderen

Gesprekstechnieken zoals open vragen stellen, kunnen de actieve taalproductie van leerlingen uitlokken. In de praktijk echter blijken dergelijke, veelal bewust gehanteerde strategieën niet altijd het gewenste effect te hebben. Hoe kan dat nu?

Lees verder
Bouwen in samenhang. Een theater in groep 1-2

De kinderen in groep 1-2 gaan naar het theater in de buurt. Dit is het begin van een reeks activiteiten waarin ze bouwen, werktekeningen maken, toneel spelen, tellen, overleggen en redeneren.

Lees verder
De Theaterfabriek. Op weg naar ontwikkelingsgericht muziekonderwijs

Hoe kun je het vak muziek aanbieden in samenhang met andere kunstzinnige vakken (muzisch en beeldend)binnen ontwikkelingsgericht onderwijs?

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Entreetoets leidt tot geheugenverlies

Het kabinet is van plan om een entreetoets voor vierjarigen verplicht te stellen. Dat hebben we eerder gehoord!

Lees verder
Zal ict het onderwijs veranderen?

Elke school wordt momenteel geconfronteerd met de vraag hoe ict een plaats te geven in de dagelijkse praktijk. Op de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (november jl.) was ict een centraal thema.

Lees verder
On-line op onderzoek

Voor onze school stond de vraag centraal hoe we de effectiviteit van het onderwijs konden verbeteren en de betrokkenheid van kinderen konden vergroten door middel van de inzet van de computer.

Lees verder
Naar betekenisvol onderwijs. Fundamentele veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs

In een aantal Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) doen zich momenteel fundamentele veranderingen voor. De auteur ondersteunt deze instellingen om te veranderen in de richting van onderwijs dat voor de leerlingen betekenisvol is.

Lees verder
Bewust bemoeien. Een leerkracht in ontwikkeling

De auteur vertelt over ‘gouden momenten’ en zone van naaste ontwikkeling.

Lees verder
Onder de kleuren van de regenboog. Een doodziek kind in de klas

Waarom heeft Leon z’n pet nog op? Juf vertelt dat Leon geen haar meer heeft omdat hij ziek is en medicijnen krijgt waardoor zijn haar eraf is gegaan.

Lees verder
De boekenkast van Joke Goudswaard

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Schoolbuurtwerk. Een uniek project in

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam kent een complete infrastructuur van samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs. Deze samenwerking bestaat in de Spaarndammerbuurt zelfs al meer dan dertig jaar. Dit zou een aanbeveling kunnen zijn voor andere gemeenten

Lees verder
Diversiteit als rijke bron ISCRAT-conferentie 2002

Van 18 tot en met 22 juni werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het vijfde congres gehouden van de International Society of Cultural Research and Activity Theory.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Van bezemrek naar rekenrek

De auteurs vertellen hoe spelactiviteiten boeiende ervaringen met ordenen, cijfersymbolen en getallen opleveren.

Lees verder
Vele rijsjes maken een bezem. Indicatoren van ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs

De vakgerichte wiskundige ontwikkeling van de leerlingen niet los mag staan van hun brede persoonsontwikkeling. Het is van cruciaal belang dat de bedoelingen van de leerkracht in balans zijn met de initiatieven en de activiteiten van de leerlingen.

Lees verder
Spontane reacties op cijfers in de kring

Spontane reacties in een kleutergroep, hoe speel je daar op een ontwikkelingsgerichte manier op in?

Lees verder
Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling

In dit artikel worden enkele speerpunten voor invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering voorgelegd.

Lees verder
Voor het eerst: Startblokken met een groep peuterleidsters

Ineke Top, onderwijsbegeleider, is ervaren wat Basisontwikkeling betreft. Nu staat ze, voor het eerst, samen met een groep peuterleidsters aan het begin van de invoering van Startblokken.

Lees verder
Invoeren EN doorgaan! Ervaringen uit Schiedam

Ruim twee jaar geleden startte in Schiedam een tweejarig VVE-traject met drie koppels van basisscholen en peuterspeelzalen. Hier vinden we voorbeelden van een succesvolle invoering: de locaties gaan op eigen initiatief verder!

Lees verder
Er is geen ontsnappen meer aan! Onderwijs in ontwikkeling

Behoefte om te veranderen ‘van binnenuit’, een stevige veranderingsorganisatie, vertrouwen in kinderen en externe ondersteuning. Dit zijn condities die Ab Kraayeveld als zeer werkzaam ervaart voor een effectief vernieuwingproces.

Lees verder
Open staan voor gouden leermomenten.Aan het woord: Gordon Wells

Vanuit de ideeën van Vygotskij werkt hij samen met leerkrachten aan onderwijsvernieuwingen die nauw verwant zijn met ontwikkelingsgericht onderwijs. Zijn verhaal is herkenbaar én inspirerend!

Lees verder
Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2002

Het centrale thema van deze OGO-conferentie 2002 was ICT en OGO, maar er waren ook andere thema’s die veel aandacht trokken. Hier volgen twee verslagen van deelnemers over de workshop die zij bijwoonden.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
NU EVEN NIET!!!

Het lijkt wel gewoon geworden dat 'onze' kinderen alles mogen zien wat de TV voorschotelt.

Lees verder
Samenwerkend leren

Een gesprek met de directeur en met leerkrachten van de groepen 6 en 8 over de voordelen van samenwerken en over de vraag hoe samenwerkend leren uitpakt op een multiculturele school.

Lees verder
Leren door samenwerking in een multiculturele klas

Wij zijn ruim twee jaar geleden ons onderzoek op de Utrechtse school begonnen. Als buitenstaanders die het gebeuren in de klas hebben geobserveerd, hebben we een heel positieve indruk van de samenwerking op deze school.

Lees verder
Uit de kunst! Ontwikkelingsgericht ondernemerschap in de bovenbouw

Basisschool de Vlaamse Reus in Amsterdam heeft een kunstuitleen in huis. In het thematisch werken in de bovenbouw wil de school zoveel mogelijk uitgaan van ‘echte’ sociaal-culturele activiteiten.

Lees verder
Boeken maken en boeken verkopen. Een boekenbedrijf in school.

Een boekwinkel in school? De kleinste school van de Zaanstreek groeit, bevordert lezen én doet aan beginnend ondernemerschap.

Lees verder
De schooltuin. De natuur als thema voor activiteiten binnen en buiten de klas van groep 2-3

De schooltuin is een blijvende bron voor thematische activiteiten in de tuin zelf en in de klas.

Lees verder
De boekenkast van Niko Fijma

Uit de kast gehaald.

Lees verder
De OALT-leerkracht als octopus

Om hun werk goed te kunnen doen zijn OALT-leerkrachten gebaat bij inhoudelijke inspiratie en scholing. Ze zijn echter ook afhankelijk van het OALT-beleid in het algemeen en in hun scholen in het bijzonder.

Lees verder
Uit de OGO-conferentie 2002. Kansen op het intranet

Ict stond centraal in de OGO-conferentie van 2002. Cees Smit brengt verslag uit van één van de workshops op dit gebied.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
De geest van de tijd

Nog steeds schieten de nieuwe onderwijsconcepten als paddestoelen uit de grond en vele van hen noemen zich ontwikkelingsgericht. Er is ongetwijfeld een marktmechanisme aan het werk achter deze uitbundige groei van concepten.

Lees verder
Samen op verhaal komen

Het onderbouwteam van de St.Barbaraschool in Tuitjenhorn stelde vast dat nogal wat leerlingen extra impulsen nodig hebben om tot een goede taalontwikkeling te komen en ging op zoek naar een aanpak die past bij hun Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Hoe Lorra haar kleuren kreeg. Het succes van verhalen in de spelhoek

Na het onderzoek dat Tonny Bruin uitvoerde in haar school krijgen verhalen een belangrijker plaats in de onderbouwgroepen. In de speelwerktijd krijgen verhalen de voorrang en ze blijken rijke opstapjes voor tal van activiteiten te bieden.

Lees verder
Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Lees verder
Leren van corresponderen in groep 3-4

Brieven en kaarten naar elkaar schrijven was een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk in de 3-4 groep.

Lees verder
De vragenwand: een betekenisvolle activiteit in de bovenbouw

De vragenwand is een activiteit die in alle bovenbouwgroepenvan onze school een vaste plaats heeft in het activiteitenaanbod. De bedoeling is dat leerlingen hun vragen kwijt kunnen en dat deze terugkomen in het onderwijs van die week.

Lees verder
POP uit het SOP. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en Schoolontwikkelingsplan

Personeelsmanagement krijgt in het onderwijs steeds meer gewicht nadat het, vergeleken met het bedrijfsleven, behoorlijk achterliep.

Lees verder
De Haagse Hogeschool: naar Ontwikkelingsgericht opleiden

Tonnie Pauw en Frans Bolsius, leden van het managementteam van De Haagse Hogeschool, vertellen over het vernieuwingsproces dat is ingegaan: Ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs.

Lees verder
De school. Het gesprek van de dag!

Er wordt wat afgepraat over onderwijs in de media. Ons vallen in die gesprekken een paar zaken op.

Lees verder
Morele vorming in het onderwijs

Over de taak van de school in de morele vorming van leerlingen is al heel wat gediscussieerd sinds minister Ritzen dit onderwerp, onder de noemer ‘pedagogische opdracht’, op de agenda plaatste.

Lees verder
Zonder respect kun je niet samenwerken. Leren in een goed pedagogisch klimaat

Zonder een goede sfeer in de klas kun je bijna geen les geven. Margaret vertelt hoe ze hier met haar leerlingen aan werkt.

Lees verder
Werken met verteltafels voor NT2

Boeken prikkelen de fantasie van de kinderen en maken de taal aanschouwelijk. De attributen die bij het verhaal horen nodigen uit tot handelingen en dat maakt het zo levendig.

Lees verder
Samen lezen en spelen. De didactiek van de verteltafel

In aansluiting op de praktijk van De Pool legt Bea Pompert de basisprincipes van het werken met de verteltafel voor: de ontwikkelende waarde, keuze van boeken, de didactische opbouw, en de begeleiding en observatie van NT2-leerlingen.

Lees verder
Kikker is verliefd. Eerste ervaringen aan de verteltafel

Hoe introduceer je een verteltafel? Hoe krijg je kinderen enthousiast? Wie neemt het initiatief? Lidy Peters vertelt over haar eerste ervaringen en die van haar kleuters.

Lees verder
Hoe komt Kleine Eend beneden? Activiteiten met de verteltafel in een mytylgroep

Omdat kinderen op de mytylschool vaak ernstig in hun bewegingen beperkt zijn, is de verteltafel een uitkomst. Communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling en het oplossen van denkproblemen kunnen in dit spel alle aandacht krijgen.

Lees verder
Rijke verhalen in de middenbouw. De kwaliteit van een vertelkring.

Juf Ineke van een middenbouwgroep zit met de vraag hoe ze ervoor zorgt dat de kring meer uitnodigt tot het vertellen van gevarieerde verhalen. De auteur bespreekt een aantal belangrijke aspecten die tot het uitbreiden van Ineke’s vaardigheden leiden.

Lees verder
De boekenkast van Barbara Nellestijn

Uit de kast gehaald.

Lees verder
De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Academie is een vereniging van leden met een jaarlijkse ledenvergadering; de leden steunen met hun deelname aan activiteiten en contributie de idealen en het werk. Hoe meer leden, hoe sterker OGO zich kan profileren.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
OALT uit de school, een verlies!

Per 1 augustus 2004 verdwijnen alle OALT-leerkrachten uit het primair onderwijs (het levert de minister maar liefst 70 miljoen euro’s op). Daarnaast is er ook nog een korting op het onderwijsachterstandenbeleid.

Lees verder
Thema’s en taal

In dit artikel licht Bea Pompert toe welke bouwstenen nodig zijn om van betekenisvolle onderzoeksactiviteiten ook goed onderwijs te maken.

Lees verder
Taal en thema’s in de praktijk van de bovenbouw

Aangevuurd door de winst die Basisontwikkeling in de onderbouw teweegbrengt, geven veel scholen momenteel energiek en daadkrachtig vorm aan een ontwikkelingsgericht curriculum voor de bovenbouw.

Lees verder
Interne begeleiders groeien mee

In ontwikkelingsgerichte scholen willen interne begeleiders de leerkrachten bijstaan in het realiseren vangoed onderwijs. De auteurs beschrijven de taken van een interne begeleider in relatie tot de fasen van het vernieuwingsproces van een team.

Lees verder
Het Theaterrestaurant van groep 2-3

Dit praktijkverslag laat zien hoe een leerkracht erin slaagt om, binnen een fantasierijke spelcontext, kinderen handelingsmogelijkheden op het gebied van verhaal, taal, teksten en schema’s te bieden.

Lees verder
Een vleugelolifantje in de groep?

De peuters uit de groep van juf Marja willen juist fruit gaan eten als Edwin iets op de grond ziet liggen. Juf, wat is dat, roept hij.

Lees verder
OGO Signalement

Zes vragen bij het voorbereiden en ontwerpen van activiteiten.

Lees verder
OALT weg: Marokkaans kind, kind van de rekening

Als OALT-leerkrachten vertrekken is dat rampzalig voor Marokkaanse kinderen en ouders. Leila Jaffer houdt ons een schokkende werkelijkheid voor.

Lees verder
Cathy Spierenburg over kindertelevisie: kwaliteit gaat vóór kijkcijfers!

Cathy Spierenburg is Hoofd Jeugd Educatie bij TELEAC/NOT en sinds drie jaar netmanager van Z@ppelin, het kindernet van de publieke omroep op Nederland 3.

Lees verder
Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Activiteit is in het najaar van 2002 door Niko Fijma en Bea Pompert opgericht. Het is een landelijk centrum dat zich tot doel stelt Ontwikkelingsgericht Onderwijs in te voeren en verder tot ontwikkeling te brengen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
De ‘overblijf’ wettelijk geregeld? Het zal ook eens tijd worden!

In november 2003 werd het voorstel aangenomen om aan de wet voor het primair onderwijs een maatregel van bestuur toe te voegen inzake overblijfmogelijkheden.

Lees verder
Familie of verre vrienden? Nieuwe leerconcepten in het vmbo en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Onder noemers als ‘werkplekkenstructuur’ en ‘natuurlijk leren’ zoeken docenten in het vmbo naar onderwijs dat meer tegemoetkomt aan de behoeften van een praktisch georiënteerde groep leerlingen.

Lees verder
Drie schoolportretten

Werkplekkenstructuur, leerwerkhuizen en natuurlijk leren.

Lees verder
De steen. Stenen verzamelen, onderzoeken en tentoonstellen in groep 2-3

Na een vakantieperiode hebben kinderen veel te vertellen en te laten zien. Soms zit daar een thema in voor de eerstkomende weken. Zoals in deze groep 2-3 waar het enthousiasme voor bijzondere stenen de leerkracht op het spoor zet.

Lees verder
Thematiseren met groep 8 over ‘Oorlogen’. Puzzelstukjes krijgen een plaats!

Thematiseren wil zeggen dat leerkracht en leerlingen samen een proces starten waarin ze een thema opbouwen en daarbinnen kennis en vaardigheden een zinvolle plaats geven.

Lees verder
De Ouderkamer in De Avonturijn

Dit initiatief in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft tot doel de contacten met ouders te versterken.

Lees verder
De boekenkast van Saskia van Oenen

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Drie OGO-successen in de schijnwerpers!

Er valt wat te vieren dezer dagen!

Lees verder
Over resultaten gesproken …

Een vooruitblik op de OGO-conferentie in november 2004.

Lees verder
Onderwijsvernieuwing: Big Picture Schools

Op de conferentie zal Scott Boldt spreken over kwaliteit van onderwijs en hoe dit vast te stellen is zonder in de bekende toetsdrift te vervallen. Hij zal daarbij uitgaan van het onderwijsconcept dat hij in Ierland implementeert: De Big Picture Schools.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Van een avondje in de kroeg leer je meer …

Dolgelukkig ben ik dat ik juf ben. Juf zijn is echt leuk, maar de weg erheen is taai en oninspirerend!

Lees verder
Wat vind jij nou kunst?

Helaas worden drama, muziek, beeldende vorming en poëzie en andere kunstuitingen in de praktijk nog niet op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden. Deze activiteiten leveren vaak geen bijdrage aan de kunstzinnige vorming van het kind.

Lees verder
Op naar de Helicon!

Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Kunst is voor bejaarden

Ieder jaar gaan duizenden jongeren ‘kunst kijken’ in een museum. Via school, dus verplicht. Hoe kun je hen naar kunst laten kijken en hen bij kunst betrekken?

Lees verder
Thematiseren met groep 8 over ‘Oorlogen’. Deel twee: missie onderzoek in uitvoering.

In groep 8 leeft het thema ‘Oorlogen’. De leerlingen gaan aan het werk om zoveel mogelijk oorlogen op te zoeken en daar informatie over te verzamelen: wie hadden waar oorlog, waarom en wat is er precies gebeurd?

Lees verder
Sociale vaardigheden leren met De Gruffalo

In een studiedag over pedagogisch klimaat maakt het team kennis met een stappenplan om kinderen te leren omgaan met conflicten. De leerkrachten gaan daarmee aan het werk in het schoolthema ‘Diep in het donkere bos’.

Lees verder
Ouders doen mee

Vooral met het oog op het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden versterken peuterspeelzalen en basisscholen momenteel de contacten en samenwerking met ouders.

Lees verder
Bert Muis. Achter het team en vóór OGO

Bert Muis is een ‘tussendirecteur’ van basisschool De Cocon in Alkmaar. Hij kwam voor even, maar zag en was gewonnen!

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Over resultaten gesproken

Aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een onderwijsvisie tot leven die onder de naam ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een vaste plaats in het Nederlandse onderwijs heeft veroverd.

Lees verder
Een goed gesprek: iedere leidster of leerkracht kan het leren!

Of interactie bijdraagt aan taalvaardigheid hangt af van het inter-actiegedrag van de leerkracht en van de leerlingen. Leerkrachten zouden daarom zelf de interactie in hun groep hierop moeten evalueren en zonodig anders gaan invullen.

Lees verder
Hoor wie klopt daar kinderen…?! Sinterklaas in een multiculturele leeromgeving

Leerkracht Patty Roos gaat weloverwogen te werk om voor haar kleutergroep rollenspel én Nederlandse taal te stimuleren. Ook in een ‘oer-Hollands’ thema als Sinterklaas. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in meer ‘alledaagse’ thema’s!

Lees verder
Dapper op de Dappermarkt. Ouderbetrokkenheid en ontwikkelingsgericht netwerken rondom de school

Basisschool De Waaier, een ‘zwarte’ school in Amsterdam, werkt met kinderen én met ouders ontwikkelingsgericht. In themabijeenkomsten praten, werken en leren ouders over dezelfde thema’s als hun kinderen.

Lees verder
Een drogisterij-parfumerie in groep 8. Van een ambitieus plan naar een ondernemende werkelijkheid

Het plan is werkelijkheid geworden: drogisterijparfumerie ‘Body Language’, een echte winkel in school. Leerkracht Ingeborg Jansen vertelt over de aanpak, het proces en de resultaten die het heeft opgeleverd.

Lees verder
Ontwikkelingsgerichte woordenschatontwikkeling, een kwestie van interactie, cultuur en context.

In het kader van haar studie verdiepte Debbie Duijkers zich in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en woordenschatuitbreiding. Zij was benieuwd of deze onderwijsaanpak tot andere resultaten leidt dan een programmatische aanpak.

Lees verder
Hoe gaat het met de bovenbouw?

De afgelopen jaren heeft Bea Pompert met ongeveer 20 teams gewerkt aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw. Zij legt haar bevindingen voor: de opbrengsten, hobbels en valkuilen.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Onderzoek

Het gaat goed met het gedachtegoed rond Ontwikkelingsgericht Onderwijs, ook in onderzoek en wetenschap.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Conferentie in beeld

Foto's van de OGO conferentie.

Lees verder
En toen was er de Schakelklas

Waar komt dit idee vandaan? Wat zijn eigenlijk Schakelklassen?

Lees verder
Van begeleid spelen valt veel te leren

In het artikel leggen Frea Janssen-Vos en Bert van Oers hun visie op spelen en leren en op het belang van begeleid spel voor. Basisontwikkeling is (met Startblokken)een spelgeoriënteerd curriculum.

Lees verder
Huis te koop! Een leerkracht leert begeleiden

Leerkrachtvaardigheden vormen voor ons de rode draad in het begeleidingsproces. De leerkracht kiest één of twee vaardigheden die voor een bepaalde periode haar persoonlijke werkpunten zijn.

Lees verder
‘Doe niet zo stoer!’ De afscheidsfilm van groep 8

Dit jaar op onze ontwikkelingsgerichte school geen musical voor de twee groepen 8, maar een afscheidsfilm. Ook in deze nieuwe manier van afscheidnemen hebben de leerlingen een grote inbreng.

Lees verder
Groep 4 werkt in eigen buurt aan de kerndoelen

In dit artikel beschrijft Judith van Oers hoe een ontwikkelingsgerichte praktijk niet alleen de leergebiedspecifieke kerndoelen nastreeft, maar ook een antwoord geeft op de vraag hoe de leergebiedoverstijgende kerndoelen vorm kunnen krijgen.

Lees verder
Wat heeft de Taallijn VVE Startblokken te bieden?

Het APS vindt de ontwikkelingsgerichte benadering van Startblokken belangrijk en heeft daarom kritisch gekeken naar de relatie met de Taallijn VVE van het Expertisecentrum Nederlands.

Lees verder
Een prototype van een opgelegde innovatie

In het project Taallijn VVE trekt een aantal zaken de aandacht.

Lees verder
Uit de boekenkast van Wouter Pols

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Een verdiepingsaanpak voor kinderen met leesproblemen

Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt leerlingen echte lees-schrijfactiviteiten waarin zij de benodigde vaardigheden op betekenisvolle wijze kunnen opdoen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Onderwijsinspectie bewaakt achterhaald onderwijs

Na eindeloze discussies is in 2002 de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) ingevoerd. De inspectie heeft de wet omgezet in een ‘toezichtskader’ waarmee zij de kwaliteit moet beoordelen.

Lees verder
Zorg voor kwaliteit in ontwikkelingsgericht perspectief

Ingegeven door een maatschappij die erg prestatiegericht is, worden hoge cognitieve prestaties in het onderwijs erg belangrijk gevonden. Ook het huidige toetsingskader van de onderwijsinspectie is sterk gericht op leerresultaten van leerlingen.

Lees verder
Omgaan met verschillen in de Tuindorp-Thijsseschool in Den Helder

Directeur Frank Slort en adjunct-directeur Remy de Wit vertellen enthousiast over het OGO-concept. Dit concept biedt veel kansen voor kwetsbare kinderen.

Lees verder
Bakkerij ‘Zemeltjes’ werkt in speciaal basisonderwijs

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in een SBO-school? ‘De Boemerang’ is één van de scholen die kiest voor dit concept en is nu twee jaar op weg om een OGO-school te worden. Het startpunt is Wereldoriëntatie.

Lees verder
Vrije vogels in groep 3-4

Dit schooljaar ligt het accent op woordenschatuitbreiding van NT2- en taalzwakke leerlingen in de klas van Louisa Bosma. In dit artikel beschrijft zij haar werkwijze in het thema ‘Vogels in onze tuin’.

Lees verder
Woordenschat en verteltafel in groep 3-4

Een aantal kinderen in groep 3-4 van Louisa Bosma heeft veel ondersteuning nodig op het gebied van woordenschat en gesproken taal. Daarom heeft de verteltafel een belangrijke plaats in deze groep.

Lees verder
OGO-scholen mogen wel wat meer trots etaleren! In gesprek met onderwijs-inspecteur Van der Weijden

Ontwikkelingsgerichte scholen hebben er last van dat zij zich tegenover de inspectie vaak uitgebreider moeten verantwoorden dan scholen die overal een kant-en-klare methode voor hebben aangeschaft.

Lees verder
Plaatjes van scholen! Ze hebben ruimte gezocht én gevonden.

OGO-scholen hebben vaak te weinig speel- en onderzoeksruimte. Juist kernactiviteiten als spel en onderzoek zijn gebaat bij flexibele ruimtelijke mogelijkheden en bij voldoende werkruimte voor gezamenlijke activiteiten.

Lees verder
Werk wijzer aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Om aanstaande en beginnende leraren te helpen ontwikkelingsgericht te werken, zullen de nieuw gepubliceerde boeken Thema's en taal en Spel en ontwikkeling daarom binnenkort vergezeld gaan van ‘Werkwijzers’.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Wat ‘nieuw leren’ nog moet leren

Het ‘nieuwe leren’ is opeens het gesprek van de dag. Directies, schoolbesturen en leraren zweren de traditionele aanpak van kennisoverdracht en vaardigheden trainen af, politici verontrusten zich en onderwijswetenschappers maken het met de grond gelijk.

Lees verder
Carnaval in de kennisfabriek

In april aanvaardde Bert van Oers het ambt van bijzonder hoogleraar met een oratie: ‘Carnaval in de kennisfabriek. De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Barbara Nellestijn geeft een persoonlijke terugblik.

Lees verder
Materialen voor een rijke speelleeromgeving in de onderbouw

Goede materialen zijn onontbeerlijk in de onderbouw. Maar wat zijn goede materialen? En waar vind je ze? In Basisontwikkeling gaat het om materialen die bijdragen aan de kernactiviteiten, aan brede en specifieke doelen en aan thema’s.

Lees verder
Van spel naar bewuste leeractiviteit. Groep 3 speelt ‘Hotel Molenzicht’

Hoe lok ik interesse van de kinderen in mijn groep 3 uit voor de bewuste leeractiviteit? Leerkracht Sanne Mentink vindt in het thema aanknopingspunten voor spelactiviteiten die het schrijven van teksten en het rekenen betekenisvol maken.

Lees verder
In de kauwgomballenwinkel moet je rekenen!

Voor groep 3-4 van Femke Steegstra is de kauwgomballenwinkel een thema dat zich uitstekend leent voor reken-wiskundeactiviteiten.

Lees verder
Expert lezen met recepten in groep 4

Karin Wink is leerkracht op een onderwijskansenschool. Zij laat zien hoe doelgericht leesonderwijs voor haar kwetsbare leerlingen betekenis krijgt. NT2-, moeilijk lerende en dyslectische leerlingen werken in de bakkerswinkel aan hun taalontwikkeling.

Lees verder
Krijgt leerlingen met achterstand wel voldoende gewicht?

Sommige scholen ontvangen binnenkort minder financiële middelen voor hun leerlingen. Betekent dit een korting op brede ontwikkelingsondersteuning voor gewichtsleerlingen? Of het einde van de brede school die juist optimale ontwikkelingskansen biedt.

Lees verder
De boekenkast van Jo Nelissen

Uit de kast gehaald.

Lees verder
OGO-scholen brengen zelf hun onderwijskwaliteit in kaart

Ontwikkelingsgerichte scholen kunnen binnenkort gebruik maken van een ‘kwaliteitskaart’ om de manier waarop zij hun onderwijs realiseren, in kaart te brengen en hun praktijk verder te ontwikkelen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Cito Taal voor kleuters

Het is weer januari. Tijd voor de Taalcito. Mijn geluk kan niet op. Ik sta nu vier jaar voor een kleutergroep en heb de toets meerdere malen afgenomen.

Lees verder
Waar is onderwijs goed voor? Over persoonlijke en pedagogische identiteit

Wim Wardekker richt zich op de ontwikkeling van persoonlijke identiteit als doel van onderwijs en of het uitmaakt wat voor onderwijsconcept of pedagogische identiteit de school uitgaat.

Lees verder
Wij bouwen Dozendorp! Een leeravontuur van studenten en groep 6

Samenwerkend leren, je opstellen naast leerlingen en hen verantwoordelijkheden toebedelen, zijn belangrijke kenmerken van het leraarschap. In ‘Dozendorp’ leren studenten met leerlingen onderwijsactiviteiten te ontwerpen én met techniek om te gaan.

Lees verder
Wereldoriëntatie en thema’s zijn één

Thematische activiteiten naast wereldoriëntatie uit een methode? Het komt voor in de bovenbouw en dat is niet zo handig. Het kost niet alleen teveel tijd en energie; de thema’s en onderzoeksactiviteiten van leerlingen krijgen zo onvoldoende diepgang.

Lees verder
Technika 10 en een cursus fietsreparatie voor meiden!

‘Technika 10’ is een netwerk dat cursussen en activiteiten voor meiden aanbiedt op het gebied van techniek. Ada van Poelgeest gaf dit jaar een cursus fietsreparatie aan meiden van de Oostelijke Eilanden, een ontwikkelingsgerichte basisschool.

Lees verder
Groep 1-2 gaat schaatsen

Je bereidt een thema voor dat zich goed leent voor reken-wiskundeactiviteiten. Al bij de start blijkt dat het voorleesverhaal de kinderen op andere gedachten brengt. Wat te doen? Na een gezamenlijke oriëntatie op het nieuwe thema stel je je plannen bij.

Lees verder
WIJS

Neem als jonge ouders een radicaal initiatief en je houdt onderwijsland er gemakkelijk een paar jaar mee bezig. Of liever andersom: een heel onderwijsland kan zich jaren met jou bezighouden zoals de ‘Iederwijs’ initiatiefnemers inmiddels weten.

Lees verder
Impressies ISCAR conferentie 2005

ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research’) is een vereniging van onderzoekers over de hele wereld, die werken vanuit een Vygotskiaans perspectief.

Lees verder
Dorian de Haan. Lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dorian de Haan is als lector aangesteld aan de Hogeschool Inholland. Haar opdracht is om praktijkgericht onderzoek te doen ten behoeve van de verdere vormgeving en theorievorming op het gebied van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Het Kielster Kunst Kabinet van groep 3-4

Hoe breng je jonge kinderen in aanraking met kunst? De kinderen van basisschool Albronda verkennen wat kunstenaars doen en maken, wat je in een museum vindt en hoe je zelf kunst kunt maken.

Lees verder
Cultuureducatie in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De overheid wil dat scholen in 2007 hun visie op cultuureducatie ontwikkeld hebben.

Lees verder
Muziek, één groot feest

Muziek, als onderdeel van cultuureducatie, is belangrijk. Er valt veel plezier aan te beleven en met zeer beperkte middelen kunnen leerkrachten muziekactiviteiten realiseren.

Lees verder
Zevenije: Groep 7 ontwerpt zijn eigen werelddeel

Hoe kan ik aardrijkskunde binnen een thema meer betekenis geven, vraagt Peter Sneekes zich af. Hij ontwerpt een spel waarin leerlingen een eigen land krijgen dat ze zelf vorm geven. De landen vormen samen een werelddeel.

Lees verder
Kunst? Wat vinden de leerlingen eigenlijk?

‘Aandacht’ is wel waar het om draait; aandacht voor de leerlingen en voor kunst. Aandacht hebben voor de interesse van de leerling: leefwereld, kennisniveau, opmerkingsgave, verontwaardiging, reactie, talenten, ongeacht leeftijd en zonder vooroordelen.

Lees verder
Kunst in de buurt: Een ouderinitiatief in een ‘verwitte’ school

Twee moeders beginnen een actie om meer witte kinderen naar de zwarte school in hun buurt te trekken. Na drie jaar is deze basisschool, de Sint Jan in Amsterdam, een goede afspiegeling van de wijk geworden.

Lees verder
Mannen komen van Mars

Deze groep hanteert een strikte scheidslijn tussen jongens en meisjes. Onzichtbaar maar duidelijk aanwezig. Beide partijen bekijken elkaar met onverholen minachting.

Lees verder
Wat is wijs? Discussie over onderwijsvernieuwing

Luc Stevens brak in Zone 4 (2005) een lans voor wijsheid in de discussies over nieuwe onderwijsconcepten. Hij suggereert dat alle benaderingen die zich verzetten tegen een gestandaardiseerde schoolcultuur in feite één familie zijn.

Lees verder
Dansend naar school. Dansexpressie binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Hoe geef je dansexpressie een plaats in een ontwikkelingsgerichte school? Iris Martin, docente dansexpressie, ziet veel mogelijkheden in de Willibrordschool te IJburg, een nieuwe ontwikkelingsgerichte basisschool met ‘theater’ in het profiel.

Lees verder
Kunst op IJburg

Hoe kunnen we onze kinderen inspireren om meer beeldend aan het werk te gaan? Als we hulp zoeken bij experts buiten de school merken we dat er veel mogelijkheden zijn in Amsterdam.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Van samen leren leer je meer!

‘Samenwerkend leren’ heeft een belangrijke plaats in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het is een veelbesproken werkvorm die regelmatig op een of andere manier wordt ingezet op ontwikkelingsgerichte scholen.

Lees verder
Matrozen stellen geen vragen …

Dit lees ik verkeerd, dacht ik. Ik kon mijn ogen niet geloven, maar het staat er echt: “Wordt methodeslaaf…!”

Lees verder
Aan de basis van schematiseren

Ester van Oers licht (vanuit haar onderzoek) toe wat schematiseren wil zeggen, hoe jonge kinderen leren schematiseren en hoe de leerkracht dit leerproces kan bevorderen.

Lees verder
Groep 1-2 leert wiskunde! Rekenen en wiskunde in het thema ‘Ziek zijn’

We vroegen ons af of reken-wiskundeactiviteiten wel genoeg aan bod komen en of we, zoals we nu werken, wel op een goede manier bezig zijn. Hoe weten we dat zeker?

Lees verder
Muis ligt in het ziekenhuis

Op SBO De Boemerang zitten in groep 1-2 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De kinderen lopen in het algemeen achter in hun ontwikkeling.

Lees verder
Was alles naar wens? Leren lezen in het restaurant van een SBO-groep

Onderbouwleerkrachten van een SBO-school gaan op eigen kracht aan de slag met de ontwikkelingsgerichte methodiek voor lezen en schrijven.

Lees verder
Met Horeb leer je ontwikkelingsgericht te werken

Een leerkracht vraagt zich af hoe hij het spel in groep 1-2 kan uitbreiden met betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten.

Lees verder
De Romeinse stad. Geschiedenis in de bovenbouw

Hoe gaan ontwikkelingsgerichte scholen om met methodes? Leerkrachten van De Achthoek laten ons zien op welke manier een thema uit geschiedenis op een ontwikkelingsgerichte manier wordt aangepakt en welke rol een methode daarin speelt.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Geloofsopvoeding is meer dan het vertellen van verhalen

Leerkracht Marijke werkt met Basisontwikkeling. Het thematisch werken met samenhangende kernactiviteiten lukt goed. Maar de bijbellessen staan nog los van het thema.

Lees verder
Omgaan met internet moet je leren!

Krantenberichten over online pesten, internetverslaving, cyberseks en kinderen die alleen nog maar in een virtuele wereld lijken te leven. Ze brengen leerkrachten en ouders soms in paniek over de gevaren van internetgebruik voor kinderen.

Lees verder
De ‘Copy-Paste’ generatie

Op Het Ruimteschip maken kinderen gebruik van Encarta en gaan pas later met Google zoeken. De leerkrachten hebben voor het werken met de computer en met internet een Stappenplan ontworpen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Kritisch internet leren gebruiken in de bovenbouw

Els Kuiper legt de vraag voor hoe je omgaat met leerlingen die op internet verdwalen of juist de ene tekst na de andere knippen en plakken tot iets wat eruit ziet als een gelikt werkstuk.

Lees verder
Het briefje

Ze bevinden zich alle drie in mijn werkkamer en geen van hen gelooft in een goed einde van het gesprek. De overblijfvader, die drie keer per week met deze én tien andere kinderen overblijft.

Lees verder
Blaadjes, alles blaadjes. Met Startblokken leren werken in een peutergroep

Hoe gaat het met ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ in de praktijk van peutergroepen? Peuterleidsters in Enkhuizen hebben na twee VVE-cursussen de basale vaardigheden geleerd om ontwikkelingsgericht in hun peutergroepen te kunnen werken.

Lees verder
Thematiseren en evalueren. Een bouwcoördinator stimuleert teamontwikkeling

Sandra van Vliet verbindt haar rol als bouwcoördinator aan de fasen van het thematiseren om met het onderbouwteam de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van thema’s systematisch aan te pakken.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs als voorbeeld voor het vmbo

Op 30 juni 2006 hield Monique Volman haar oratie aan de Vrije Universiteit. Met het uitspreken van haar rede werd zij hoogleraar Onderwijskunde. Hier vat ze haar betoog voor Zone samen.

Lees verder
Op zoek naar levenswaarden. Levensbeschouwing in een ontwikkelingsgerichte school

In groep 1-2 staat het verhaal van de Ark van Noachcentraal. Het begint met het voorlezen en naspelen van het verhaal in de watertafel en in de kring. De leerkracht en de kinderen besluiten om een verteltafel op te bouwen.

Lees verder
Pionieren op IJburg

De Willibrordschool staat in het Amsterdamse stadsdeel IJburg. School en buurt zijn nieuw, vers gebouwd op aan het IJsselmeer onttrokken grond.

Lees verder
De Academische School. Opleiden in een OGO School

Als school en Pabo samen de opleiding van leerkrachten ter hand nemen, worden beide daar beter van. Dat is de gedachte achter de projecten ‘Opleiden in school’ die met subsidie van OCW drie jaar geleden startten.

Lees verder
Taalvorming met ouders

Taalvorming is een manier van werken die vertellen, luisteren, schrijven en (voor)lezen op een natuurlijke manier aan elkaar verbindt. De stichting Taalvorming begeleidt scholen en heeft cursussen opgezet om taalvorming ook met ouders op te zetten.

Lees verder
Verplicht naar de voorschool

In 1969 was er in Nederland het eerste ‘taalcompensatieprogramma’ om de ‘taalachterstand’ van ‘arbeiderskinderen’ weg te werken. Dat programma was gemaakt vanuit het idee dat taal een essentiële rol speelt in schoolsucces.

Lees verder
Interactie en spelbegeleiding in het rollenspel

Sinds 1994 zijn in Nederland programma’s ontwikkeld voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ze zijn bedoeld voor jonge kinderen om hun kansen op een gunstige schoolloopbaan te versterken. Startblokken is één van die programma’s.

Lees verder
Stagemanager, speelmaatje of spelleider? Rollen van leidsters in spelbegeleiding van peuters

In de begeleiding van het spel kunnen leidsters verschillende rollen op zich nemen, variërend van toeschouwer zijn tot het spel leiden. Op basis van hun onderzoek lichten Dorian de Haan en Jeannette Schut deze rollen toe.

Lees verder
De Vrolijke School als ontwikkelingsgerichte onderwijsomgeving

Tijdens de OGO-conferentie in november hield Beishuizen een inleiding over ‘De Vrolijke School’. Dit is een project waarin leerlingen en docenten van een Amsterdamse Ignatiusgymnasium en onderzoekers van de VU samenwerken in een community of learners.

Lees verder
Groep 5 zet een uitvindingenmuseum op

Thematiseren in de bovenbouw houdt in dat je als leerkracht probeert om samen met de kinderen een thema op te bouwen. Je streeft ernaar dat zij zich bij een interessant thema vragen gaan stellen.

Lees verder
Schuif gezellig aan! Sesamstraat en ouderbetrokkenheid

Sesamstraat is een programma dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van kinderen, zeker als ouders meekijken. Isabel Peters onderzocht het kijkgedrag van allochtone kinderen en hun ouders en het blijkt dat een deel van deze groep er niet naar kijkt.

Lees verder
De luisterjuf. Een vertrouwenscontactpersoon in school

Trudy Pas legt voor wat een contactpersoon moet doen, wie dat is of zijn en hoe het in de praktijk van een OGO school functioneert.

Lees verder
Draagkracht voor de toekomst. Dertig jaar Ervaringsgericht Onderwijs

Eind april organiseerde het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs ter gelegenheid van het lustrum een congres in Antwerpen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Laat maar zitten! Doubleren in de kleutergroep

Van veel menselijke eigenschappen en vaardigheden wordt aangenomen dat ze normaal verdeeld zijn over de totale populatie. In de praktijk betekent dit, dat er ongeveer evenveel mensen onder het gemiddelde zitten als erboven.

Lees verder
Een nieuwe Horeb is uit! Om nog beter te werken aan Basisontwikkeling

Horeb is onlosmakelijk verbonden aan Basisontwikkeling. Maar toch werken er nog te weinig leerkrachten met Horeb. Hoe komt dat en wat valt er te verbeteren?

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Observeren van reken-wiskundeontwikkeling. Meer dan vak- en tussendoelen alleen

In reken-wiskundeontwikkeling gaat het niet alleen om specifieke vaardigheden. De intenties van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn immers om ook bij te dragen aan een brede ontwikkeling.

Lees verder
Hoe verdwijnt de kleutergroepverlenging op De Avonturijn?

Een extra jaar in de kleutergroep? Dat gebeurt op dit moment eigenlijk nauwelijks meer op basisschool De Avonturijn in Amsterdam. Directeur Gerda Beikes en IB-er Carry Schaap vertellen wat daar achter zit.

Lees verder
Een Thematas over Anne Frank als startactiviteit in de bovenbouw

Annelies van den Bogert koos als LIO-stagiaire ‘de verteltas’ als uitgangspunt voor haar afstudeeropdracht. Omdat zij groep 6-7-8 kreeg, ontwierp zij voor de bovenbouw een variant daarop: een thematas.

Lees verder
Activiteitenbord en keuzebord in groep 3

Leerkracht Sanne zoekt een oplossing om de ideeën en plannen van de kinderen in haar groep een serieuze plaats te geven tijdens het thematiseren. Zij gebruikt daarvoor een ‘activiteitenbord’ en een ‘keuzebord’.

Lees verder
Samen werken aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Op de OGO conferentie van 2006 was te zien hoeveel mensen samen werken om Ontwikkelingsgericht Onderwijs te realiseren. De Academie probeert hiermee praktijk en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar te brengen en van elkaar te laten profiteren.

Lees verder
Onderzoek op het wetenschapsplein

Een vast onderdeel van de OGO conferentie is het wetenschapsplein. Hier vertellen (oud)studenten over onderzoek dat zij tijdens hun studie hebben gedaan.

Lees verder
In een ontwikkelingsgerichte school trekken schoolleiding en team samen op

Tijdens de conferentie van De Academie in november van het vorige jaar hield Michiel van Dijck een enthousiaste inleiding over het veranderingsproces: wat betekent het voor het team, voor ouders en voor de directie?

Lees verder
Groep 3 als onwrikbaar bolwerk

Er wordt wat afgepraat over de overgang van groep 2 naar groep 3. Ouders zijn bezorgd over hun kinderen en scholen willen verantwoorden waarom kinderen nog steeds doubleren. Waar gaat het eigenlijk over? Ligt het aan de kinderen of aan de school?

Lees verder
De autonomie van leerlingen in de bovenbouw. Voorbereiding op de keuze voor voortgezet onderwijs

Leerlingen van groep 7 en 8 vragen om een andere attitude van hun leerkracht dan leerlingen in de onderbouw; hun autonomie is in de tussenliggende jaren gegroeid. Hoe sluit je daar bij aan als een keuze gemaakt gaat worden voor het voortgezet onderwijs.

Lees verder
Kan er alsjeblieft een OGO politie komen?

Naast juf ben ik ook moeder. Ik breng mijn kind naar school en ben daar alleen moeder. Dat probeer ik tenminste. De school is een heel gewone dorpsschool. In de schoolgids staat dat er in de onderbouw gewerkt wordt met Basisontwikkeling. Dat gaf hoop.

Lees verder
Kansen voor aardrijkskunde in het onderzoeksgerichte curriculum

In dit artikel laat Marian Blankman, docent aardrijkskunde, zien hoe leerkrachten verschillende inhoudelijke en didactische hulpmiddelen kunnen gebruiken bij de uitwerking en voorbereiding van een thema.

Lees verder
De Colombia kinderwerkgroep

Veel scholen steunen charitatieve instellingen en zamelen daar regelmatig geld voor in. Bianca Koomen van basisschool St. Wulfram laat zien dat kinderen hier een grote rol in kunnen spelen.

Lees verder
Goede onderzoeksvragen ontstaan niet vanzelf

In groep 6-7 van basisschool Drakensteyn in Enschede is het idee ontstaan om een actie te organiseren voor kinderen in Afrika. Leerkracht Inette Schut laat zien hoe zij daar onderzoek aan verbindt en de kinderen leert om goede vragen te stellen.

Lees verder
Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten

In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken. Maar hoe pak je dat aan? Bianca Oterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Lees verder
Een klas vol bruggenbouwers

Mariëlle Poland, promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet onderzoek naar de effecten van leren schematiseren in de kleuterklas op leerresultaten en -processen in groep 3.

Lees verder
Duo-skiloop en Castle Attack. Kinderen maken buitenspelmaterialen

Op basisschool Het Ruimteschip in Hoogezand hebben enkele jongens van groep 5 en 6 buiten telkens ruzie. Adjunct-directeur Veronica Stege denkt na over oplossingen waarbij de kinderen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het gebeuren op het plein.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Kinderen zoeken altijd naar bronnen. Leren in en over de Spaarndammerbuurt

In de Amsterdamse Spaarndammerbuurt komen elke dag bussenvol toeristen. Maar de kinderen die daar wonen hebben geen idee wat er voor bijzonders is aan hun buurt. Saskia van Oenen interviewt Jorie Wieriks, schoolbuurtwerker, over haar architectuurproject.

Lees verder
Een jungle vol betrokkenheid. Het verbreden van spelactiviteiten

Tijdens het meespelen kun je als leerkracht diverse impulsen inzetten. Door de spelactiviteit te verbreden, komen kinderen in aanraking met allerlei lees-schrijf en reken-wiskundeactiviteiten. Maar hoe doe je dat, spelactiviteiten verbreden?

Lees verder
“Ooooooh, wat een mooie zeepbellen.” Techniek in een groep 1-2

De groepen 1-2 op ’t Schrijverke in Den Bosch werken altijd een periode van zes weken met een bepaald thema. Al enige tijd heeft de school als speerpunt techniek. Ouders ondernemen met groepjes kinderen verschillende technieklessen.

Lees verder
Weg met verstoppertje?!

Op 23 maart keek ik naar het Jeugdjournaal. Er was een item over een Daltonschool; over hun splinternieuwe schoolplein. Er staan SmartUs toestellen, een primeur in Nederland. Dit zijn toestellen die beweging, ICT, techniek en educatie integreren.

Lees verder
Wij willen lezen!!!

Een nieuw schooljaar, nieuwe gezichtjes in groep 3. Veel verschillende kinderen en tegelijkertijd bij deze kinderen veel verschillen in leesontwikkeling.

Lees verder
Narratieve competentie. Een nieuwe manier om taalvaardigheden in de groepen 3 tot 7 te toetsen

Hoe breng je taalvaardigheid van kinderen in beeld? Mariëlle Poland, promovendus Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een nieuwe manier ontwikkeld om dit te toetsen.

Lees verder
Het Mijlpaaltheater. Enkele (OGO) punten uit theaterstuk ‘De Appeltaart’

Hoe maak je met 75 leerlingen een afscheidsavond waarbij alle leerlingen het gevoel hebben een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan de uitvoering?

Lees verder
Kritische noot bij de Inspectiebrochure Iedereen kan leren lezen. Interview met Jan Berenst

Een jaar geleden heeft de Inspectie van het Onderwijs een brochure uitgegeven: Iedereen kan leren lezen. De brochure bevat een overzicht van aandachtspunten voor het onderwijs in technisch lezen die tot doel hebben het leesonderwijs te versterken.

Lees verder
De stoel: het verbinden van betekenissen van kinderen aan bedoelingen van de leerkracht

In groep 3 van de Willibrordschool staat een bijzondere stoel in de oogartspraktijk. Na het thema ‘Het oog’ besluit de leerkracht, Sanne van der Linden, dat ze hiermee een nieuw thema zal starten.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Coachen van vernieuwing. Hoe volwassenen ontwikkelingsgericht leren

Een veranderingsproces op school slaagt alleen als het de coördinator van dit proces lukt zichzelf én alle betrokkenen deelgenoot te maken. De auteurs beschrijven hoe ze met hun cursus coördinatoren opleiden om schoolontwikkeling te begeleiden.

Lees verder
Gedeelde aandacht. Voldoende taalaanbod voor elk kind

Waarom verwerft het ene NT2-kind de Nederlandse taal sneller dan het andere? Sylvia Bacchini, docent Nederlands/NT2 aan Hogeschool InHolland, laat zien dat gedeelde aandacht hierin van groot belang is.

Lees verder
Ideaal jeugdbeleid

Wat heb je als je Bert van Oers, Micha de Winter en Jo Hermanns bij elkaar zet? Ideaal jeugdbeleid! Maar er is geen politicus die verder kijkt dan een elektronisch kinddossier met alarmsignalen of een centrum voor jeugd en gezin.

Lees verder
Doelgericht… hoe bedoel je?

De Inspectie benadrukt dat scholen een beredeneerd en doelgericht aanbod moeten hebben. Hoe doen we dat binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs? En hoe registreren we dat?

Lees verder
Thema’s en taal: naar betere resultaten

Op basisschool de Boemerang in Purmerend wordt hard gewerkt aan de doelgerichtheid van het taalonderwijs. Bij interessante thema’s komt het taalonderwijs functioneel aan bod. De betrokkenheid op de inhoud van het thema zorgt voor meer zin in taal.

Lees verder
Echt blijven lezen en schrijven helpt zwakke lezers écht!

Ondanks de brede zorg die Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt zullen er echter kinderen zijn die niet goed tot lezen komen in groep 3 en 4. Wat doe je met deze kinderen? Isabel Peters heeft hiervoor de verdiepingsaanpak ontwikkeld.

Lees verder
De toekomst van groep 8

De periode tussen kerst- en krokusvakantie is voor leerlingen in groep 8 een spannende periode. Ze bezoeken open avonden van scholen in het voortgezet onderwijs, krijgen adviesgesprekken en kiezen uiteindelijk een school waar ze naartoe willen.

Lees verder
Vygotskij aan het woord: 35 jaar na de intocht van de Sovjetpsychologen

Hoe is Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Nederland ontstaan? Waar komt het vandaan en welke theorieën liggen eraan ten grondslag?

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Verliefd op…OGO??? Thematiseren in het klein

De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 oriënteren zich vanuit de kernactiviteit lezen-schrijven op Ogo. Zij ontwerpen en begeleiden betekenisvolle leesschrijfactiviteiten rondom interessante mini-thema’s, zoals ‘Valentijnsdag'.

Lees verder
EECERA 2007: verkenning van Vygotskij’s gedachtegoed

Onder de titel Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossing Borders kwamen meer dan 750 ontwikkelaars, onderzoekers, opleiders en nascholers uit zo’n 50 landen bijeen om nieuws uit te wisselen op het terrein van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

Lees verder
Kiezen voor een school of onderwijssoort

Het was een aantal jaren geleden, wij moesten voor onze dochter een keuze maken voor een basisschool. Dat was niet makkelijk. In onze buurt stonden scholen die werkten volgens de visie van Ogo, Daltononderwijs, Montessori-onderwijs, Jenaplan.

Lees verder
Burgerschapsvorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het artikel bespreken de auteurs de achtergronden van de recente aandacht voor burgerschapsvorming en laten zij zien dat het voor ontwikkelingsgerichte scholen al veel langer vanzelfsprekend is om met burgerschapsvorming bezig te zijn.

Lees verder
Burgerschap leer je door te doen

Burgerschapsvorming beoogt een betere samenleving door meer betrokkenheid en integratie. Maar hoe bereik je dat? Barbara Nellestijn laat aan de hand van een aantal kernconcepten zien wat ontwikkelingsgericht burgerschap in de praktijk inhoudt.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Het stripverhaal: een originele manier van verslagleggen

Femke Baartman, leerkracht van groep 8 op basisschool De Achthoek, laat zien hoe je op een originele manier een thema kunt vastleggen. Naast het stripverhaal geeft ze een verdere uitleg van de gebeurtenissen binnen het thema en haar rol hierin.

Lees verder
De Vreedzame School. Een opstap naar meer betekenisvol leren

Deze Daltonschool gebruikt De Vreedzame School als steun in de rug om burgerschapsdoelen te bereiken. Wil Eiting interviewt Joke Nooder. Zij laat zien dat zij door dit programma met de kinderen allerlei activiteiten onderneemt in en voor de buurt.

Lees verder
Werken met de digitale Horeb

Een aantal enthousiaste scholen is meteen aan de slag gegaan met de nieuwe digitale Horeb. Ester van Oers beschrijft hoe ze als begeleider vanuit De Activiteit op een school de leerkrachten van de groepen 1-2 wegwijs heeft gemaakt met de digitale Horeb.

Lees verder
De TVAT: een alternatief voor de Cito-woordenschattoets voor kleuters

Sommige kinderen halen lagere scores op de Cito-woordenschattoets dan je vanuit observaties zou verwachten. Dit frustreert menig leerkracht. Renata Adan-Dirks heeft daartoe een alternatief ontwikkeld dat wel een reëel beeld geeft van de taalontwikkeling.

Lees verder
Speel je mee? Het werken met een spelscript

Een veel gehoord probleem is dat het spel in de loop van een thema bij sommige kinderen stagneert. Welke rol speel je als leerkracht hierin? Hoe geef je spel een goede impuls? De auteur laat zien dat het werken met een spelscript een goed middel kan zijn.

Lees verder
De Inspectie en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het verleden was de Inspectie van het Onderwijs niet altijd tevreden over OGO-scholen. De leerkrachten van die scholen gaven aan dat de inspecteurs naar de verkeerde zaken keken en bijvoorbeeld Horeb als observatie- en registratiesysteem niet erkenden

Lees verder
Beginnen met OGO: lezen en schrijven in pannenkoekenrestaurant. Lekker

Yvette ten Barge, leerkracht van groep 3, beschrijft hoe ze binnen het spel in het pannenkoekenrestaurant steeds meer kansen ziet om het lezen en schrijven functioneel aan het spel te verbinden.

Lees verder
Versterk de Voor- en Vroegschool

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat ongeveer acht jaar en dan is balans opmaken niet verkeerd. Uit kleinschalige onderzoeken in eigen land kwam de VVE al eerder redelijk positief uit de bus.

Lees verder
“Zeg eens aaahhh…” Startblokken in de peuterspeelzaal

Startblokken beoogt de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen optimaal te ondersteunen en stimuleren. De auteur laat zien hoe leidsters een betekenisvol aanbod ontwerpen, werken aan een pedagogische basis en spelactiviteiten begeleiden en observeren

Lees verder
Tweedaagse Winterschool 2008

Op 25 en 26 januari jl. hield De Activiteit een tweedaagse Winterschool voor leerkrachten, nascholers en andere geïnteresseerden. De ruim 40 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden. Hanneke Verkleij doet verslag van de lezingen.

Lees verder
Buiten leren. Leren in en van de natuur

De laatste tijd besteden verschillende media aandacht aan het leren in en van de natuur. Buiten leren is van belang voor alle kinderen. Maar hoe kan dat er dan uitzien?

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Meer smaak in de kinderopvang?! Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang

In het ontwerp van het Landelijk Curriculum Kinderopvang worden twee grote praktijkvelden uitgewerkt: leren in verzorgingssituaties en speelleersituaties. Beide praktijkvelden worden pedagogisch ingevuld.

Lees verder
Meer doen met minder. Lees-schrijfactiviteiten met een wekelijkse tekst in groep 3-4

Bij het werken met de wekelijkse leestekst plant Margreet lees-schrijfactiviteiten waarbij de vier onderdelen motivatie, leesbegrip, techniek en woordenschat zijn geïntegreerd.

Lees verder
Over wat OGO ons brengt…

In dit artikel beschrijft Mariëlle Poland evaluatieonderzoek naar taal en onderzoek naar leerresultaten bij rekenen-wiskunde. Het zal duidelijk worden dat OGO een positieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Lees verder
De drie H’s. Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten

Marjan van Baekel-Kan heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Dragen echte materialen in de spelactiviteit meer bij aan de spelontwikkeling van jonge kinderen dan namaakmaterialen? Op de Startblokkendag presenteerde zij haar onderzoeksresultaten.

Lees verder
De krant. Een sociaal-culturele praktijk voor onderzoekend leren

Esther Woltz is dit jaar met de groep mee gegaan van groep 4 naar groep 5. Ze vraagt zich af hoe ze het onderzoek van kinderen kan begeleiden. Middenbouwcoach Sanne van der Linden ondersteunt Esther met het vormgeven van een sociaal-culturele praktijk.

Lees verder
Omgaan met verschillen. Verslag van een rondetafelgesprek

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs gaan we uit van de ontwikkelbaarheid en onderwijsbaarheid van alle kinderen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe gaan scholen om met verschillende leerlingen? Welke mogelijkheden zien zij en welke grenzen zijn er?

Lees verder
Onzin over OGO

Taalspecialist Kees, onderzoeker Ineke, bovenschools manager Jan en inspecteur Arie stellen; met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kom je er niet! De AVI’s te laag, de woordenschat te gering, de uitval te groot en waar is het ‘beredeneerd aanbod' binnen

Lees verder
Onderzoekend en betekenisvol leren in midden- en bovenbouw

Na de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw zijn vele scholen eraan toe, om de lijn van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door te trekken naar midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er dan uit?

Lees verder
Spetters. Echte ervaringen als startpunt voor onderzoek

Levensechte ervaringen van leerlingen roepen vragen op en kunnen het startpunt zijn van onderzoek. Aan de leerkracht de taak om deze vragen helder geformuleerd te krijgen en de leerling te ondersteunen in het doen van onderzoek.

Lees verder
Dinosaurussen Een jongensthema?

Op Interconfessionele basisschool Octant zeuren de jongens van groep 1-2 al tijden om een dinosaurusthema. De leerkrachten van deze groep hebben hun twijfels of zo’n thema ook voor de meisjes in de groep genoeg kansen biedt tot ontwikkeling.

Lees verder
Dwaze piet. Het schrijven van doeteksten

Hermien Alderliesten, leerkracht van groep 4, merkt dat zij steeds meer delen uit de taal-leesmethode gaat vervangen voor thematische activiteiten. Zij laat aan de hand van het Sintthema zien hoe ze met de kinderen doeteksten schrijft.

Lees verder
Opleiden in de school. Studenten ontwerpen een Sintthema

Hoe ziet het ‘Opleiden in de school’ er nu uit? Sanne van der Linden, middenbouwcoach en opleider in de school op de Willibrordschool, laat zien hoe ze vanuit onderzoeksvragen van studenten met hen aan de slag gaat.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst

Twintig jaar geleden werkte een groepje idealistische onderwijspedagogen aan de vraag hoe het onderwijs aan jonge kinderen sterker zou kunnen worden. Het werd een vruchtbare samenwerking, want daaruit werd Basisontwikkeling geboren.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht coachen en begeleiden van leerkrachten

In het ontwikkelplan van de Gelderlandschool in Den Haag is opgenomen dat de bouwcoördinatoren, de VVE-coördinator en de OGO-coach de leerkrachten coachen op de werkvloer, door middel van klasconsultaties. Maar hoe geef je dat vorm?

Lees verder
Reken-wiskunde wiskundeactiviteiten. Een kijkje in de praktijk van pabostudenten

Op Pabo Almere komen studenten veelal voor het eerst in aanraking met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hilde Amse laat zien hoe ze studenten leert reken-wiskundeactiviteiten functioneel te verbinden aan spelactiviteiten van jonge kinderen.

Lees verder
De leesattitude van jongens

Uit onderzoek blijkt dat jongens een minder positieve leesattitude dan meisjes hebben en om die reden een achterstand in het leesonderwijs. Tamis wil met haar stageonderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leesattitude van jongens.

Lees verder
Wat toetst het Cito?

Ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en volgen is belangrijk. Vele toetsen en instrumenten zijn met dit doel op de markt gebracht. Ogo heeft haar eigen instrument om de ontwikkeling van kinderen te observeren, registeren en evalueren: Horeb.

Lees verder
Het portfolio, ook voor de onderbouw!

Het portfolio kan leerlingen helpen om te reflecteren op hun eigen werk. Maar hoe bouw je het werken met portfolio op vanaf de kleutergroepen?

Lees verder
Ik ben speciaal. Leerlingen in groep 5-6 werken aan hun portfolio

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen werken vanaf groep 1-2 met een portfolio. In de bovenbouw van deze school bestaat het portfolio uit vijf onderdelen: ik, themawerk, lezen, teksten en rekenen.

Lees verder
Elke klas een wereld van verschillen

In elke schoolklas worden leerkrachten geconfronteerd met verschillen tussen kinderen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd wel zo blijven. Om welke verschillen gaat het en welk type onderwijs maakt het mogelijk hiermee rekening te houden?

Lees verder
Opvoeden, een kwestie van respect. Een cursus voor ouders

Ouders zitten vaak met opvoedingsvragen die ze niet direct aan iemand kunnen voorleggen. De school kan de plek bij uitstek zijn om ouders bij hun opvoeding te ondersteunen.

Lees verder
Onderzoek naar het portfolio als evaluatiemethode

In het onderzoek heeft Sandra de Koster onder meer met drie leerkrachten gesproken over hun ervaringen met het portfolio. Opbrengsten en knelpunten van de portfoliomethode kwamen aan de orde.

Lees verder
Learning apart together. Een LIO -stage op een OGO -school

Hans Bakker, docent onderwijskunde en pedagogiek, laat zien hoe hij studenten voorbereidt op een LIO-stage op een OGO-school. Daarnaast rapporteert Chiel van der Veen, net afgestudeerde pabo-student, over zijn eindstage in groep 5 op de Avonturijn.

Lees verder
In de ‘verzuip’ met OGO

Tina van der Linden is een kleuterleerkracht die start met Ontwikkelingsgericht Onderwijs in haar groep. Tijdens haar zoektocht om een dierenthema in goede banen te leiden verbaast het haar telkens weer hoeveel kinderen al kunnen en weten.

Lees verder
Ouders tussen de pannen

De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld met de vorig jaar ingestelde Wet op de Medezeggenschap voor ouders daadwerkelijk toegenomen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
OGO-conferentie 2009

Ontwikkelingsgericht Onderwijs heeft zich geworteld inonze scholen. Dat blijkt wel uit het feit dat de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs inmiddels ruim tien jaar bestaat. En dat vieren we! Met een grote conferentie op 4 maart jongstleden.

Lees verder
Als ik bij mijn vader achterop zit… Woordenschatonderwijs in de praktijk

In activiteiten met een spelkarakter begeven de kinderen zich in een situatie waarin zij een rol aannemen en hun gedrag daarin gaan reguleren. Daarvoor hebben zij taal nodig. Taal die hen helpt inhoud te geven aan de rol en de bijbehorende rollendialogen.

Lees verder
Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling Didactiek en alternatieve toetsing

Mariëlle Poland laat zien welke alternatieve toetsingsmogelijkheden er zijn. Ook kijkt ze naar de resultaten van onderzoek naar woordenschatonderwijs in enkele kleutergroepen en de consequenties hiervan voor de woordenschatdidactiek.

Lees verder
Juf, hoe schrijf je hangbuikzwijn? Spelling in het speciaal basisonderwijs

Op SBO De Wissel in Houten werken de leerkrachten de laatste jaren ontwikkelingsgericht met als insteek wereldoriëntatie en taal. Toch wordt spelling nog veelal uit de methode gegeven.

Lees verder
Waarover lachen we met elkaar? Het gebruik van ICT om sociale competentie in groep 3-4 te vergroten

Vanaf januari 2008 werken vier leerkrachten van groep 3 en 4 aan de pilot Onze Klas Mijn Wereld. Ze combineren activiteiten op het gebied van sociale competentie met het gebruik van ICT. Dat blijkt een succesvolle formule.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen

In dit artikel laten de auteurs zien wat OGO kan betekenen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Lees verder
Van betekenisvolle vragen naar nieuwe kennis. Hoe het thema echt van de kinderen is

Merel Kramer is leerkracht van groep 6 van CBS De Loopplank. Zij merkt hoe belangrijk het is dat de vragen van de kinderen laten zien wat hen echt bezighoudt. De vragen geeft ze samen met de leerlingen een plek op de vragenwand.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht w erken aan spelling in het SBO

Gerri Koster, intern begeleider op SBO De Wissel in Houten, beschrijft hoe middenbouwleerkrachten bij haar op school spelling verbinden aan het thema ‘De boerderij’. Ze onderzoekt tijdens dit thema de resultaten van OGO op de spellingvaardigheid.

Lees verder
Met OGO vooruit. Onderzoek naar (hoog)begaafdheid en OGO

Trudy Honingh heeft samen met Anke M. Klein onderzoek gedaan naar de vraag of Ontwikkelingsgericht Onderwijs een positieve invloed heeft op het welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen. Ze onderzochten wat leerlingen van het OGO-concept vonden.

Lees verder
Mijn advies: vwo. Kinderen voeren hun eigen adviesgesprek

Op basisschool ABBS De Zuiderzee vinden de leerkrachten het belangrijk dat kinderen hun eigen mogelijkheden in beeld krijgen en daarover verstandig kunnen communiceren met anderen. Dat blijkt uit het voorbereiden van het adviesgesprek voor het VO.

Lees verder
Taalachterstanden in OGO?

Het grootste probleem dat uit onderzoek naar taalachterstanden naar voren komt is de geringe Nederlandse woordenschat van NT2-leerlingen ten opzichte van NT1-leerlingen.

Lees verder
Wat doen we met de canon?

De canon van Nederland als verplichte lesstof? De discussie rond de canon laait weer op. Hoe kijken we binnen OGO aan tegen de inhoud van de canon en de uitwerking ervan in leerlijnen?

Lees verder
Hoe word ik een topsporter? De inzet van leerlijnen in groep 5-6

Lorien de Koning laat aan de hand van het thema ‘Hoe word ik een topsporter?’ zien hoe zij binnen haar groep bestaande leerlijnen inzet om activiteiten van leerlingen te verdiepen en zo samen met leerlingen een canon opbouwt.

Lees verder
Samen zingt ieder zijn eigen lied. Verslag van de OGO-conferentie 2009

Op 4 maart jongstleden vierde de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs haar (ruim) tienjarig bestaan met een grote OGO-conferentie in Ede. Eva Kaptein geeft een impressie van deze dag.

Lees verder
Jippie jee, verhuis je mee?! Een thema met onderzoek in de bovenbouw

In het thema ‘Jippie jee, verhuis je mee?!’ brengt Valeska van den Bunt, de kinderen in aanraking met verschillende vormen van onderzoek, zoals bronnen- en veldonderzoek. Ze ontwerpt met de kinderen echter nog veel meer activiteiten in dit thema.

Lees verder
Ik speur naar geheimen. Leren presenteren in groep 3-4

Leren presenteren is voor alle kinderen belangrijk. Maar hoe pak je dat aan met kinderen van groep 3-4? Katja Vonk beschrijft aan de hand van het thema ‘Geheimen’ welke activiteiten ze hiervoor ondernomen heeft.

Lees verder
Groeien doe je samen

In de reeks ‘Omgaan met verschillen’ laat Bea Pompert zien hoe je gebruik kunt maken van de vijf didactische impulsen om tegemoet te komen aan individuele leerbehoeften van kinderen. Zij beschrijft daarbij voorbeelden uit een groep 5-6.

Lees verder
Kleuters en ICT? Het digitale kleuterdagboek

Lydia van Haren en Nathalie Veenbrink hebben een digitaal dagboek gemaakt voor toekomstige kleuters. Het onderwerp is: ‘wat doen wij op school?’. In onderstaand artikel vertellen zij hoe zij een en ander hebben aangepakt.

Lees verder
Van een voorgestructureerde leesmethode naar samen activiteiten structureren

De OGO-prijs 2009 is uitgereikt aan Loes Hesen en Lea Thijssen, beide leerkracht van een groep 2-3 van de Doolgaardschool in Horst. De jury noemt de overwegingen voor de toekenning van de prijs.

Lees verder
OGO-prijs 2009

Wie heeft de OGO-prijs 2009 gewonnen? Op de OGOconferentie in maart werd de OGO-prijs voor het eerst uitgereikt. Frea Janssen-Vos, voorzitter van de jury, licht de keuze van de winnaars toe.

Lees verder
Het Ontwikkelingsvolgmodel. Géén volgsysteem voor OGO

Het Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkelde het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dit volgsysteem is niet gebaseerd op toetsing, maar op observaties door de leidster of leerkracht in dagelijkse situaties.

Lees verder
Waar gaan jouw ogen naar toe? Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Hoe ontwikkel je kunstzinnige vorming bij leerlingen? Lieke Roof beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden drie punten die daarbij van belang zijn.

Lees verder
Taal, toneel en kunst. Kijken naar kunst en dan: spelen maar!

TET-lessen (Taal en Toneel) zijn spel-, kunst- en taallessen in één. Door te kijken naar kunst, hierover uit te wisselen en naar aanleiding daarvan (eigen) verhalen te spelen, ontwikkelen kinderen zowel spel-, taal- als sociale vaardigheden.

Lees verder
Het themaspel. Een belangrijke impuls voor spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding

Om nog meer aan te sluiten op de spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding van kinderen zijn de leerkrachten van de P.J. Troelstraschool, onder leiding van spelbegeleider Geri Arentsen, gestart met het themaspel.

Lees verder
Hoe betrekken we ouders bij het onderwijs?

School en ouders zijn elkaars partners in het bevorderen van de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Samenspraak en samenwerking tussen beide partijen zijn daarom belangrijk.

Lees verder
OGO-leerkracht worden in de pietenwerkplaats. De OGO-aanmoedigingsprijs 2009

Tijdens de OGO-conferentie op 4 maart jl. is de OGOaanmoedigingsprijs toegekend aan Nicole Steeghs, student aan pabo De Kempel in Helmond. Zij deed haar eindstage in groep 3 van een OGO-school in Oirlo.

Lees verder
Lezen, lezen, lezen. Speerpunten uit het onderzoek van Adriana Bus

Adriana Bus, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden doet al vele jaren onderzoek naar het leesproces van kinderen. Wat betekent haar werk voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

Lees verder
Bart Blik vergadert. Het leren in rollen in de bovenbouw

Een eigen bedrijf runnen in groep 8, hoe ziet dat eruit? Wie doet wat binnen zo’n bedrijf en wat leer je hiervan? Op Basisschool Oostelijke Eilanden krijgen groepjes kinderen een microkrediet van twintig euro om een recyclebedrijf te starten.

Lees verder
OGO én een meetlat: een schoolportret van basisschool Drakensteyn

Taal is een speerpunt van politiek, beleid en onderwijs. Basisschool Drakensteyn uit Enschede participeert in een landelijke taalpilot. Hoe vertaalt deze school het landelijk beleid naar hun OGO-praktijk en wat is de winst?

Lees verder
‘Ônger de panne’ Een cultuur-dialectproject

Susan Janssen,leerkracht van groep 3, heeft een idee om schoolbreed in verschillende thema’s de omgeving te gaan verkennen. De leerlingen van haar groep werden in de grotten echte nachtdieren.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Als een kip zonder kop

De directeur legt zijn mededelingenblad keurig neer enlegt zijn pen precies ernaast. Er valt een korte stilte. Dan zegt hij: “Ik heb een mededeling die niet op de agenda staat.

Lees verder
De rol van kennis in OGO. Kennis en (bestaans)zekerheid

De roep om overdracht van kennis en vaardigheden wordt steeds groter. Alleen zo zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Wim Wardekker schrijft over de rol die kennis speelt in de samenleving en binnen Ogo.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Valt er hier iets uit te zoeken? Hoe culturele kennis een plek krijgt in de onderbouw

Kennis ontstaat doordat mensen tegen problemen aanlopen en daarvoor oplossingen bedenken in de vorm van instrumenten en manieren van denken. Hoe breng je al die kennis over aan de kinderen in je groep?

Lees verder
Lezen is praten van papier. Betekenisverlening als motor van goed

Recente onderzoeken tonen aan wat van belang is in ‘evidence based’ leesonderwijs. Kees Vernooij heeft aan de hand daarvan een aantal kenmerken van effectief leesonderwijs vastgesteld. Zijn conclusie: gebruik een aanvankelijk leesmethode.

Lees verder
“Lukas, jij kassa zijn?” Het opbouwen van goede interacties met kinderen

In de reeks ‘Omgaan met verschillen’ dit keer aandacht voor interactie. Isabel Peters laat met praktijkvoorbeelden zien hoe je door aandacht te schenken aan verschillende lagen in de interactie vorm kunt geven aan ontwikkelende gesprekken met leerling

Lees verder
Kijk naar de sterren en luister naar de wind. Rouwverwerking bij kleuters

Sommige activiteiten zijn niet te plannen. Wat kun je bijvoorbeeld doen als een ouder van een kind in je groep overlijdt? André Weijers beschrijft hoe je bij de verwerking hiervan in de groep gebruik kunt maken van metaforen en rituelen.

Lees verder
Werken met symbolen

Het werken met symbolen in een koffertje vol sfeer is ontstaan op De Vlaamse Reus in Amsterdam, doordat de leerkrachten behoefte kregen het pedagogisch klimaat in de klas en op school zichtbaar te maken voor kinderen, ouders en collega’s.

Lees verder
Toetsen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Schoolbesturen besluiten vaak om Citotoetsen in te voeren. Maar meten die toetsen wel wat we beogen te meten? Zijn er ook alternatieven die beter aansluiten bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

Lees verder
Peuters en boeken: Kleine Muis zoekt een huis

Peuters nemen een duik in de literaire wereld van een kleine muis die op zoek is naar een groter hol via het boek ‘Kleine Muis zoekt een huis’ van Petr Horácek.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Zorgen voor de wereld. Natuur- en milieueducatie vanuit ontwikkelingsgericht perspectief

In dit artikel beschrijft Bert van Oers het belang van de deelname van kinderen aan deze betekenisvolle zorgactiviteiten.

Lees verder
NME op een dorpsschool, natuurlijk het hele jaar rond!

Op basisschool Albronda in Kiel-Windeweer is natuur- en milieueducatie geen apart schoolvak, maar geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Femke Steegstra laat zien hoe haar school dit vormgeeft, het hele jaar rond.

Lees verder
De tuin als inspiratiebron, het hele jaar door

Na een klacht over een kaal stuk grond gaan de kinderen van groep 1-2 van De Schakel in Nieuw Lekkerland aan de slag. Ze maken plannen om een tuin in te richten, kopen planten en beplanten de grond. Ook daarna blijven de kinderen actief in hun tuin.

Lees verder
Gouden momenten op de Goudse pabo

In het derde pabo-jaar bij de specialisatie jongere kind, staat op hogeschool Driestar Educatief gedurende drie perioden Ontwikkelingsgericht Onderwijs centraal.

Lees verder
Natuurlijke leeromgeving geeft ruimte aan onderwijs

In gesprekken en vakliteratuur over leren en leerprocessen lijkt het vooral te gaan over de ‘wat’ en ‘hoe’ vragen. Wat is leren precies? Hoe verlopen leerprocessen? Hoe kunnen we dit proces bij kinderen ondersteunen? ‘Waar’ vragen kom ik minde

Lees verder
Permacultuur en schoolpleinen

Kees Geljon laat zien dat het schoolplein tal van mogelijkheden biedt. Hij gaat hierbij uit van permacultuur, dat op duurzaamheid gerichte samenwerking tussen mens en zijn omliggende natuur tot doel heeft.

Lees verder
Spel en taal begeleiden in Startblokken met de vijf didactische impulsen

In de boeken van de OGO-reeks en in Zone wordt vaak gesproken over de vijf didactische impulsen. Wat zijn die impulsen precies en hoe zien ze eruit in een peuter- of kleutergroep?

Lees verder
Van onkruid tot ontdektuin

Basisscholen De Achthoek en de Piet Hein in Amsterdam hebben samen een ontdektuin ingericht. De kinderen onderhouden de tuin.

Lees verder
Worteltjes groeien niet in plastic zakjes bij de supermarkt… Samen een speelomgeving creëren

Na een prachtig nieuw schoolgebouw willen de kinderen en leerkrachten van OBS De Hobbitstee in Leerdam ook een mooie en uitdagende speelomgeving.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Kriebelbeestjes. Een taalrijk onderzoeksthema in groep 3

Het voorjaar is in aantocht. De kinderen uit groep 3 van CBS Ackerweide vinden slakken in de klimop op het schoolplein en zoeken voortdurend naar spinnen in de heg. Een prima aanknopingspunt voor het nieuwe thema ‘Kriebelbeestjes’.

Lees verder
Zorgen, dat ligt voor de hand…

Peuters steken hun handen uit de mouwen, ze zorgen voor dieren en werken in de natuur. Echte activiteiten zijn vaak heel dichtbij, laat je oog er maar eens op vallen.

Lees verder
De leerkracht op onderzoek

Onderzoek is een buzz word in onderwijsland. Niet lang geleden waren leerkrachten nog vooral object van onderzoek. Nu wordt er veel heil verwacht van onderzoek door leerkrachten zelf en is een onderzoekende houding voor leerkrachten een beroepsvereiste.

Lees verder
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Tina van der Linden laat in dit artikel beeldend zien op welke wijze zij haar onderwijs ontwerpt en vormgeeft vanuit vragen die bij haar opkomen.

Lees verder
Thuis in OGO

Wij willen graag dat kinderen zich breed ontwikkelen.We willen dat ze vol zelfvertrouwen in het leven staan, nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. We willen dat ze aan die wereld mee doen en dat al hun talenten de ruimte krijgen.

Lees verder
Ouders betrekken bij het onderwijs: samen leren

De auteur betrekt ouders door ze inzicht te geven in de motieven voor de werkwijze in de klas, hen in te schakelen als experts in thema-activiteiten en hen te betrekken bij schoolontwikkeling.

Lees verder
Een tuin vol onderzoek

Groep 5-6 van De Groote Wielen wil een tuin inrichten en gaat daarvoor op onderzoek uit. Leerkracht Lorien de Koning beschrijft hoe zij de kinderen tot drie typen onderzoek laat komen: bronnen-, praktijk- en experimenteel onderzoek.

Lees verder
Verteltafelspel en de pragmatische taalontwikkeling

De verteltafel is een veelgebruikte activiteit in onderbouwgroepen. Marlijn Nauta, student Onderwijspedagogiek aan de VU, onderzoekt welke invloed verteltafelspel heeft op de pragmatische taalvaardigheden van NT 2-leerlingen.

Lees verder
Evenveel kennis, maar creatiever. Onderzoek naar een OGO-aanpak op het vmbo

Martijn van Schaik, aio op de VU, onderzoekt hoe leraren ontwikkelingsgerichte kenmerken in het technische vmbo kunnen vormgeven. Hij vertelt over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

Lees verder
OGO-kwaliteit in kaart. Evalueren is meer dan een lijstje afvinken

Hoe breng je als ontwikkelingsgerichte school planmatig de kwaliteit van je onderwijs in beeld? Tonny Bruin beschrijft hoe teams de OGO-kwaliteitskaarten kunnen inzetten om in gesprek te gaan over kwaliteitszorg en samen kwaliteit op te bouwen.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Ondernemende taal

Het starten van een onderneming kan de context vormen voor talloze leesschrijf- en woordenschatactiviteiten.

Lees verder
Spelend groot worden. Startblokken vanaf nul

Maar hoe ziet OGO er uit voor kinderen van nul tot vier? Welke ontwikkeling maken deze kinderen door en hoe kun je daar als pedagogisch medewerker, leidster of leerkracht op inspelen?

Lees verder
Startblokken in de kinderopvang

SKE is een stichting voor kinderopvang waaraan 22 locaties zijn verbonden. Ruim twee jaar geleden zijn zij gestart met de invoering van Startblokken van Basisontwikkeling. Mieke van de Kop en Irene Staal doen verslag.

Lees verder
Een lege agenda en een vol hoofd

Soms lijkt het wel of het opbrengstgericht adagium van de laatste jaren ons vooral volle agenda’s en “druk, druk, druk… hè?” heeft opgeleverd. Leerkrachten zijn uren per week kwijt aan het vergaderen over van alles en nog wat.

Lees verder
Het verbinden van de vijf impulsen aan reken-wiskundeactiviteiten

In dit artikel richten we de pijlen op reken-wiskundeactiviteiten. In groep 2-3 is een thema over kunst. Ester van Oers laat zien hoe de leerkracht binnen dit thema de vijf didactische impulsen verbindt aan het ontwerpen van echte activiteiten.

Lees verder
You never walk alone… De visie van Jacques Carpay op de taak van

Met het overlijden van Jacques Carpay begin maart 2010 is een opmerkelijk man van ons heengegaan. Hij was van 1977 tot 1993 hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de VU en heeft aan de wieg gestaan van het OGO-concept.

Lees verder
Spelen, experimenteren, onderzoeken en weer spelen

Mirjam Hoogland, leerkracht van groep 1-2 van basisschool Leren met Plezier in Almere Buiten, wil er zorg voor dragen dat er in het thema veel manipulerend spel mogelijk is. Ze kiest daartoe voor het thema ‘Water’.

Lees verder
Geef mij de ruimte maar! Een technische community

Marcel Staring, Janneke Hagenaar en Chiel van der Veen organiseerden een zomerschool, waarin techniek een prominente plaats inneemt. In dit artikel beschrijven ze hoe zij een week lang met kinderen op ontwikkelingsgerichte wijze aan het werk zijn gegaan.

Lees verder
Een pedagogisch aanbod voor driejarigen?

Een aantal maanden geleden heeft de Onderwijsraad zijn advies uitgebracht over de inhoud en vormgeving van de voor- en vroegschoolse periode met de titel ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’. Bert van Oers geeft zijn mening over dit rapp

Lees verder
We hebben het goed op de rails. Een beeldverhaal

“Ga je mee?” De leidsters van peuterspeelzaal Het Visnet in Elst gaan graag met de peuters op stap. De peuters zijn het gewend om er met Greet, Elly en Esther op uit te gaan. De uitstapjes leveren altijd wat op, zoals dit beeldverhaal laat zien.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Past handelingsgericht werken bij OGO?

Het overkomt ons allemaal. Besturen en inspectie dringen aan op het invoeren van handelingsgericht werken. In Ogo is handelingsgericht werken een basiscompetentie waarmee de leerkracht tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen.

Lees verder
Evalueren doe je samen

Evalueren in de bovenbouw wordt verbonden aan het proces van thematiseren in de klas en de onderzoeksactiviteiten van de leerlingen. Tevens zijn er verbindingen gemaakt met de doelencirkel van Bert van Oers en de portfolioprocedure uit ‘Thema’s en taal'.

Lees verder
Horeb digitaal een echte stap voorwaarts

In de periode januari tot juni 2010 is door IVA en De Activiteit onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de digitale Horeb. In dit artikel gaan de auteurs in op de uitkomsten van dit onderzoek en op het belang van logboekschrijven.

Lees verder
Alles bij elkaar opgeteld

De onderwijsinspectie heeft als kerntaak de kwaliteit van het onderwijs te meten. Echter kijkt de inspectie door een zeer beperkte bril naar deze kwaliteit. Voor het meten van de kwaliteit van een basisschool hanteert de onderwijsinspectie kernkaders.

Lees verder
Werk aan de winkel! Over het leerrendement van de boekenwinkel

De Julianaschool heeft een boekenwinkel die gerund wordt door de kinderen van groep 7-8 van leerkracht Marjolein. Het is een échte winkel en dat is een serieuze zaak. Er komt heel wat kijken bij het opstarten en draaiende houden van de winkel.

Lees verder
Mondelinge communicatie tijdens het samenwerken

Hilde Slingerland heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit en kwantiteit van mondelinge communicatie in ontwikkelingsgerichte gesprekken in vergelijking met gesprekken op een traditionele basisschool.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Welkom! Laten wij ons eens gaan ‘bemoeien’ met ouders…

In de rubriek ‘Forum’ in Zone 4 (2009) blijkt dat 81 procent van de leerkrachten vindt dat ouders zich ook te veel met het onderwijs kunnen bemoeien. Maar moeten wij ons niet eens meer met ouders gaan bemoeien? Hoe doen professionals dat in andere landen?

Lees verder
Het laatste nieuws over Horeb

Veel peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw zijn inmiddels bekend met de digitale Horeb en zijn hier enthousiast mee aan het werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Horeb?

Lees verder
“Jij houdt van spannend, net als ik!”

In groep 7 van leerkracht Boris van de Gelderlandschool in Den Haag kan het lezen beter. De leerkracht en zijn leerlingen zijn het erover eens: te veel kinderen lezen niet graag. Daar moet wat aan gebeuren.

Lees verder
Woordenschatontwikkeling bij peuters in beeld

In schooljaar 2009-2010 heeft peuterspeelzaal Pinkeltje aangegeven graag mee te werken aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een alternatief voor de Citowoordenschattoets.

Lees verder
“Wat is dat, 12?”

Zijn dochtertje, zo vertelt de Britse neuropsycholoog Butterworth, komt thuis van school en zegt: “Papa, vandaag heb ik geleerd hoeveel 7 plus 5 is. Dat is 12.” “Mooi,” zo reageert haar vader. “Papa, wat is dat, 12?”

Lees verder
Interne begeleiders groeien mee

In ontwikkelingsgerichte scholen willen interne begeleiders de leerkrachten bijstaan in het realiseren van goed onderwijs. De auteurs, zelf externe begeleiders, beschrijven de taken van een interne begeleider in relatie tot de fasen van het vernieuwingsproces van een team. Een verhaal met een driedubbele bodem: het handelen van zowel leerkrachten als van interne en externe begeleiders.

Lees verder
Gesprekken? Blijf denken!

Door gesprekken ontwikkelen kinderen taal én denken. Bovendien hebben zij de vaardigheid om lerende gesprekken te voeren nodig voor hun toekomst. Geef kwalitatief hoogwaardige gesprekken dus een prominente plek in het onderwijs.

Lees verder
Gespreksactiviteiten in een ontwikkelingsgerichte klas

Twee auteurs gaan in op kenmerken van goede gesprekken in de context van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Lees verder
De jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten blijft!

In 2007 schreef Bianca Oterdoom een inspirerend artikel over de ‘jacht naar onderzoeksactiviteiten’ in de bovenbouw. In het voorliggende verhaal richt zij haar pijlen op de kwaliteit van de schrijfactiviteiten.

Lees verder
Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten

In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken, maar hoe pak je dat aan? Bianca Oterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Lees verder
Opnieuw op de foto

In 2003 schetste Bert van Oers in zijn artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een aantal hoofdkenmerken van OGO. In dit artikel loopt hij deze principes nog een keer langs en blikt hij terug: welke vooruitgang hebben we geboekt sindsdien?

Lees verder
Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

‘Ontwikkelingsgericht onderwijs’ is populair in Nederland. Maar wat bedoelen de gebruikers er mee? Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Lees verder
Zone bestaat 10 jaar!

Editorial.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Het kinderboek der kinderboeken

Hoewel de verhalen van Pluk van de Petteflet al meer dan veertig jaar oud zijn, smullen kinderen ook nu nog steeds van de avonturen van Pluk en zijn vriendjes. Marloes Fortuijn, leerkracht groep 1-2 van het Koraal in Assendelft, beschrijft hoe rijk een ‘Pluk’-thema kan zijn.

Lees verder
Boeksignalering

'Oplossingsgericht werken met leerlingen. Sleutels voor het professionaliseren van de begeleiding' door Jan Teggelaar, Jose van den Bosch en Teun Monster.

Lees verder
Zand is interessant!

Anne Reijrink en Joke van Winden zijn als onderwijsbegeleiders betrokken bij de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw. In dit artikel schrijven zij over een klein onderzoek dat zij samen met enkele leerkrachten uitvoeren. De vraag is welke mogelijkheden spel aan de zandtafel biedt.

Lees verder
Naar bed, naar bed…

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers zorg- en huishoudelijke activiteiten ombuigen tot interessante spelactiviteiten voor henzelf en de kinderen? En wat betekent dit voor de ontwikkeling van de kinderen? Deze vraag stelde Hermien de Waard, onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, zichzelf en ging op onderzoek uit.

Lees verder
Met jou kan ik lezen en schrijven

In Apeldoorn werken de leerkrachten van de groepen 3 en 4 op twee scholen van Stichting PCBO Apeldoorn hard aan de invoering van de ontwikkelingsgerichte aanpak van het leesonderwijs. Begeleiders Marijke van Someren en Barbara Nellestijn doen verslag van het proces en de resultaten.

Lees verder
Hoe houd je Horeb in de vingers?

Ester van Oers interviewt directeur Gerda Beikes, intern begeleider Yvonne Strackx en leerkracht groep 1-2 Jeannette Steenbakkers om een beeld te krijgen van het dagelijks werken met de digitale Horeb

Lees verder
Filmpjes verrijken begrip en woordenschat

Gerri Koster laat in dit artikel zien hoe leerkrachten het digitale schoolbord op betekenisvolle wijze kunnen inzetten in hun thematisch onderwijs.

Lees verder
ICT op De Mijlpaal

Basisschool De Mijlpaal zoekt naar de plaats die ICT kan innemen in het OGO-onderwijs op de school. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ICT een middel is en geen doel. Leerkrachten zetten ICT in binnen de lessen en de thema’s, zowel in het leerproces als bij het maken van producten. In dit artikel beschrijven ICT-coach en leerkracht Geertruud Clevering en leerkracht Ilse Koning enkele praktijkvoorbeelden.

Lees verder
ICT in OGO-scholen

Wim Wardekker houdt in dit artikel ICT-ontwikkelingen kritisch tegen het licht en gaat in op wat mediawijsheid voor leerlingen én leerkrachten zou kunnen inhouden.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Van rekenmethode naar rekenmethodiek. Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs in groep 3

Het beredeneerde aanbod van de leerkracht omvat dus haar doelen én de betekenissen van haar leerlingen. De Horebinstrumenten vormen de basis van de ‘gereedschapskoffer’ van de leerkracht. De methode hanteert zij als bron.

Lees verder
“31 kokmeeuwen en 10 ganzen, juf!” Rekenen en wiskunde in ons natuurcentrum

Ook in de bovenbouw is het goed mogelijk om aan de slag te gaan met betekenisvol reken-wiskundeonderwijs. Lorien de Koning beschrijft hoe zij in haar groep 5-6 de ‘stappenmethodiek rekenen en wiskunde in OGO’ gebruikt.

Lees verder
Communiceren in rekentaal. Noodzakelijk voor kinderen in hun spel

Maulfry Worthington heeft in Engeland onderzoek gedaan naar rekensymbolen die jonge kinderen in hun spel gebruiken.

Lees verder
“Anders zouden we natte voeten hebben!” Schematiseren in een groep 1-2

Groep 1-2 van basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland gaat op bezoek bij de molens in de buurt. Ze leren veel over hoe de afwatering van de polder werkt. In de watertafel maken kinderen een maquette van wat ze tijdens de excursie hebben gezien.

Lees verder
Ruimtelijk structureervermogen en ontluikend getalbegrip bij jonge kinderen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar rekenen en wiskunde. In dit artikel beschrijven Wil Oonk en Hilde Amse een onderzoek waarin de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht bij kinderen een verband kan houden met het verkort gestructureerd leren tellen.

Lees verder
Onderzoekend leren op de Grote Rekendag

Wat kun je als leerkracht doen als je geacht wordt de rekenmethode te volgen om daarnaast het rekenonderwijs een extra impuls te geven? Een mogelijkheid daarvoor is het organiseren van een Grote Rekendag.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Peuters rekenen in alledaagse activiteiten

Isabelle Vingerhoets laat in dit artikel zien hoe pedagogisch medewerkers in alledaagse activiteiten die zij samen met kinderen ondernemen, alert kunnen zijn op aspecten van rekenen en wiskunde.

Lees verder
Een handvol sperziebonen. Reken-wiskundeactiviteiten in de groentewinkel op de pabo

Kinderen krijgen begrip van rekenkundige handelingen als ze snappen wanneer en waarom ze het kunnen gebruiken. Het spel in een winkel biedt hiervoor allerlei mogelijkheden.

Lees verder
Spelen in de bovenbouw, onderzoeken in de onderbouw

In de onderbouw richten leerkrachten activiteiten in op basis van thematisch rollenspel; in de bovenbouw krijgen de activiteiten een meer onderzoeksmatig karakter. Chiel van der Veen laat zien dat spel en onderzoek onlosmakelijk verbonden zijn.

Lees verder
Schatgraven op de maan. Kleuters zijn onderzoekers

Kleuters die onderzoek doen? Kunnen ze dat wel? Willeke Westerlaken, leerkracht groep 1-2, beschrijft in dit artikel hoe vanuit spel en nieuwsgierige vragen naar de maan de kinderen op onderzoek uitgaan.

Lees verder
De stem van de kinderen pluk je niet van internet!

Er zijn vele onderwijssites voor handen waar je van alles af kunt halen. In veel gevallen gaat het dan om werkbladen, lesideeën, knutsels en wat al niet meer. Er zijn zelfs voor de onderbouw gehele thema’s te vinden. Maar wil je dat?

Lees verder
“Mogen we nog even oefenen, juf?” Rollenspel in de bovenbouw

Kirsten Roosenbrand beschrijft in dit artikel een praktijk uit haar groep 5 van basisschool De Avonturijn. De kinderen maken samen een film over de schepping. Onderzoek en rollenspel worden in de praktijk van een filmset gecombineerd.

Lees verder
Het leven beschouwen

Hoe kijk je naar de wereld om je heen, hoe beïnvloeden anderen jouw kijk op die wereld? Daar kun je veel gesprekken over voeren, maar beter nog: daar moet je mee aan het werk gaan in de wereld om je heen.

Lees verder
Spelen en leren. Van onderbouw naar bovenbouw

Lezing Bert van Oers.

Lees verder
Op reis zonder leesmethode

Hoe zien de eerste twee thema’s in groep 3 eruit als je voor het eerst, zonder de leesmethode van dag tot dag te volgen, je onderwijs inricht? Welke methodiek zet je in, waar moet je op letten en wat zijn de resultaten?

Lees verder
Aedonimica…? Erica…? Aerodynamica! De zoektocht van een startende OGO-leerkracht

In dit artikel het verhaal van deze zoektocht naar het goede thema, waarbinnen leerlingen doelgericht en betekenisvol bezig zijn. De leerlingen hebben zich gebogen over het onderzoek waarom een raceauto geen deuren heeft.

Lees verder
Van ‘snuffelen’ naar ‘buffelen’

Hoe maak je schoolontwikkeling tot een proces waar leerkrachten aan willen meedoen? Op De Mijlpaal begint het steeds bij snuffelen, zoeken naar eigen leervragen. Vanuit daar ontstaat met VIB-S en gerichte nascholing de ‘flow’ en begint het buffelen.

Lees verder
De kleine olifant is jarig

Een simpele vraag: “Waar ga je naartoe, Eline?” van een betrokken pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er een uitgebreide spelsituatie ontstaat. De fantasie is geprikkeld, zowel bij de pedagogisch medewerker als bij de kinderen.

Lees verder
Do you speak English?
Waarom zou je Engels leren op school? Er zijn voorstanders en tegenstanders van dit plan. Bea Pompert gaat te rade bij Janet van Hell.
Lees verder
Op weg naar Engels in de basisschool
De basisscholen in Amsterdam IJburg hebben naast hun onderwijsvisie hun eigen profiel. Het team van De Archipel heeft samen met de ouders gekozen voor het profiel Engels. De gemeente stimuleert scholen om Engels al vroeg als vreemde taal aan te bieden.
Lees verder
Nederland: wereldkampioen testen, toetsen en etiketten plakken
In Nederland wordt veel getest, getoetst en geëtiketteerd. Meer dan in de meeste landen ter wereld. Men wil weten waar de ‘schoen wringt’ en op welke manier men de kinderen het best kan helpen. En dat zo vroeg mogelijk.
Lees verder
De bibliotheek in de klas
Ingrid Born-Bijster wil een educatieve film maken. Omdat het bijna Kinderboekenweek is besluit ze haar film en activiteiten te koppelen aan het thema ‘De bibliotheek’. In dit artikel beschrijft ze hoe ze het thema met de kinderen heeft vormgegeven.
Lees verder
Het voorbeeld willen zijn bij lezen in de klas. Interview met Mienke Droop
Bea Pompert sprak met Mienke Droop over de verbeteringen van het taalonderwijs waaraan zij werkt. Vooral over begrijpend lezen in de bovenbouw.
Lees verder
We varen mee. Bouwleiders helpen koers te houden in de bovenbouw

Leerkrachten op ontwikkelingsgerichte scholen zijn zelf in het beste geval altijd gericht op hun eigen ontwikkeling. Ze willen met z’n allen op koers blijven. Je hebt als team immers niet voor niets voor OGO gekozen.

Lees verder
Startblokken en Basisontwikkeling voor nul- tot achtjarigen. Een stand van zaken in 2011

Wat is nu de stand van zaken wat betreft Startblokken en Basisontwikkeling? Welke ontwikkeling heeft dit curriculum doorgemaakt? En hoe ziet de invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering er uit?

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
“Je mag niet voordringen hoor!”

Op de Jozefschool in Venhuizen gaan de leerkrachten van groep 1-2 de werkwijze van de verteltafel preciezer uitvoeren. Aandacht voor spel, meespelen en woordenschatuitbreiding!

Lees verder
Boeksignalering

'Laat ze buiten spelen; pleidooi voor gezonde risico's' door Helen Tovey.

Lees verder
Berichten

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Complimenten
Lees verder
De kinderen van groep 1-2 houden zelf de absentielijst bij

Huub Joling geeft in dit artikel een beschrijving hoe hij de kinderen van groep 1-2 betrekt bij het controleren van absenties in de klas.

Lees verder
De directeur boft

Op de Jozefschool in Venhuizen laat het onderbouwteam zich opnieuw inspireren met betrekking tot OGO. Jaren geleden volgden zij scholing en hebben het werken met een thema in praktijk gebracht. Het wordt tijd voor nieuwe input! Samen met de leerkrachten besluit directeur Christien Bruin om één themagerichte, intensieve begeleiding te koppelen aan het thema van de kinderboekenweek ‘Helden’. En het wordt een succes!

Lees verder
Succeservaringen en uitdagingen

Iedere leerkracht zal het bekend in de oren klinken, dat er als beginner in een schoolteam veel nieuwe dingen op je pad komen, los van het onder de knie krijgen van het OGO-concept. Een uitdagende en soms zelfs ingewikkelde ‘extra’ taak. In dit artikel geeft leerkracht Marte van Vliet een beschrijving van haar onderwijspraktijk in groep 7 en legt zij uit met welke succeservaringen en uitdagingen ze te maken krijgt tijdens het thematiseren in de bovenbouw.

Lees verder
Ouders zijn meer dan welkom!

Basisschool ‘De Aanloop’ is de enige OGO school in West-Brabant. Een unieke positie die ook vragen met zich meebrengt. Hoe ‘verkoop’ je het concept aan toekomstige ouders bijvoorbeeld en hoe kunnen de huidige ouders ambassadeurs van Ontwikkelingsgericht Onderwijs worden? Vragen die Carla de Vos, leerkracht van groep 1-2 en OGO coördinator van ‘De Aanloop’, oppakt en onderzoekt.

Lees verder
Componeren in de bovenbouw van de basisschool?!

In 2005 verscheen het boek Gevangen in een schelp; Ontwikkelingsgericht muziekonderwijs in de onderbouw van Lydia de Jong en Ad van der Heijden. Met het schrijven van dit boek hebben zij een waardevolle bijdrage geleverd aan het denken over het vak muziek binnen ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw van de basisschool.

Lees verder
Pedagogisch-didactisch handelen: bouwen aan ontwikkeling

Wim Wardekker geeft in zijn artikel aan dat de OGOleerkracht pedagogiek en didactiek in het handelen integreert. In dit artikel laat Willeke Visser van de Frits Bodeschool dit zien aan de hand van het thema ‘Hier woon ik’. Een thema waarin leerlingen aan het bouwen slaan en leerkrachten de mogelijkheden aangrijpen om te ‘bouwen’ aan de verdere ontwikkeling.

Lees verder
Pedagogiek of didactiek?

Niet iedereen in de wereld buiten OGO is overtuigd van de kwaliteit van OGO. Zo hoorde ik laatst de uitspraak: “Pedagogisch gezien is OGO prima, maar aan
de didactiek valt nog wel wat te verbeteren…” In dit artikel wil ik nagaan welk misverstand mogelijk achter die uitspraak schuilt – en of ze een kern van waarheid bevat.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
De schilderijenroof… Onderzoek en spel in de bovenbouw
De leerkrachten van De Mate/’t Prisma in Doetinchem willen weten hoe ze thema’s ook in de bovenbouw vanuit een onderzoeksgeoriënteerd curriculum kunnen ontwikkelen. Onderwijsadviseur Miriam Kobussen begeleidt hen hierbij.
Lees verder
Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw
In het onderwijs bestaan nog veel vragen rondom het rekenen in de onderbouw. Student Wendy van Houten heeft onderzoek gedaan naar narratieve competentie en rekenvaardigheden.
Lees verder
Samen schrijven in een peutergroep
In peutergroepen zijn leidsters steeds op zoek naar interessante aanknopingspunten om de mondelinge en schriftelijke taaluitingen van hun peuters te verdiepen. Nooit geïsoleerd in ‘losse lesjes’ maar verbonden aan de intrinsieke motieven van de kinde
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Filmpjes verrijken begrip en woordenschat
Gerri Koster laat in dit artikel zien hoe leerkrachten het digitale schoolbord op betekenisvolle wijze kunnen inzetten in hun thematisch onderwijs.
Lees verder
Opnieuw op de foto. Ontwikkelingsgericht Onderwijs anno 2011
In 2003 schetste Bert van Oers in zijn artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een aantal hoofdkenmerken van OGO. In dit artikel loopt hij deze principes nog een keer langs en blikt hij terug: welke vooruitgang hebben we geboekt sindsdi
Lees verder
Weg van ontwikkelingsgericht onderwijs

Weg zijn van OGO. De weg naar OGO. Weg willen van OGO. Wat willen we eigenlijk zeggen met de titel van dit artikel? Iets op veel manieren kunnen interpreteren, kan zowel verwarrend als inspirerend werken.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Een beeldverhaal in groep 2/3

‘Vlieg er eens uit!’

Lees verder
Bijzondere plekken

In dit artikel laat Hanneke Saaltink zien op welke manier kunsteducatie geïnspireerd op de Reggio benadering handvatten biedt voor Kunstzinnige vorming in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Sturen op kwaliteit

Goed onderwijs staat of valt met persoonlijk contact. De leerkracht moet in staat zijn om de leerlingen naderbij te komen om hen te ondersteunen en aan te sluiten op de wereld. De kennis en vaardigheden van leerkrachten die dat kunnen is niet gering.

Lees verder
Mooi zo! Leerlingen in de kunstenaarsrol

Ontwikkelingsgericht Onderwijs streeft naar brede ontwikkeling van leerlingen. Onontkoombaar betekent dit dat leerkrachten er naar willen streven om leerlingen ook te ondersteunen in hun kunstzinnige vorming.

Lees verder
Onderneming De KunstKnaller. Betekenisvol onderwijs in een uitdagende omgeving

In dit artikel geeft, Nicole Hanegraaf een mooie praktijkbeschrijving over hoe mini-ondernemingen mogelijkheden bieden en bijdragen tot rijke betekenisvolle activiteiten!

Lees verder
Hersenspinsels

In dit artikel gaat Jo Nelissen in op verschillend hersenonderzoek en wat dit kan betekenen voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Géén dunne limonade! Groep 3/4 verzorgt de catering en rekent zich rot…

Deze week sluit de school het schoolbrede thema ‘ieren’ af en groep 3/4 verzorgt de catering: leerlingen uit alle groepen kunnen tijdens de afsluitings ochtend van het thema in groep 3/4 iets lekkers halen.

Lees verder
De taalcoördinator aan het werk

In dit artikel volgen drie verhalen van taalcoördinatoren over het werk dat zij verzetten in hun teams. Irene Pijl van De Schakel in Best, Ria van Geerenstein van De Sjofar in Apeldoorn en Femmy Sandtke van De Boemerang in Purmerend gunnen ons een kijkje

Lees verder
Winnen en verliezen

"Meester! Juf! De teams waren echt oneerlijk! Kevin, Cynthia en Bert zaten bij elkaar en wij hadden alleen Mark.”

Lees verder
Het zelfstandige leesmoment in de revisie!

Even een moment om werk na te kijken of de laatste voorbereidingen voor een les te verzorgen. Even snel iets opruimen of aan de slag met een groepshandelingsplan. Even… niet betrokken bij het lezen van de kinderen dus!

Lees verder
Een beeldverhaal uit groep 1/2

‘Zorgen voor je huisdier: een basis vaardigheid van grote klasse!’

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Historische vragen en zoektochten

In de MiBo werkgroep wordt continugewerkt aan een bepaald vraagstuk op OGO gebied in de praktijk van midden- en bovenbouwleerkrachten. De afgelopen twee jaren heeft de groep zich verdiept in de vraag naar de invulling van
geschiedenisonderwijs in OGO.

Lees verder
Waarom een iPad alleen niet genoeg is om tot leren te komen. In de leer bij Engeström

Maurice de Hond en zijn Steve Jobsschool, leerlingen die twitteren in de klas, iedere school een Digibord; zomaar wat voorbeelden om te laten zien hoe ook het onderwijs verandert onder invloed van de digitale revolutie.

Lees verder
TWIN teksten en expertlezen

In dit artikel legt Marijke van Someren uit hoe het gebruik van TWIN teksten een belangrijke bijdrage kan leveren bij leesactiviteiten. Ze geeft praktijkbeschrijvingen en suggesties over het gebruik van deze teksten voor de onderwijspraktijk.

Lees verder
Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Op de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGO-specialisatie te volgen. Het idee achter het programma is ‘practice what you preach’.

Lees verder
De teksten van de kinderen doen ertoe!

Op basisschool Octant in Assendelft heeft het team binnen hun taalbeleid een prachtige leerlijn ‘Teksten schrijven’ ontwikkeld van groep 1 tot groep 8. Het onderwerp wordt breed uitgewerkt.

Lees verder
Spel en hoogbegaafdheid

Mariëlle Cromwijk, studente Pabo 4, heeft voor haar minor een klein onderzoek gedaan naar spel bij hoogbegaafde kinderen.

Lees verder
Stimulerend leiderschap? Een goede vraag!

Wat is er nu stimulerend aan leiderschap? In mijn hoofd vormt zich direct het beeld van een enthousiaste schoolleider die zijn mensen weet te inspireren voor goed en betekenisvol onderwijs.

Lees verder
Ontwikkelen: dat doe je samen!

In 2005 is het onderbouwteam van de Koningin Beatrix school in Ouddorp gestart met het nascholingstraject Basisontwikkeling bij De Activiteit onder begeleiding van Janneke Hagenaar. Nu, in 2012, gaan we dit traject afsluiten.

Lees verder
Praktijkcolumn

Bij het thema ‘Piraten’ hoort natuurlijk een schatkist. Als de kinderen ‘s morgens hun plekje in de kring opzoeken staat er een ijzeren schatkist midden in de kring. Meteen ontstaan er gesprekken over wat er in zou zitten,
hoe hij open moet, enzovo

Lees verder
Studenten doen onderzoek. Uit onderzoek blijkt: Leesmotivatie hoger op Ontwikkelingsgerichte scholen
Vijf studenten aan de Pabo van Inholland in Alkmaar hebben dit jaar deelgenomen aan een afstudeerkring rond Begrijpend Lezen & Opbrengstgericht Werken.
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Een beeldverhaal in de bovenbouw. ‘Sunny Shop, daar vrolijk je van op!’

Het thema in groep 7b van Chantal Driessen van basisschool De Kring in Alkmaar is een eigen winkel in de school. De winkel wordt gerund door vijf afdelingen: afdeling inkoop, productie, verpakking, financiën en winkelinrichting.

Lees verder
Onderzoek Woordenschat op De Archipel

Basisschool De Archipel op Amsterdam IJburg is één van de ASKO OPLIS-scholen waar studenten de mogelijkheid krijgen om de theorie van de colleges op de Pabo om te zetten in een echt onderzoek op de werkvloer.

Lees verder
Dozendorp, een leeravontuur
Lees verder
Stem, taal, verhaal: betekenisverlening in Ontwikkelingsgericht onderwijs
Lees verder
Betekenisvol techniek leren
Lees verder
Dansend naar school
Lees verder
Gemengd naar school. Een actieplan voor Amsterdam
Lees verder
Bezoek aan verschillende kunstenaars
Lees verder
Bezoek aan de kunstuitleen
Lees verder
Kielster Kunst Kabinet
Lees verder
Foto’s powerpoint
Lees verder
Zevenije: groep 7 maakt zijn eigen werelddeel
Lees verder
In the Mood. Een Onderwijspedagogische kijk op muzikale ontwikkeling
Lees verder
Samenwerkend leren in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Lees verder
Het verhaal van muis
Lees verder
De Romeinen
Lees verder
Bijzondere Basisontwikkeling
Lees verder
Groep 1-2 leert wiskunde
Lees verder
Groep 1-2 leert wiskunde. Foto’s van bouwactiviteiten en bouwtekeningen
Lees verder
Illustraties bij groep 1-2 leert wiskunde
Lees verder
Verschillen in het begeleiden van schematiseren in de Basisontwikkeling
Lees verder
Literatuurlijst
Lees verder
Het afsprakenboek
Lees verder
Op zoek naar levenswaarden. Het afsprakenboek
Lees verder
Pionieren op IJburg: De Willibrord, een nieuwe school in een nieuwe wijk
Lees verder
Opleiden in Ogo school. Nestelen en uitvliegen met de Pabo
Lees verder
Reactie op Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling
Lees verder
Reactie op het concept-eindrapport. Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling
Lees verder
Kennis door spel: co-constructie van leidster en kinderen
Lees verder
Laat taal leven!
Lees verder
Sesamstraat in de klas
Lees verder
Sesamstraat op de Pabo: een aanrader
Lees verder
Brochure Meldplicht. Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs
Lees verder
Een samenvatting van de klachtenregeling
Lees verder
Protocol: De rol van het bevoegd gezag en de schoolleiding
Lees verder
Protocol Rol van de Contactpersoon wanneer iemand betrokken bij de school aangeklaagd wordt
Lees verder
Vertrouwenscontactpersoon
Bovenschoolse afspraken zoals die zijn vastgesteld voor het Netwerk CP Amsterdam
Lees verder
Literatuur en achtergrondinformatie over kindermisbruik
Lees verder
Basisontwikkeling: Een Vygotskyaanse strategie voor ontwikkelingsstimulering
Lees verder
Een voorbeeld uit het activiteiten boekdidactische hulpmiddelen:
De rol van de leerkracht in spelactiviteiten. Wat ga je doen en hoe?
Lees verder
Observatiemodel voor constructiespel en beeldende activiteiten
Lees verder
Observatiemodel voor constructiespel en beeldende activiteiten. Met voorbeelden
Lees verder
Voorbeeld van een Logboekbeschrijving
Lees verder
Observatiemodel voor reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
Observatiemodel voor reken-wiskundeactiviteiten. Met voorbeelden
Lees verder
Basisschool De Avonturijn: Protocol verlengen
Lees verder
Speciale aandacht voor de overgang van de spelactiviteit naar de bewuste leeractiviteit
Lees verder
Beschrijving van het thema ‘Hulp geven’
Lees verder
Meer lezen over het schoolbuurtwerk in Amsterdam-Westerpark
Lees verder
Zo maken we het onderwijs beter
Lees verder
Verslag analyse interviews ‘Aardrijkskunde en OGO’:
Meer zicht op de rol en positie van het vak aardrijkskunde in de bovenbouw van het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs
Lees verder
Het analyse-instrument voor lees-schrijfactiviteiten
Lees verder
Het automatiseringsproces
Lees verder
Leren zwemmen op een pianokruk
Een beschouwing over de Inspectiecampagne voor het technisch lezen
Lees verder
Het wordt allemaal minder…
Lees verder
Promotieonderzoek: De Schatkist van het Schematiseren
Lees verder
Wim de Haan beschrijft in het artikel:
De toekomst van groep 8 de snuffelstages en interviews met brugklassers die de kinderen van groep 8 hebben ondernomen. Binnen het thema ‘Mijn toekomst’ heeft hij ook andere facetten aan de orde laten komen. Hier volgt een overzicht.
Lees verder
Inleiding van het boek Méér dan onderwijs
Lees verder
Hoe werk je met Méér dan onderwijs
Lees verder
Verdiepingsaanpak voor zwakke lezers – overzicht
Lees verder
Observatiepunten zwakke lezers
Lees verder
Reading and Writing with Struggling Readers. A Vygotskian Approach
Lees verder
Toezicht op Burgerschap en Integratie
Lees verder
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
Lees verder
The Thematic Vocabulary Assessment Test
A new ecologically valid instrument for assessment of Dutch lexical knowledge of bilingual kindergarten pupils in developmental educaton.
Lees verder
Horeb. Inhoudelijke handleiding
Lees verder
Technische handleiding Horeb
Lees verder
Oorlog rond de slotgracht
Lees verder
Tweedaagse ‘Winterschool’ 2008
Lees verder
Spelling groep 3-4
Lees verder
Het gebruik van woordenschat bij peuters
Lees verder
Workshop: Echt doen alsof
Lees verder
Architectuur in Almere
Lees verder
De inhoudsopgave van de nieuwe Basisontwikkeling
Lees verder
Praktijkbrochure ontwikkelingsgericht leesonderwijs
Lees verder
De leesattitude van jongens
Strategieën voor het verbeteren van de leesattitude van jongens
Lees verder
De leesattitude van jongens. Literatuurlijst
Lees verder
Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst. Literatuurlijst
Lees verder
Het portfolio voor de bovenbouw als evaluatieinstrument
Verslag van een tussenevaluatie in het kader van een onderzoeksstage
Lees verder
Heimwee naar ouderwets stampwerk
Lees verder
Opvoedingsondersteuning voor ouders in school
Een voorbeeld uit de cursus: een stappenplan om gedrag te verbeteren
Lees verder
Reflectie op thema ‘Dierenopvanghuis’
Lees verder
Schrijfschema voor kinderen om een eigen adviesverslag te schrijven
Lees verder
Adviesverslag van Celina
Lees verder
Advies blad van Sem
Lees verder
Een weblog in groep 3-4. Waarover lachen we met elkaar?
Lees verder
‘De fietsenhoek’
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen
Lees verder
Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling. Didactiek en alternatieve toetsing Literatuurlij
Lees verder
An educational change in teaching:
The efficiency of ‘Development-oriented Education’ on the spelling skills of the ‘poor speller’.
Lees verder
Met OGO Vooruit
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), als inzet voor begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen binnen de eigen klas.
Lees verder
Reflecties op een Cultuurhistorisch Onderzoeksprogramma in de Onderwijspedagogiek
Rede opgesteld ter gelegenheid van het afscheid van Wim Wardekker van de Vrije Universiteit (23 januari 2009).
Lees verder
Wat doen we met de Canon?
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Wat doen we met de canon?
Lees verder
Afsluiting OGO-conferentie 4 maart 2009
Lees verder
Leerlijnen binnen het thema ‘hoe word ik een topsporter?’
Lees verder
De vrije schop van David Beckham
Lees verder
Moviemaker werkt zo
Lees verder
Een impressie van De Dierenwinkel in groep 2-3
Lees verder
Weekplanning ‘Jippie Jee, verhuis je mee?’
Lees verder
Deze impulsen zet Nicole Steeghs in tijdens het thema ‘Het pietenhuis’
Lees verder
Mijn gouden Ogo-moment
Lees verder
Boekrecensie Tim doet het niet!
Lees verder
Format ondernemingsplan
Lees verder
Foto-impressie thema over microkredieten
Lees verder
Uitleg van het leesschema
Lees verder
Bijlage bij het artikel Waar gaan jouw ogen naartoe?
Bloemen zijn rood (lied)
Lees verder
Literatuurlijst bij Waar gaan jouw ogen naartoe? Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht
Lees verder
Boekrecensie “Spelen om te vertellen” Taal en Toneel en extra informatie
Lees verder
Two More Miles To Go
Naar een balans tussen foneemtraining en betekenisverwerving in de bestrijding van leesproblemen en (pseudo-)dyslexie
Lees verder
Oudercontacten in ontwikkelingsgerichte scholen
Lees verder
Schema voor activiteitenplanning in peutergroepen
Lees verder
Betreft: Aanvraag ontheffing voor de CITO kleutertoetsen.
Lees verder
De Academische Opleidingsschool
Lees verder
Teaching children to read
Lees verder
Literatuurlijst bij artikel van Dorian de Haan – Lezen is praten van papier
Lees verder
Literatuurlijst bij artikel van Isabel Peters – “Lukas, jij kassa zijn?”
Lees verder
Bronnen NME
Lees verder
Bronnen NME
Lees verder
NME-kalender van basisschool Albronda in Kiel-Windeweer
Lees verder
Foto-reportage OBS De Hobbitstee in Leerdam
Lees verder
Het materialenboek H10
Lees verder
Zorgen, dat ligt voor de hand…
Lees verder
Ideeën voor de ontdektuin naast de school. Wat willen kinderen zelf?
Lees verder
Plan van aanpak. Ontdektuin Piet Hein en Achthoek
Lees verder
Tijdpad, bijhorend bij plan van aanpak ontdektuin Piet Hein en Achthoek
Lees verder
Spel voor taal
Een onderzoek naar de invloed van verteltafelspel op de pragmatische taalontwikkeling van jonge NT2-leerlingen.
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 2 2010
Lees verder
Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool
Lees verder
Met de kwaliteitskaarten aan het werk!
Lees verder
Stappenplan kwaliteitszorg met OGO-kwaliteitskaarten in kaart brengen
Lees verder
Uit: Het klusdagboek van juf Westerlaken
Lees verder
Groep 1-2b Een gepland gezamenlijk thema voor de kleutergroepen
Lees verder
Een community worden, zijn en blijven
Lees verder
Reken-wiskundeactiviteiten. Het 3D-model
Lees verder
Zo ziet het invoeringstraject van SKE eruit
Lees verder
Observatiemodel voor spelactiviteiten. Manipulerend spel en rollenspel
Lees verder
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool
Lees verder
Prof. Jacques Carpay (1933 – 2010) en de Onderwijspedagogiek in Nederland
Lees verder
You never walk alone… De visie van Jacques Carpay op de taak van de Onderwijspedagogiek
Literatuurlijst
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 3 2010
Lees verder
Opleiden in Ontwikkelingsgericht perspectief. Boekbespreking
Lees verder
De kwaliteit en kwantiteit van de mondelinge communicatie in de kleine groep
Lees verder
Evalueren met kinderen
Lees verder
De meerwaarde van HOREB P.O. digitaal
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 4 2010
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 1 2011
Lees verder
Literatuurlijst bij ‘Spatial structuring and the development of number sense:
A case study of young children working with blocks’
Lees verder
De activiteit: post adresseren en bezorgen/ plattegrond hiervoor maken
Lees verder
Bronnen bij Artikel Niko Fijma
Lees verder
Stap 2: 3D-analyses maken van enkele reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
Stap 1: een themaplanning maken met ‘volle’ reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
Het leven beschouwen
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel ‘Spelen in de bovenbouw, onderzoeken in de onderbouw’
Lees verder
Carnaval in de kennisfabriek
Lees verder
Op zoek naar de zon. Kleine kring rondom het gebruik van bronnenmateriaal
Lees verder
Ik ben een astronaut
Lees verder
Hoe schoolontwikkeling een feestje wordt op de werkvloer
Lees verder
Overzicht recente publicaties van Mienke Droop
Lees verder
Narratieve competentie en rekenvaardigheden in groep 3 en 4 van de basisschool
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 3 2011
Lees verder
De studiereis naar Canterbury in Engeland.
Lees verder
Filmpjes startactiviteit engels
youtube links
Lees verder
Kikker en het vogeltje. Samen een prentenboek in het Engels vertalen
Lees verder
Handleiding voor de leerkracht bij het project ‘Bibliotheek in de klas!’
Lees verder
‘Boek aan Zee’
Lees verder
Implementing dynamic assessment in the classroom
a practice of teacher support in schools for developmental education
Lees verder
Een kwalitatieve studie naar een ontwikkelingsgerichte visie op educatief partnerschap
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 4 2011
Lees verder
Hier woon ik
Lees verder
Planning en reflectie
Lees verder
Hier woon ik: Powerpoint
Lees verder
Spel bewust! Ontwikkelingsgericht spellingsonderwijs in groep 3.
Lees verder
De situatie van het basisonderwijs
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Van Ons – Voor Hier
Een kunsteducatief project voor groep 1-2 van het basisonderwijs.
Lees verder
Kunstzinnige vorming in het ontwikkelingsgericht onderwijs
Lees verder
Bijzondere plekken
Lees verder
De nieuwe Horebsite, ook voor de bovenbouw en voor kinderdagverblijven
Lees verder
Lijstjes van taakomschrijvingen en kwaliteiten
Lees verder
Onderneming de Kunstknaller
Lees verder
De boeken Top 5 van groep 6/7 van Cbs Het Kompas in IJmuiden
Lees verder
Leesmotivatie bevorderen
Lees verder
Zin in lezen… Naar een andere aanpak van lezen in groep 3
Lees verder
Spel bij hoogbegaafde kinderen
Lees verder
Bericht voor Zone van De Volgende Stap
Lees verder
In de leer bij Engeström
Lees verder
Bronnen bij artikel Van der Zwaard
Lees verder
Logboekplanning
Lees verder
Woordenlijsten uit het portfolio van Barendine Punt
Lees verder
Boekentips thema: De kapper
Lees verder
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Lorien de Koning laat in dit artikel zien hoe juf Lobke van groep 6 gebruikmaakt van de ‘Funds of knowledge’ van haar leerlingen. Rond het thema ‘Feest vieren’ maakt zij gebruik van de kennis en vaardigheden die de leerlingen buiten de school verworven hebben. Deze kennis en vaardigheden vormen namelijk een voedingsbodem voor verdere ontwikkeling, en erkenning ervan laat leerlingen ervaren dat ook wat ze buiten school leren van betekenis is.

Lees verder
Nieuwe website!
ZONE heeft een nieuwe website, met meer mogelijkheden en een wijze om snel op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Lees verder
Zo zijn de manieren op basisschool De Aanloop
De ouderparticipatiegroep van basisschool De Aanloop heeft een brochure uitgebracht over de OGO praktijk bij hun op school.
Lees verder
Column droomschool
Carla de Vos, leerkracht op de Leonardo-afdeling van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht, stuurde een column over de droomschool.
Lees verder
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering
Tonny bruin heeft vanuit de kenniskring ‘Leren en Innoveren’ in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en vier academische basisscholen, een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop leerkrachten meer eigenaar van hun ontwikkeling worden. In de
Lees verder
Leernetwerk, het werkt!

In dit artikel geeft Marlies de Wever, werkzaam bij BCO-Onderwijsadvies, een beschrijving van de praktijk en resultaten rondom innoveren met leernetwerken en haar werk als schoolbegeleider.

Lees verder
Neem de tijd om te spelen

Linde Heppener, studente Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, geeft in dit artikel een verslaglegging van haar ervaringen met Startblokken van
Basisontwikkeling en de relevantie van spel voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees verder
Woordenschatonderwijs is leuk en ontwikkelingsgericht!

Onze leerlingen worden steeds betere sprekers, lezers en schrijvers. Woordenschat-ontwikkeling staat veel in de belangstelling als onderdeel van taalontwikkeling. In dit artikel geeft Gerri Koster een beschrijving van een begeleidingstraject waarbij er een toolkit ontwikkeld is om de woordenschat te stimuleren.

Lees verder
Complimenten – VOL LOF!

Binnen het project VOL LOF! onderzoeken Mariëlle Dekker en Hélène Steijn, projectleiders en intern begeleiders op basisschool De Mijlpaal, wat het geven van specifieke en gestructureerde feedback én het coachen van leerlingen oplevert.

Lees verder
Boeksignalering

"Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit." van Bas van den Berg, Aat van der Harst, Cocky Fortuin-van der Spel en Hartger Wassink.

Lees verder
Boeksignalering

Het is jullie vast niet ontgaan dat Charlotte Dematons, auteur van onder andere 'De gele ballon' en 'Sinterklaas' weer een nieuw prachtexemplaar heeft geschreven: 'Wij houden van Holland!'. In deze boeksignalering volgt een beschrijving van drie leerkrachten die het boek in hun onderwijspraktijk gebruikt hebben.

Lees verder
Gebruikmaken van verborgen kennis van leerlingen

Monique Volman geeft in dit artikel aan dat er in het onderwijs vaak sprake is van een discontinuïteit tussen school en de thuissituatie. Het belang van dit perspectief beschrijft zij via het werk van Luis Moll en zijn onderzoeksgroep in de Verenigde Staten.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Echt begrijpen wat je leest: de inhoud doet er toe!

In dit artikel beschrijft Yvonne van Rijk het belang van betekenisvol leesonderwijs, waarbij de inhoud nét zo belangrijk is als het aanleren van leesstrategieën, die in veel begrijpend lezen methoden centraal staan. Ze gaat in op de kracht van de ontwikkelingsgerichte leespraktijk.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie.' van Gert Biesta. Uitgeverij Boom Lemma, 2012.

Lees verder
Hoe werkt een raket?

In dit artikel kijken we mee met de onderzoeks-activiteiten van Willem om te zien hoe hij leesstrategieën, metacognitieve vaardigheden, begripsvorming en woordenschatuitbreiding steeds inzet om verder te komen in zijn onderzoek naar de werking van raketten.

Lees verder
In gesprek met de ‘OGO inspectie’

Op 14 september 2012 gingen zo’n dertig vertegenwoordigers van OGO-scholen in gesprek met de Inspectie. OGO-scholen willen de beste opbrengsten voor elk kind, óók op het gebied van taal en rekenen. En de Inspectie is óók gericht op brede vorming. Dat staat immers in de wet op het basisonderwijs! Toch ‘schuurt’ het nogal eens tussen OGO-scholen en de Inspectie. Tijd voor een goed gesprek.

Lees verder
Van ‘min naar plus’ (be)sturen

Onderwijskwaliteit staat in ‘de min’ en moet naar ‘de plus’. Op Kindcentrum De Ontdekking staat kwaliteitszorg bovenaan de agenda. De Ontdekking maakt eigen keuzes waar het kwaliteitszorg betreft. De directeur heeft hierin het vertrouwen van haar bestuur. Nicole Hanegraaf vertelt haar verhaal als schoolleider.

Lees verder
Opbrengstgericht werken, een koud kunstje?

Opbrengstgericht onderwijs valt samen met de ambitie om hogere meetbare toetsresultaten te kunnen bewerkstelligen. Maar wat als de normering van deze toetsen überhaupt niet te vergelijken is met de populatie van de school? Zo is Villa Kakelbont een kleine basisschool op het asielzoekerscentrum in Den Helder. Chiel van der Veen beschrijft hoe drie leerkrachten van deze school gewerkt hebben aan opbrengstgericht én betekenisvol woordenschatonderwijs.

Lees verder
Taal verbeteren: van saai naar uitdagend én succesvol!

In dit artikel schrijft Marlies de Wever over haar werk in Noord- en Midden- Limburg. Ze is als onderwijsbegeleider al jarenlang bezig OGO in te voeren in verbetertrajecten op tal van scholen. Opbrengstgericht werken lukt het best als er vanuit thema’s en betrokkenheid, betekenisvolle activiteiten ontstaan voor alle leerlingen, dat is haar opvatting en missie.

Lees verder
Inleiding

Lees hier de inleiding van dit themanummer: OGO en Opbrengstgericht werken: ‘De Piepjestoets’ door Bea Pompert.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
In gesprek met de OGO-Inspectie

Op 14 september 2012 gingen zo’n dertig vertegenwoordigers van OGO-scholen in gesprek met de Inspectie. OGO-scholen willen de beste opbrengsten voor elk kind óók gericht op brede vorming. Dat staat immers in de wet op het basisonderwijs.

Lees verder
Berichten

Bekijk hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Een gouden moment, daar doe je het voor!

Scholen zijn vaak bezig met allerlei acties en goede doelen. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) worden deze activiteiten in de bovenbouw onderzoeks-matig benaderd. In dit artikel gaat leerkracht Hanny Theunissen in op haar praktijk en wordt duidelijk hoe haar leerlingen geld voor het schoolkamp verdienen.

Lees verder
Spelbegeleiding stimuleert peuters in hun ontwikkeling

Op de Ds. G.H. Kerstenschool in Borssele is vorig jaar de pilot ‘Peutergroep’ van start gegaan. Daarbij begeleiden behalve de pedagogisch medewerkers ook leerkrachten de peuters. De hoop die de overheid koestert, is dat er op diemanier een kwaliteits-verbeteringsslag plaatsvindt in de voor- en vroegschoolse educatie. In dit artikel wordt beschreven hoe de school in Borssele werkt aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en spelbegeleiding.

Lees verder
Op weg naar… onderzoekend leren

Anita Kesselaar, leerkracht groep 7, werkt op een thematisch onderzoekende manier aan betekenisvol onderwijs. Zij wil kinderen nieuwsgierig maken zodat ze vragen gaan stellen. Anita zet in op vaardigheden die ruimte creëren om op een onderzoeksmatige manier wetenschap en techniek in thema’s in te bedden.

Lees verder
Wetenschap en techniek dialogisch onderwijzen in de 21e eeuw

Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met allerlei toepassingen en producten uit de wetenschap en techniek. Dit noodzaakt dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn om te kunnen deelnemen aan deze samenleving. Deze publicatie gaat kort in op de inhoud van het wetenschap en techniek-onderwijs voor de 21e eeuw en hoe dat via een dialogische didactiek te onderwijzen is.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Een blik op Techniek, van 3 tot 8 jaar' van Leen de Bie. Abimo Uitgeverij, 2009. Daphne Dekkers & Ester van Oers.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Baanbrekers en boekhouders. Herinneringen aan 50 jaar kleuters.' van Frea Janssen-Vos. Van Gorcum, 2012.

Lees verder
BSO is niet saai!

Mandy van Nispen is een enthousiaste pedagogisch medewerker van kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. Ze volgt de scholing ontwikkelings-gericht werken samen met de onderbouw en het kinderdag-verblijf. Voor Mandy betekent dat meedenken en meedoen met de interessante thema’s, ook op de BSO. Hoe ze dat doet beschrijft zij in dit artikel.

Lees verder
Complimenten

Op basisschool Het Spectrum in Hoorn wordt in alle groepen ingezet op doelgericht werken aan taal. Aanleiding hiervoor is de constatering dat er hard gewerkt wordt aan betekenisvol aanbod, maar dat de opbrengsten achterblijven bij de verwachtingen.

Lees verder
Vraag en antwoord

Gedurende het thema wordt er veel geproduceerd dat een zichtbare plek in de klas nodig heeft: brainstormoverzichten, onderzoeksvragen, verslagen, nieuwe woorden, etcetera. Veel hiervan komt terecht op mijn themawand. Mijn themawand hangt hierdoor erg vol en wordt onoverzichtelijk. “Hoe richt ik mijn themawand in zodat het verloop van het thema inzichtelijk blijft?”

Lees verder
Aan de kant! De brandweer komt eraan!

Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt in het semester waarin het thematisch werken met kleuters centraal staat, ook aandacht besteed aan techniek met kleuters. In dit artikel doen twee studenten van de tweejarige deeltijdopleiding verslag van hun thema-uitwerking en de manier waarop zij de inhouden vanuit het vakgebied Natuur en Techniek hierin een plek gegeven hebben.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Brochure Rekenen en Wiskunde
In OGO is rekenen en wiskunde meer dan sommen maken.
Lees verder
Ontbijten met boekfiguren

In dit artikel wordt duidelijk hoe het jaarlijkse voorleesontbijt een geweldig succes wordt en resulteert in drie weken leesplezier. De taalcoördinator zorgt ervoor dat de rol van de leerkrachten inhoudelijker wordt en dat lezer en voorlezer ‘op de agenda’ blijven.

Lees verder
Let’s dance!

Beeldverhaal.

Lees verder
Lezen en luisteren met begrip

Susanne de Groot heeft op haar school onderzoek gedaan naar de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 op het gebied van begrijpend lezen en luisteren. In dit artikel vertelt zij over dit onderzoek en hoe leesstrategieën aan bod komen op school.

Lees verder
Berichten

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Onderzoek is ook werk in uitvoering!

In dit artikel beschrijft Sabine Krah haar onderzoek waarmee zij als onderwijspedagoog afstudeerde. Zij heeft gekeken naar de cognitieve opbrengsten, motivatie en zelfvertrouwen van kinderen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en heeft deze resultaten vergeleken met Programmagerichte scholen.

Lees verder
Klaar voor de start

Het team van basisschool De Lichtkring in Zuidlaren werkt gezamenlijk aan een schoolbreed thema rondom ‘Sport en spel’. Door samen aan dit thema te werken, krijgt het proces van thematiseren richting én diepgang. In dit artikel wordt beschreven hoe de school aan de slag is gegaan.

Lees verder
Diaplus: dé online tekstenbank!

Veel bovenbouwleerkrachten kiezen mooie, actuele en interessante onderwerpen voor hun thema’s. Het is vervolgens vaak lastig om bij dat onderwerp of bij de onderzoeksvragen van leerlingen geschikte teksten te vinden. Vanaf dit najaar komt er een oplossing voor dit probleem! De Activiteit gaat in samenwerking met Diataal, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, digitale bronnenpakketten ontwerpen voor Diaplus.

Lees verder
Meerwetende partners bij bewegingsonderwijs

Pabo-studenten en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een spannende combinatie. Beelden van en beleving bij OGO zijn zeer divers. In het bewegingsonderwijs-curriculum van Driestar Educatief gaan studenten met opdrachten aan de slag die ontwikkelingsgericht zijn maar eerst niet als zodanig worden benoemd. Reflectie op deze opdrachten laat zien dat beelden scherper worden en OGO veel meer wordt gewaardeerd.

Lees verder
Pedagogiek en didactiek komen samen in modern bewegingsonderwijs

Dit artikel gaat in op eerdere publicatie in Zone (1, jaargang 11) over het samengaan van pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten op ontwikkelingsgerichte scholen. Chris Hazelebach, medeauteur van ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’, beschrijft zijn methode en wat hij als opleidingsdocent meeneemt van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in het bewegingsonderwijs.

Lees verder
Boeksignalering

'Het Klokhuisboek over spor t en wetenschap.' door Fiona Remptet, Klokhuis en Pimento, 2012. En: 'Een duik in het diepe.' door Peter Vervloed, Uitgeverij Zwijsen.

Lees verder
Vraag en antwoord

Vragen van de leerkracht op de vragenwand.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Boeksignalering
Bij kinderen met dyslexie staat leesplezier voorop
Lees verder
Let’s dance
Een beeldverhaal
Lees verder
Boeksignalering

Klaar voor de Kinderboekenweek.

Lees verder
Vraag en antwoord
Vragen op de vragenwand
Lees verder
Ontbijten met boekfiguren
In dit artikel wordt duidelijk hoe het jaarlijkse voorleesontbijt een geweldig succes wordt en resulteert in drie weken leesplezier.
Lees verder
Onderzoek is ook werk in uitvoering
In dit artikel beschrijft Sabine Krah haar onderzoek waarmee zij als onderwijspedagoog afstudeerde.
Lees verder
Klaar voor de start

Behorend bij artikel ‘Klaar voor de start’ / Tonny Bruin.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Startblokken op de agenda houden

In 2006 besluit SKE kinderopvang Enschede een pedagogische kwaliteitsslag te maken. Dit leidt tot de doelstelling om in 2010 op alle locaties ontwikkelings-gericht te werken met Startblokken van Basisontwikkeling. In dit artikel bespreken we hoe we intern de medewerkers scholen, coachen, en hoe we Startblokken op de agenda houden.

Lees verder
Vragen over HOREB

HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Het is een observatie, registratie en planningsinstrument dat onlosmakelijk verbonden is met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Met HOREB ga je beter ref lecteren op je handelen, beter differentiëren én begeleiden. In deze ‘Vraag en antwoord’ meer over het gebruik van HOREB.

Lees verder
Ridder Rikki

De leerkrachten van basisschool De Piramide in Ridderkerk werken aan verbetering van hun onderwijs. Zij doen dit door middel van het invoeren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Tijdens dit proces leren de onderbouwleerkrachten werken met de verteltafel. Doris den Besten, leerkracht van groep 3, is enthousiast. Isabelle Vingerhoets laat in dit artikel zien hoe deze juf haar taaldoelen verbindt aan de verteltafel.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Lastige Kinderen? Heb jij even geluk. Omdenken in opvoeding en onderwijs' van Berthold Gunster.

Lees verder
Eigenaarschap en leren-leren bij het lezen

In dit artikel beschrijft Monique van Wijlick hoe zij met haar groep 4 leerlingen individuele leesplannen maakt. Ze doet dat met alle kinderen en betrekt de
leerlingen ook op elkaars plannen.

Lees verder
Een overvloed aan @pps…

Er is een overvloed aan apps die bedoeld zijn om in het onderwijs te gebruiken. Hoe maak je als leerkracht een keuze. Zijn apps in te zetten bij het uitdiepen van je thema in de klas?

Lees verder
Complimenten – Daar worden we blij van!

In december 2013 ontvangen de laatste pedagogisch medewerksters van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) hun certificaat ‘Startblokken’. Alle locaties
voor de 0 tot 4-jarigen werken dan volgens dit concept.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs… Werkt dat?

Vanaf 1980 wordt er in ons land hard gewerkt aan de invoering en verdere ontwikkeling van OGO in de basisschool. In dit artikel bezien Van der Veen, Dobber en Van Oers de belangrijkste onderzoeksresultaten rond OGO.

Lees verder
Een onverwachte wending

Desira is leerkracht van groep 7-8 op basisschool de Handpalm in Leens. Tijdens de OGO-conferentie in maart is zij gekozen als OGO-talent 2013. In dit artikel beschrijft en reflecteert zij op haar thema over ‘de politiek’ en hoe het thema anders verloopt dan zij in eerste instantie verwacht heeft.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Extra boeksignalering door Els Kuiper
Een mooie extra boeksignalering geschreven door Els Kuiper over ‘In 80 dagen de virtuele wereld rond’ van Martine Delfos.
Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.. werkt dat?
De belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij.
Lees verder
Adem verwent Sint en Piet
Een mooi praktijkverhaal over een Turkes jongen in een groep 1-2 op een school in Amsterdam Noord.
Lees verder
Jaarlijkse EECERA Conferentie in Talinn
Values, Culture and Contexts waren dit jaar de kernwoorden.
Lees verder
OGO in Gambia?!

Hanneke van der Blonk beschrijft in dit artikel haar ervaringen over het onderwijs in Gambia en hoe zij voor haar minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) onderzoek heeft gedaan en leerkrachten na laat denken over het ontwikkelen van materiaal om lessen visueler te maken.

Lees verder
Money, money, money

Beeldverhaal.

Lees verder
Samen OGO invoeren: een echte activiteit!

In dit artikel laat Rienkje van de Eijnden zien op welke manier er op haar school gewerkt is aan het realiseren van goed taalonderwijs en teksten schrijven op basisschool Octant in Assendelft.

Lees verder
Berichten

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Boeksignalering

'Wereldburger met ketchup, lesgeven over wereldburgerschap. Hoe doe je dat?' door Jeroen Van Der Zant, NCDO, 2012.

Lees verder
Vrij lezen: ‘Tegen de verwarming is het druk, onder de kapstok ook’

Pabo-studente Marit Koster heeft voor haar afstudeeronderwerp onderzoek gedaan naar het leesbevordering. Met haar kinderen ging ze het experiment aan om voortaan ‘vrij te lezen’. In dit artikel vertelt zij haar ervaringen.

Lees verder
Boeksignalering

'Leiding geven in een OGO-school, reisverhalen van schoolleiders en hun teams, een lees-en werkboek.' door Tonny Bruin, Alkmaar: De Activiteit, 2013.

Lees verder
Kleuters werken aan hun vragenwand

Jonge kinderen zijn eigenlijk nergens te klein voor of ‘niet aan toe’ als leerkrachten er in slagen goed aan te sluiten bij hun ervaringen én de vragen die ze hebben. In dit artikel lees je hoe dat in de kleutergroepen van de Frits Bodeschool in Urk gaat.

Lees verder
Complimenten

Complimenten voor Kindercentrum KOM.MIJN en BCO onderwijsadviseurs.

Lees verder
Brede identiteitsontwikkeling door actuele thema’s in de klas

Aansluitend op het theoretische artikel van Wim Wardekker, laat Lorien de Koning zien hoe brede identiteitsontwikkeling in de praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) plaatsvindt.

Lees verder
OGO en de hype van de 21e eeuw

De 21th century skills staan de laatste tijd volop in de belangstelling. In dit artikel maakt Wim Wardekker een theoretische vergelijking van de cirkel van de 21th century skills en die van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Praktische vragen over HOREB
In de rubriek 'Vraag en antwoord' van Zone 4 Jrg. 12 gaat Janneke Hagenaar in op het gebruik van HOREB. In dit bestand kunt u praktische vragen van leerkrachten en antwoorden vinden.
Lees verder
Beeldverhaal
Nog meer foto's bij het artikel 'Money, money, money'.
Lees verder
Achter de kermis aan…
Lees verder
Van binnen naar buiten
In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht.
Lees verder
Verslaglegging van De derde Winterschool
Op 31 januari en 1 februari heeft de derde Winterschool plaatsgevonden in Alkmaar.
Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Boeksignalering

De keuze van een prentenboek in Startblokken van Basisontwikkeling. 'Help een Krrr…okodil', door Catherine Rayner, Vries-Brouwers, 2012.

Lees verder
Beeldverhaal

Eet Smakelijk!

Lees verder
Een brug slaan naar vernieuwing

In dit artikel vertellen Lorien de Koning en Liv Camps over hun ervaringen om Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in te voeren op GBS Octopus in België en hoe zo’n ontwikkelingsproces verloopt.

Lees verder
Echt zwemmen op het droge

In dit artikel laat Karin Brakenhoff zien hoe het thematiseren in de klas rondom het thema ‘Zwemmen’ verloopt.

Lees verder
Van snuffelen naar schrijven en presenteren in groep 3-4

In dit artikel laat leerkracht Tessa zien welke lees- en schrijfactiviteiten er aan bod komen in groep 3-4 van de Julianaschool in Schagen.

Lees verder
Wij doen de was

De was doen is een alledaagse activiteit die je uiteen kunt rafelen in een groot aantal eenvoudige handelingen waar peuters graag bij helpen en mee kunnen experimenteren. Gitta Laan, peuterleidster op peuterspeelzaal Partou PSZ Zwanebloemlaan in Amsterdam, beschrijft hoe zij een thema ontwerpt boordevol mogelijkheden voor manipulerend spel en waarin het spel van de peuters zich geleidelijk aan ontwikkelt in een sociaal-culturele praktijk ‘De wasserette’.

Lees verder
Experts aan het woord

Werken aan een doorgaande lijn: een kwestie van goed afstemmen. Vier experts komen in dit artikel aan het woord over ‘de doorgaande lijn’, elk vanuit hun eigen werkveld en professie.

Lees verder
HOREB verbindt

Niko Fijma laat in dit artikel zien hoe de leerkracht met behulp van de digitale HOREBinstrumenten kinderen doelgericht verder helpt in hun reken wiskundeontwikkeling. De leerkracht verbindt met HOREB het vak rekenen & wiskunde aan betekenisvolle activiteiten en interessante inhouden.

Lees verder
Voor goede hulp ben je nooit te klein!

In dit artikel willen wij de ontwikkelingsovergangen van peuter naar schoolkind in beeld brengen en laten zien wat er daarbij toe doet. Welke mogelijkheden hebben professionals in kinderopvang en basisschool om jonge kinderen optimaal te begeleiden. Wat is het ontwikkelingsperspectief? Waar willen we heen?

Lees verder
Inleiding

Dit themanummer van Zone gaat over jonge kinderen en continuïteit. Door Bea Pompert.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Theorie en praktijk
Literatuurlijst: Samen leren begint bij communiceren
Lees verder
Boeksignalering
Hoe kom je tot een keuze van een prentenboek – Hermien de Waard
Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Beeldverhaal

Tijd voor puberteit.

Lees verder
Inspectie en OGO verslag van een overleg

Het bestuur van De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de directie van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voeren met een zekere regelmaat overleg met de Inspectie van het primair onderwijs. In dit artikel doet Niko Fijma verslag van het overleg dat dit voorjaar plaatsvond.

Lees verder
Leesbeleid op school en in de klas

Het zoeken naar goede teksten voor een thema is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij: het thema, het niveau van de leerlingen en de teksten moeten interessant zijn voor de richting van het onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale tekstenbank Klassenteksten toegelicht en hoe deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk.

Lees verder
Tijd voor puberteit

In dit artikel laat leerkracht Jitske Bosma zien hoe zij het onderwerp: de puberteit bespreekbaar maakt in haar groep 8 en hoe de groep verschillende eindproducten tot stand brengt.

Lees verder
Tuin er maar in!

In dit artikel schrijft Lotte Zuijderwijk over haar onderzoek naar ‘groen’ in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Leerkracht Tessa Kruijer vertelt over de praktijk van haar groep 3-4 van De Julianaschool, waarbij ze aan de slag gaan met de schooltuin en de dieren die daar leven.

Lees verder
Boeksignalering

'Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen', door Elly Singer & Dorian de Haan, Uitgeverij SWP, 2013

Lees verder
Berichten

Onderwijs Researchdagen 2014.

Lees verder
Werken met een portfolio: leermiddel voor de 21ste eeuw

Het portfolio is een belangrijk document bij het evalueren met kinderen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In dit artikel laat Bea Pompert zien wat de voordelen van het gebruik van een portfolio zijn en hoe deze er in de praktijk uit kunnen zien.

Lees verder
Lezen is te gek, juf !

Door Niké Admiraal, werkzaam als leerkracht van groep 8 op De Julianaschool in Schagen.

Lees verder
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!

In het artikel van Tonny Bruin wordt de theoretische achtergrond en betekenis van de PDCA cyclus voor het onderwijs besproken. In dit artikel ligt leerkracht en bouwcoördinator, Eva Dopmeijer, toe hoe de PDCA cyclus is toegepast voor kwaliteitsverbetering bij haar op school.

Lees verder
Kwaliteitsverbetering is MEER dan werken met de PDCA cyclus

De PDCA kwaliteitscirkel is een een voudig hulpmiddel bij het werken aan kwaliteits verbetering, die af komstig is uit het bedrijfsleven. De cyclus bestaat uit fasen (Plan-Do-Check-Act) waarbij: plannen, evalueren en bijstellen, centraal staan. In dit artikel geeft Tonny Bruin aan wat het inhoud en hoe het zich verhoudt tot kwaliteitsverbetering in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Complimenten
Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Berichten

Een interview met Monique Volman naar aanleiding van haar presentatie op de aankomende OGO-conferentie 18 maart 2015 in de Reehorst, Ede.

Lees verder
Boeksignalering

Boekrecensies schrijven in groep 8.

Lees verder
Rijkdom zonder vastleggen…

De peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Velsen werken allemaal met Startblokken van Basisontwikkeling en willen dit graag in het beleid opnemen. Eén locatie, peuterspeelzaal Pinokkio is echter een uitzonderlijke situatie, waardoor de medewerkers zich afvragen of Startblokken ook bij hen mogelijk is. In dit artikel laat Anke van der Bor zien hoe het beleid binnen deze peuterspeelzaal vormgegeven wordt en hoe Startblokken daaraan kan bijdragen.

Lees verder
De waarde van Horeb in het pabocurriculum

In dit artikel bespreekt Willemieke de Jong waarom het belangrijk is studenten op de pabo kennis te laten maken met de Horeb. Ze doet dat aan de hand van de drie niveaus van de doelencirkel van Ontwikkelingsgericht Onderwijs: het hart, de specif ieke kennis en vaardigheden en de brede ontwikkeling.

Lees verder
‘Dit schilderij gaat over mij!’

In de dagelijkse praktijk zien we dat veel scholen een museumbezoek vooral als uitje zien dat los staat van het curriculum. Hoe zorg je ervoor dat het bezoek meer aansluit bij wat er in de klas gebeurt? Groep 5-6 van een basisschool uit Amsterdam Zuidoost probeert het en doet mee aan het project Kunst Dichtbij van Stichting Taalvorming.

Lees verder
Complimenten

Dorian de Haan in beeld!

Lees verder
Structureren en organiseren van het thema in midden- en bovenbouw

In dit artikel laten leerkrachten Inge Haarsma en Marte van Vliet zien hoe zij het proces van thematiseren en onderzoeken zichtbaar maken in de klas. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit midden- en bovenbouw wordt beschreven hoe zij ervoor zorgen dat de leerlingen zicht krijgen op hun denkprocessen, houvast hebben aan een structuur binnen het thema, en betrokken blijven bij het eigen leerproces.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Lesvoorbereiding bij het artikel: Boekrecensies schrijven in groep 8
In het thema ‘Als kind in een Wereldoorlog’ in groep 8 besteden we extra aandacht aan het lezen en beoordelen van boeken in de klas.
Lees verder
Foto’s met teksten bij het artikel: ‘Dit schilderij gaat over mij!’ Kunst dichter bij kinderen
In de dagelijkse praktijk zien we dat veel scholen een museumbezoek vooral als uitje zien dat los staat van het curriculum.
Lees verder
Werkhoek
Lees verder
Boeksignalering

'Begrijpen met je handen, een andere kijk op kind en creativiteit', door Annet Weterings en Sabine Plamper. Reed Business Education Amsterdam, 2012.

Lees verder
Berichten

Ode aan de leraar.

Lees verder
Later als ik groter ben…

Beeldverhaal.

Lees verder
Twitter en Facebook in een OGO-school

Kinderen en volwassenen zijn dagelijks omringd door social media. Zo langzamerhand is iedereen in meer of mindere mate gebruiker, maar social media lijken nog nauwelijks een vaste plek in de school te hebben. Hoe zet je als school eerste stappen in deze wereld? Is er voor het onderwijs een taak weggelegd
om kinderen bewust en verantwoord te leren deelnemen? Schooldirecteuren Karin Donkers en Mirjam Heijster in gesprek over hun ervaringen.

Lees verder
Kleuters eigenaar maken van hun eigen teksten zorgt voor hoge opbrengsten!

In dit artikel beschrijft Jasmijn van Ipkens van Basisschool St. Wulfram dat een groot deel van de kleuters weinig tot geen nieuwsgierigheid toont bij lees- en schrijfactiviteiten. Zij laat zien hoe ze het eigenaarschap van het schrijven van een eigen tekst weer terug hebben gelegd bij de kinderen.

Lees verder
Op vakantie met peuterspeelzaal Purkie

In dit artikel wordt duidelijk hoe leidsters op peuterspeelzaal Purkie in Midwoud verbindingen maken tussen verschillende spelactiviteiten. Een scene uit het boek ‘Bobbi op vakantie’ wordt het begin van spel in de zandbak. Manipulerend spel, rolgebonden handelingen en rollenspel wordt gestimuleerd, waarbij de brede ontwikkeling van de peuters voorop staat.

Lees verder
Onderzoekend leren in het OGO-lab: een inspirerende ervaring

Op de Pabo Windesheim in Almere Flevoland wordt al een aantal jaar gewerkt met een OGOlab. Hierin ervaren studenten (die kiezen voor een OGO-specialisatie) hoe het is om betekenisvol onderwijs te ontwerpen en het thematiseren in twee dagen vorm te geven. Een enorme uitdaging, en inspirerend!

Lees verder
Themaweek op de Pabo

Op de Katholieke Pabo Zwolle organiseren we al een aantal jaren een themaweek voor de tweedejaars studenten. In deze themaweek werken docenten van alle vakgebieden samen om studenten voor te bereiden op het thematiseren in een kleutergroep. In dit artikel wordt beschreven welke leerervaringen de studenten in zo’n week opdoen en hoe zij dit vertalen naar hun kleuterstage.

Lees verder
Opleiden voor de OGO-school

Hoe organiseer je ontwikkelingsgericht onderwijs op de opleiding? Hoe laat je studenten kennis maken met OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) als onderwijsconcept dat in alle aspecten van het onderwijs doorwerkt? In deze ‘theorie en praktijk’ volgt een theoretische onderbouwing en twee praktijkvoorbeelden van de Katholieke Pabo in Zwolle en Pabo Windesheim in Almere Flevoland.

Lees verder
Complimenten

Zilveren gemeentespeld voor Nicole Hanegraaf.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Foto’s bij het artikel: Structureren en organiseren van het thema in midden- en bovenbouw
In dit artikel laten leerkrachten Inge Haarsma en Marte van Vliet zien hoe zij het proces van thematiseren en onderzoeken zichtbaar maken in de klas.
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel: Maak een probleem!
Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken in gesprekken tijdens spel.
Lees verder
Werkhoek en agenda
Op woensdag 14 januari promoveert Hans Bakker op het onderwerp ‘Expansief leren van een schoolorganisatie, een activiteits-theoretisch model voor de basisschool’.
Lees verder
Oproep leerkrachten die mee willen denken met een artikel
Oproep: Zone en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zijn op zoek naar een leerkracht die wil meewerken aan een artikel over een gast in de klas.
Lees verder
Exemplaar winnen?! Meester Mark draait door

Meester Mark draait door, ten onder in het onderwijs

Lees verder
Foto’s bij het beeldverhaal
In het thema ‘Later als ik groter ben’ gaat groep 8 stagelopen in de buurt van de school. De kinderen doen échte betekenisvolle ervaringen op en sommigen bloeien helemaal op in hun rol en beroep.
Lees verder
Theorie en praktijk
Foto’s van leerlingenwerk behorend bij het artikel ‘Onderzoekend leren in het OGO-lab’
Lees verder
Van binnen naar buiten: Niet zomaar een uitstapje
Artikel van leerlingen over het bezoek
Lees verder
Werkhoek
Een verslag van student Wesley Wientjes over het thema ‘Amsterdam door de eeuwen heen’ naar aanleiding van het OGO-lab van Hilde Amse en Judith van Oers.
Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Boeksignalering

'Speel Goed. Op ontdekking met je spelende kind.' Door .Jan de Lange, Els Feijs, Fokke Munk, Kees Broekhof en Hans Cohen de Lara. Uitgeverij Zwijsen, 2013.

Lees verder
Beeldverhaal

Opa- en omadagen dragen bij aan ouderbetrokkenheid.

Lees verder
De OGOkwaliteitskaarten: een TomTom voor goed onderwijs!

De ‘OGO-kwaliteitskaarten’ is een instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In dit artikel legt Tonny Bruin uit hoe dit praktisch worden ingezet en welke rol ouders in de evaluatie van kwaliteit kunnen spelen.

Lees verder
Werkgroep educatief partnerschap op de Willibrordschool: samenwerking tussen ouders en leerkrachten

Op de Willibrordschool in Amsterdam is een werkgroep ‘Educatief partnerschap’. Anne Verboon spreekt met een directeur, ouder en een leerkracht die aan deze werkgroep deelnemen. Ze vertellen onder andere hoe de werkgroep is gestart, wat ze al hebben bereikt, wat ze nog willen bereiken en geven tips voor andere scholen die een werkgroep ‘Educatief partnerschap’ willen beginnen.

Lees verder
Communiceren in driehoeksgesprekken

In dit artikel laten leerkracht Anneleen en Femke van Kindcentrum De Ontdekking (Oosterhout) zien hoe de samenwerking tussen ouders en leerkrachten op de school verloopt. Ze gaan in op de voorbereidingen, de ervaringen (van ouders én leerkrachten) en de opbrengsten van hun aanpak.

Lees verder
Hoe een (tekst) portfolio de ouderbetrokkenheid kan verhogen

Basisschool Octant werkt sinds twee jaar met een tekstportfolio. Het portfolio is ooit ingevoerd als middel om de brede ontwikkeling van de kinderen bij het schrijven van teksten in beeld te brengen en het eigenaarschap van de kinderen te bevorderen. Inmiddels blijkt dat het portfolio ook een uitstekend middel is om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Lees verder
SVIB en ouders

In dit artikel laat De Franciscusschool in Zaltbommel zien hoe zij gebruikmaken van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) in groep 1-3 bij gesprekken met ouders over zorgkinderen en wat de voordelen zijn van deze manier van werken.

Lees verder
‘Funds of knowledge’: ouders zien als waardevolle bron

Het artikel ‘Er was eens…’ beschrijft mooie praktijken in het voortbouwen op de rijkdom aan verhalen van kinderen en ouders van verschillende etnische achtergronden. Dit sluit goed aan bij de theorie van ‘Funds of Knowledge’ (FoK), die diversiteit in het onderwijs als een waardevol element ziet (Hog, 2011). In dit artikel wordt de waarde van deze theorie voor de onderwijspraktijken binnen OGO besproken.

Lees verder
Er was eens… Verbinden van verhalen door ouders, leerkrachten en kinderen

In dit artikel laten de leerkrachten van de onderbouw van de Van Asch van Wijck school zien hoe zij ouders betrekken bij het thema en wat dit voor leerkrachten, ouders en kinderen oplevert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het thema ‘Er was eens…’, zien we hoe het lezen en spelen van verhalen ouders uitlokt om de bibliotheek in de school eens goed aan te pakken en welke invloed dit heeft op de kinderen de samenwerking.

Lees verder
Samen leren begint bij communiceren

In dit artikel leggen Marina Hol en Agnes Willemen uit wat men onder de concepten ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘educatief partnerschap’ kan verstaan. In het project ‘Thuis in de school’ onderzoeken zij welke ondersteuning basisscholen nodig hebben om effectief educatief partnerschap te kunnen realiseren.

Lees verder
Inleiding

Door Marjolein Dobber.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Beeldverhaal
Volledige tekst bij het beeldverhaal, door Marion van Leeuwen
Lees verder
Werk in uitvoering

Stand-van-zaken-formulier bij het artikel ‘Communiceren in driehoeksgesprekken’.

Lees verder
Werk in uitvoering

Foto’s behorend bij het artikel ‘Hoe een (tekst)portfolio de ouderbetrokkenheid kan verhogen'.

Lees verder
Theorie en praktijk
Literatuurlijst: Samen leren begint bij communiceren
Lees verder
Werkhoek
Lijst met boekentips
Lees verder
Boeksignalering: Onze Klas Mijn Wereld

‘Onze Klas Mijn Wereld’ is een methodiek voor het werken aan sociale competentie in groep 1 tot en met 4.

Lees verder
HOREB als onmisbare schakel in het werken met Startblokken

Stichting Kinderopvang Hoorn en Stichting Voorschool zijn voortvarend aan de slag gegaan om HOREB in te voeren. De zoektocht naar
samenhang met Startblokken blijkt een uitdaging.

Lees verder
Complimenten

Taalnieuws voor inspiratie en informatie.

Lees verder
OGO-Conferentie 2015 “Wij hebben een goed verhaal”

Verschillende studenten van Christelijke Hogeschool Ede bezochten op 18 maart de landelijke OGO-conferentie met dit motto. In dit artikel een samenvatting van hun verhalen en een indruk van wat zij meenamen van deze dag.

Lees verder
Kunst als onderzoeksactiviteit

Kunstactiviteiten kunnen op de basisschool onderzoeksactiviteiten worden. Leerlingen doorlopen daartoe een cyclus van: receptie, productie en reflectie. In dit artikel geven Hester Elzeman en Dorian de Haan aan hoe leerkrachten met deze cyclus kunnen werken.

Lees verder
Intuïtie en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In dit artikel beschrijft Jo Nelissen het belang van intuïtie voor leerlingen. Ontwikkelingsgericht Onderwijs geeft mogelijkheden de intuïtie van alle leerlingen te stimuleren. Er komen enkele voorbeelden aan bod.

Lees verder
Complimenten Taalnieuws
Taalnieuws voor inspiratie en informatie
Lees verder
Berichten OGO-Conferentie 2015 ‘Wij hebben een goed verhaal’ – berichten studenten
Verschillende studenten van christelijke Hogeschool Ede bezochten op 18 maart de landelijke OGO-conferentie met dit motto. In dit artikel een samenvatting van hun verhalen en een indruk van wat zij meenamen van deze dag.
Lees verder
Praktische handleiding Hoe maak je een lapbook bij het artikel Nieuwsgierigheid van kinderen stimu
In dit artikel wordt het werken met lapbooks verbonden aan een visie op onderwijs voor begaafde leerlingen. Onderwijsadviseur Marlies de Wever beschrijft hoe deze verwerkingsvorm gebruikt kan worden in groep 3-8, maar ook voor de kleuters.
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Kunst als onderzoeksactiviteit
Kunstactiviteiten kunnen op de basisschool onderzoeksactiviteiten worden.. Leerlingen doorlopen daartoe een cyclus.In dit artikel geven Hester Elzeman en Dorian de Haan aan hoe leerkrachten met deze cyclus kunnen werken.
Lees verder
Kinderen over tijdschriften

In deze boeksignalering doen vier leerlingen verslag over verschillende educatieve tijdschriften.

Lees verder
OGO en beleid: laveren tussen ‘droom en daad’

In het schoolbeleid van veel OGO-scholen heerst het streven om als schoolorganisatie een lerende organisatie te zijn. Maar wat zijn nu kenmerken van OGO-scholen als lerende organisaties? Daarover schreef Hans Bakker een proefschrift (onder begeleiding van de hoogleraren Van Oers en Miedema) waar hij in januari 2015 op promoveerde aan de VU.

Lees verder
Complimenten voor het OGO-bulletin

Binnen het ASKO bestuur in Amsterdam hebben verschillende OGO-scholen: De Achthoek, De Archipel, De Mijlpaal, De Pool en De Willibrord, hun krachten gebundeld en een eigen OGO-bulletin uitgebracht.

Lees verder
Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?

‘Heeft het onderwijs baat bij kennis over de hersenen?’ en ‘Kan inzicht in cognitieve processen helpen om de leerprestaties en studiemotivatie van de leerling te verbeteren?’ ‘Nee’, zei de eminente onderwijskundige John Bruer in 1997. ‘Ja’ zegt Jelle Jolles, universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in 2015.

Lees verder
OGO en het brein, vuren of bevriezen?

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een goed schoolconcept. Hoe komt het dat wij daar vanuit gaan? Door recent hersen-onderzoek hebben we veel kennis opgebouwd over het brein. Komt deze weten-schappelijk onderbouwde kennis overeen met onze OGO-visie?

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
OGO-Bulletin
Binnen het ASKO bestuur in Amsterdam hebben verschil- lende OGO-scholen: De Achthoek, De Archipel, De Mijlpaal, De Pool en De Willibrord, hun krachten gebundeld en een eigen OGO-bulletin uitgebracht.
Lees verder
Een dag uit het leven van..
Een dag uit het leven van Eva in groep 3
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel OGO en het brein
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een goed schoolconcept. Kinderen zijn betrokken en de activiteiten zijn betekenisvol, waardoor kinderen leren voor het leven. Hoe komt het dat wij daar vanuit gaan?
Lees verder
Het echte leven, ook in de toekomst

Onderwijs moet klaar zijn voor de toekomst: iedereen weet inmiddels van het belang van de 21e eeuwse vaardigheden, en onlangs heeft het Platform Onderwijs 2032 een aantal lijnen uitgezet. Susan Groot, directeur van de Paulusschool in Heiloo geeft aan dat er uitdagingen en spanningsvelden zijn.

Lees verder
Is onderzoek doen waardevol voor alle kinderen?

In dit artikel laten leerkrachten Carla en Anneleen van Kindcentrum ‘De Ontdekking’ zien hoe ze in ieder thema de uitdaging aangaan om onderzoeksactiviteiten te ontwerpen voor àlle kinderen. Nascholer Lorien de Koning geeft een theoretische onderbouwing vanuit de ontwikkelingsgerichte visie.

Lees verder
What happens at home, stays at home?

In dit artikel laat Claudia van Kruistum zien dat jonge kinderen al veel weten over het gebruik van digitale media van huis uit. Ze laat zien op welke manier het onderwijs hiervan kan profiteren door deze kennis te gebruiken in de klas.

Lees verder
OGO en identiteitsvorming

In het voorgaande artikel van basisschool De Hoeksteen wordt er gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, leerkrachten en het team. In dit artikel reflecteert Wim Wardekker op het praktijk-verhaal en maakt hij een verbinding met Ontwikkelings-gericht Onderwijs en identiteitsvorming.

Lees verder
‘Juf, je hebt geen idee, ik doe zo mijn best’

Op academische basisschool De Hoeksteen in Nijkerk heeft groep 5 een lastige loopbaan achter de rug. Het vertrouwen in elkaar ontbreekt en de cohesie is ver te zoeken. Totdat er gezamenlijk een mission statement wordt opgesteld. Dit artikel is een weergave van wat er in het groepsproces gebeurt bij het opstellen van een mission statement.

Lees verder
De rijkdom van verschillen: een theoretisch kader voor inclusief onderwijs

Het is een veelgehoorde verzuchting onder leerkrachten: hoe ga ik om met al die verschillen in mijn klas? Hoe gaan we hier binnen OGO mee om, zodat leerkrachten met voldoening hun werk kunnen blijven doen en leerlingen (álle leerlingen!) onderwijs krijgen dat hun ontwikkelingsmogelijkheden bevordert?

Lees verder
Nieuws

Lees hier onder andere over de tweede Studentenconferentie van 6 januari 2016, de 'zoek het uit!-app' van Klokhuis en de meetup OGO in 2032.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Uit het onderzoek van…

Twee leerlingen uit groep 7 beschrijven hoe ze onderzoek doen naar hun eigen onderzoeksvragen over de invloed van mentale druk op het leveren van sportprestaties.

Lees verder
English, why wait?

In een advies van Platform Onderwijs 2032 dat door staatssecretaris Sander Dekker is ingesteld, staat dat Engels in groep 1 van de basisschool onderwezen moet worden. Leerkracht Annemarie, van basisschool De Archipel in Amsterdam laat zien hoe Engels op haar school onderwezen wordt en wat haar verwachtingen zijn voor de toekomst van Engels in het basisonderwijs.

Lees verder
OGO en Bildung

Wim Wardekker, voormalig universitair docent aan de Vrije Universiteit en lector aan de Hogeschool Windesheim, geeft zijn visie op Bildung.

Lees verder
Ik ben een kunstenaar

Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder
Uit de boekenkast van…

De redactie van Zone heeft aan het OGOdirectienetwerk de vraag voorgelegd welke boeken zij een must vinden voor het werken in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en welk boeken een inspiratiebron voor hen zijn. Een greep uit de reacties van de directieleden...

Lees verder
Next level

In dit artikel laat leerkracht Nathalie zien hoe de eigen onderzoeksvragen van groep 6 leiden tot betekenisvol onderzoekend leren. Ze laat zien hoe het thema vorm krijgt en welke vragen ze aan de kinderen stelt om ze nieuwsgierig en betrokken te maken.

Lees verder
Onderzoekende houding uitlokken

Diny van der Aalsvoort, Tjarda de Wit, Carla Compagnie en Martine van Schaik gaan in op het belang van denkvragen bij wetenschap en techniek. Vanwege de positieve uitkomsten van een onderzoek naar het bevorderen van wetenschap en techniek via meten en meetkunde, komen zij te weten hoe de aard en timing van denkvragen bijdraagt aan de onderzoekende houding van kinderen.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over de Amsterdamse lerarenbeurs en de cito-toets voor kleuters.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Rubriek KORT: Boekentips over onderzoekend leren
Op de website zijn nog meer boeken bij onderzoekend leren in de bovenbouw te vinden.
Lees verder
Krantenartikel behorend bij het artikel De kracht van eigen onderzoeksvragen
In dit artikel beschrijft Arnoud Neefjes van basisschool De Oostelijke Eilanden (BOE), een ontwikkelingsgerichte school in Amsterdam, hoe het uitwerken van het brede thema ‘Feesten’ in zijn klas uitpakt in een heldere probleemstelling en een zeer goed
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Werken met het leerlingportfolio
Jitske Bosma deed voor haar masterthese onderzoek naar het gebruik van de leerlingportfolio’s op ontwikkelingsgerichte scholen. In dit artikel presenteert zij haar resultaten en geeft zij praktische tips voor scholen om te werken met het leerlingportfol
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel “Juf je hebt geen idee, ik doe zo mijn best!”
Op academische basisschool De Hoeksteen in Nijkerk heeft groep 5 een lastige loopbaan achter de rug. Er wordt angst en paniek gezaaid, waarbij er door rivaliteit een strijd om aandacht ontstaat. Het is ieder voor zich. Het vertrouwen in elkaar ontbreekt e
Lees verder
Artikel gratis te downloaden: ‘Anders zijn is oké’

Dit artikel uit de rubriek 'Van buiten naar binnen' is gratis te lezen. Ook is het gebruikte lespakket 'Handicap in de les' gratis op te vragen via www.handicapindeles.nl.

Lees verder
Vol gaan voor OGO

Truus Visser en Jolande Kelder van hogeschool VIAA in Zwolle zien meerwaarde in het aanbieden van de OGO-visie op de pabo. Zij maken een verbinding tussen het curriculum en het werkveld. Truus en Jolande leggen uit hoe ze dit vormgeven, in samenwerking met basis-scholen, leerkrachten en studenten.

Lees verder
Anders zijn is oké

‘Anders zijn is oké!’ Dat is de visie van basisschool ‘Het Rondeel’ in Den Bosch. Hoe leer je de kinderen om op deze manier met elkaar om te gaan? ‘Het Rondeel’ pakt dit grondig aan met een themaweek.

Lees verder
Samen staan we sterk

Leerkracht Niké, van de Julianaschool in Schagen, laat zien hoe zij een leergemeen-schap opbouwt in de praktijk.

Lees verder
Klas vol goeroes

Onze tijd is een tijd waarin ‘goeroes’ het goed doen. Onzekerheid is immers een belangrijk kenmerk van deze tijd. Daar weet de goeroe wel raad mee. Hij levert houvast aan trouwe volgelingen en antwoorden waarmee je verder kunt. Er zijn gezondheids-goeroes, spirituele leiders, ICT- en financiële goeroes. Voor alle levensterreinen bieden zij uitkomst…

Lees verder
Boekrecensie

Boekrecensies over de boeken: 'Actief met taal in de zaakvakken, didactische werkvormen voor het basisonderwijs' en 'Onder water / onder de grond'.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over het project 'Kunst dichtbij' en het manifest 'Kiezen voor onderwijs'.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Reflectie op kernreflectie

Marjanke Huiskes en Tiemen Zijlstra doen verslag van de manier waarop met ‘kernreflectie’ wordt gewerkt op een basisschool in Hardenberg. In dit artikel reflecteert Wim Wardekker op het artikel vanuit de theoretische achtergrond en maakt hij een verbinding met Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Oorlogsgeheimen

In de groepen 6, 7 en 8 van basisschool Het Plein in Rotterdam is enthousiast gewerkt aan het thema ‘Oorlogsgeheimen’. Het is een thema dat altijd veel indruk maakt op de kinderen. Het blijkt een groot succes, zo ook dit jaar.

Lees verder
Vrijheid in verbondenheid

Kernreflectie en leren van binnenuit is een manier van leren, die niet alleen extern wordt gestimuleerd, maar die je van binnenuit motiveert. Groep 8 legt door middel van vier workshops uit wat kernreflectie is en doet voor hoe dit in de praktijk gaat.

Lees verder
Op zoek naar het kindverhaal

Ontwikkelverhalen zijn spelverhalen van kinderen die door hun begeleiders worden geschreven bij foto’s van veelzeggende spelsituaties. Marlies de Wever schrijft over praktijken waarin kleuters en leerkrachten samen met haar de waarde van ontwikkelverhalen onderzoeken.

Lees verder
Tweetalgesprek als motor bij woordenschatdidactiek

Tweetalgesprekken kunnen binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs een grote meerwaarde hebben bij het leren van nieuwe woorden. Thom van Dongen doet praktijkonderzoek in zijn eigen kleutergroep in het kader van de Master ‘Leren en innoveren’ op basisschool De Mijlpaal te Amsterdam.

Lees verder
Ontwikkelverhalen van het jonge kind

Tirza Tuithof heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het schrijven van ontwikkel-verhalen van observaties voor het kind, de ouders en de professional. In dit artikel wordt de uitkomst van dit onderzoek gedeeld en gekoppeld aan de praktijk.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over de Vygotskij bibliotheek en de herziene versies van de boeken 'Thema’s en taal' en 'Basisontwikkeling'.

Lees verder
Boekrecensie

Lees hier meer over het boek 'Meer dan lezen'.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over het boek: 'Glasexpert', de nieuwe versie van 'Thema's en taal' en de nieuwe mastertrack 'Onderwijs en Innovatie' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees verder
Culturele ankers

Glas is al sinds 1765 verankerd in de Leerdamse samenleving. Het is dan ook niet vreemd dat er een project is samengesteld om alle kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken de ‘Glasstad’ waarin zij wonen.

Lees verder
Elk kind speelt mee

We zijn op bezoek in de groep van Maaike van der Poel. Deze groep is verbonden aan basisschool De Ark in Rotterdam.

Lees verder
ICT: leerlingen aan zet!

De digitale (r)evolutie is niet te stuiten. Dat roept de vraag op of ICT thuishoort binnen de school. Wat is zinvol? Hoe past het gebruik van ICT in een OGO-denkkader? In dit artikel wordt besproken hoe de inzet van ICT de koppeling tussen school en de maatschappij kan versterken.

Lees verder
Samenleving op afstand?

Anders Schinkel beschrijft in het vorige artikel dat we de samenleving beter op afstand kunnen houden. In dit artikel reageert Marjolein ten Cate op zijn visie op school en samenleving.

Lees verder
School en samenleving

Je hoort nogal eens zeggen dat de school niet buiten de maatschappij moet (komen te) staan, maar erin. Anders Schinkel stelt in dit artikel dat de school beter afstand kan houden van de samenleving.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Burgerschapsvorming, dialogische gespreksvoering en aansluiten bij het kind

Hilbertine Bos vertelt over haar bezoek aan de OGO-conferentie ‘In de pas, uit de pas’ van woensdag 15 maart 2017. Deelnemers van student tot wetenschapper zijn aanwezig.

Lees verder
VVE heeft een emancipatorische slag te slaan

Prof. Dr. Paul Leseman twijfelt niet aan opbrengsten van voor- en vroegschoolse educatie. Hermien de Waard gaat met hem in gesprek over het belang van VVE en meer specifiek Startblokken en Basisontwikkeling.

Lees verder
Basisontwikkeling, daar krijg je nooit genoeg van

Startblokken van Basisontwikkeling streeft al jaren naar het inspireren van professionals. Levineke van der Meer omschrijft, aan de hand van herinneringen van diverse personen uit de nieuwe uitgave van het boek Basisontwikkeling, de kern van Basisontwikkeling en inspireert om er ook de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Lees verder
VVE: wat werkt?

Uit recent onderzoek blijkt het effect van Voor- en Vroegschoolse Educatie minimaal. Dorian de Haan zoomt in op dit onderzoek en geeft voorbeelden van onderzoeken waar we wel veel van kunnen leren, zodat we als professional onderwijs kunnen bieden dat werkt.

Lees verder
Pak je kans en laat je zien!

Inspecteur Conny Janssen vertelt over het nieuwe toezichtkader en haar ervaringen op scholen met vernieuwend onderwijs, met name in Amsterdam en omgeving. Scholen die vernieuwend werken aan steeds beter onderwijs voor hun leerlingen, krijgen de ruimte zich te presenteren in het nieuwe toezichtkader.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over de nieuwe editie van 'Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw', de website 'Taal in spel' en het twintigjarig bestaan van de OGO-Academie.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Zelf muziek componeren

Laat kinderen in het muziekonderwijs componeren, zo schrijft Michel Hogenes in zijn proefschrift. Kinderen die componeren hebben een grotere betrokkenheid dan kinderen die traditioneel muziekonderwijs krijgen.

Lees verder
De wereld buiten de school

In dit artikel vertellen Madelief en Tom uit groep 7 van Basisschool De Kleine Reus waarom ze het niet alleen leuk vinden om op excursies te gaan, maar ook wat de waarde is. Leerkracht Marte beschrijft hoe de excursies binnen het thema een plaats krijgen en hoe ze dit voorbereidt met haar leerlingen.

Lees verder
Spel met zand en water

Kinderen houden ervan: van zand en water. Dit spel met ongevormde materialen is voor veel kinderen een activiteit met ontwikkelingswaarde. Juist omdat deze materialen zo ‘meegeven’ en nooit stuk gaan. Alles wat je doet is herhaalbaar en herstelbaar, alles is altijd goed te doen en nooit fout.

Lees verder
Stimuleren van zandbakspel bij jonge kinderen

Tessa van Schijndel en collega’s hebben onderzoek gedaan naar onderzoekend spel van jonge kinderen op het kinderdag-verblijf. Ze ontdekten onder andere dat kinderen door begeleiding tijdens sorteer-spelletjes en zwaartekracht- en snelheidspelletjes beter onderzoekend spelgedrag laten zien.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Uit de boekenkast van…

Goede boeken zijn het hart van ons leesonderwijs. Welke boeken zijn onmisbaar? En welke boeken inspireren jou als leerkracht? Dit zijn de lievelingsboeken van de deelnemers van het netwerk ‘Zin in lezen’ voor groep 1-2 van De Activiteit.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over het boek 'Lezen en schrijven doe je samen', de nieuwe website van De Activiteit en subsidie voor onderzoek naar verwondering.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Kwaliteit begint met observeren

Kinderen die de echte wereld ervaren, bedenken en realiseren komen aan leren toe! Als leerkrachten hierbinnen een stimulerende rol willen hebben is goed observeren een eerste vereiste. Dit artikel beschrijft drie praktijken.

Lees verder
Kijken in de praktijk

Op donderdagochtend vetrekken vijftien studenten dit keer niet naar het Windesheim in Almere, maar naar Amsterdam om de praktijk van drie OGO scholen op te zoeken. In dit artikel beschrijven Ellen en Demi hun ervaringen rondom het uitstapje naar De Archipel, De Zuiderzeeschool en De Kleine Reus in Amsterdam.

Lees verder
Digitale bronnen gebruiken in de klas

In het vorige artikel is beschreven hoe je met leerlingen ‘samen slimmer kunt zoeken’. Dit artikel beschrijft een aantal praktijkverhalen waarin met kinderen gezocht wordt op internet.

Lees verder
Samen slimmer zoeken

Leraren willen leerlingen op een gedegen manier voorbereiden op hun toekomst door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Het zoeken naar betrouwbare informatie op internet is soms als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Laat staan voor leerlingen die niet weten welke bronnen betrouwbaar en bruikbaar zijn.

Lees verder
(P)interesting?

Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat bij leraren in zowel PO als VO Pinterest veruit favoriet is onder de sociale mediasites. En met 150 miljoen gebruikers wereldwijd en twee miljoen gebruikers in Nederland is deze ‘beeldende prikbord’-website wel een netwerk te noemen.

Lees verder
Je leert door te doen

Joyce Pauel is een leerkracht die nooit met methodes heeft gewerkt. In dit interview vertelt ze over haar ervaringen op een OGO-school.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Nieuws

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Boekrecensie

‘Fluisterzacht en haarzuiver’ is een prachtig uitgevoerd boek dat gaat over de betekenis van kunst voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Lees verder
Co-teachen in de praktijk

Op basisschool ’t Schrijverke vindt men in co-teaching een antwoord op verschillende vraagstukken rondom passend onderwijs. In de voorbereiding op de Wet op Passend Onderwijs werd daar gezocht naar de beste manier om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. De rol van de leerkracht bleek heel belangrijk maar ook de samenwerking met andere kinderen.

Lees verder
Co-teachen en passend onderwijs

Co-teaching is een samenwerkingsvorm die tegemoet komt aan het omgaan met de diversiteit in de groep. Daarbij kan meer afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Meerdere onderwijsprofessionals nemen hierbij gezamenlijk de verantwoording voor een groep leerlingen.

Lees verder
Op bezoek bij een kunstenaar

Yuli, Nina en Donna uit groep 7 en 8 gaan graag de wereld in om nieuwe dingen te leren. Ze bevragen Marleen Hartjes die er in haar werk voor zorgt dat kunst toegankelijk is voor iedereen die nieuwsgierig is, of je nu blind of slechtziend bent, doof of slechthorend.

Lees verder
Verzuipen we in passend onderwijs?

Met de invoering van de wet passend onderwijs is een grote belofte neergezet. Voor elke leerling een passende plek. Onderwijs op maat om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte!

Lees verder
Het kind als toetssteen van het diagnostisch etiket

Dirk De Wachter is hoogleraar psychiatrie aan de KU in Leuven en expert in de wereld van het menselijk tekort. In dit interview maakt hij ons deelgenoot van zijn ideeën over omgaan met verschillen in een wereld waarin succes het ultieme doel lijkt.

Lees verder
Nieuws

Lees hier meer over het nieuwe aanbod van De Activiteit, het boek 'Spelen en leren op school' en de agenda.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Kort en agenda
Lees verder
Boekrecensie

Recensie van het boek 'Spelen en leren op school' van Marjolein Dobber en Bert van Oers (Red.).

Lees verder
Wereldwinkel de Fairkenners

Groep 8 van Basisschool Parnassia in Santpoort-Noord opent in december hun eigen winkel ‘De Fairkenners’. In onderstaand interview vertelt leerkracht Rianne de Kort wat daar allemaal aan vooraf is gegaan.

Lees verder
Sprookjes worden niet meer verteld

In dit artikel lees je het verloop van het thema ‘Wij stelen de show’. Een thema dat ogenschijnlijk geen aanknopingspunten heeft voor het construeren van een historisch lijn, maar toch een uitgelezen kans blijkt om met elkaar tot historische gesprekken te komen.

Lees verder
Old school geschiedenis

Op Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE) stapt leerkracht Arnoud Neefjes af van een vast geschiedenisthema. Hij gaat op zoek hoe hij het geschiedenisaspect binnen elk thema een rol kan laten spelen. De centrale vraag hierbij is: Hoe nemen we geschiedenis mee tijdens de voorbereiding van het thema?

Lees verder
Wat weet jij van 1572?

Uhm 1572 zeg je… was dat de Beeldenstorm? Oh nee dat was 1566. Iets met Willem van Oranje dan? Werd hij misschien vermoord in 1572? Nee, ook niet. De VOC dan, was dat 1572? Wacht, ik google het wel even, oh de slag om Den Briel. Bedoel je die, waarom was dat ook al weer belangrijk?

Lees verder
De sociaal-culturele praktijk

Menselijke ontwikkeling ontstaat en floreert in de interacties tussen mensen. Om dit uitgangspunt optimaal te kunnen benutten, is het van belang de aard van de menselijke interacties zo precies mogelijk te karakteriseren.

Lees verder
Niemand valt af bij de vuilnismannen

Zoals iedere leerkracht zoekt Lotte Blom naar dat wat de kinderen al kunnen, weten en kennen, maar misschien nog wel belangrijker, naar dat wat de kinderen in de groep met elkaar verbindt zodat zij samen tot ontwikkeling kunnen komen in activiteiten. De sleutel voor succes is voor Lotte: uitgaan van verschillen, de tijd nemen om echt te luisteren en te kijken naar de kinderen in haar groep en natuurlijk door mee te doen!

Lees verder
Zonder relatie geen prestatie

Op 6 maart 2018 nam prof. dr. Luc Stevens officieel afscheid als directeur van het NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en opvoedingszaken). Hilbertine Bos en Hans Bakker hadden een gesprek met hem om te polsen hoe zijn gedachtegoed te verbinden is met de visie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
In memoriam Frea Janssen-Vos
Lees verder
Grenzeloze interesse

Interview met met Sanne Akkerman naar aanleiding van haar oratie. Sanne Akkerman doet onderzoek naar het belang van interesse die leerlingen al hebben en de mogelijkheid om interesse op te wekken in het Voortgezet en Hoger Onderwijs.

Lees verder
Knetteren: een nieuw hoofdstuk op De Archipel

In dit artikel beschrijft basisschool De Archipel hoe zij met een nieuwe club aan het roer (een nieuwe directeur, adjunct-directeur en IB-er) aan de slag zijn gegaan.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder